На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

ЗРАЗКОВИЙ СТАТУТ

Реферати > Діловодство > ЗРАЗКОВИЙ СТАТУТ

Дирекція (директор) розв'язує всі питання діяльності то­вариства, крім тих, що становлять виняткову компетенцію зборів учасників. Збори учасників можуть прийняти ухвалу про передання частини прав, що їм належать, до компетенції Дирекції директора).

Дирекція (директор) є підзвітною зборам учасників і орга­нізує виконання їхніх ухвал. Вона не має права приймати ухвали, обов'язкові для учасників товариства.

Директор має право без доручення виконувати дії від імені товариства. За домовленістю учасників у Статуті може бути передбачене наділення цим правом інших членів дирекції.

Директор не може бути одночасно головою зборів учасників товариства.

16. Контроль за діяльністю Дирекції (директора) товари­ства здійснюється ревізійною комісією, що створюється збо­рами учасників товариства з їх числа і з представників трудо­вого колективу у кількості _осіб.

Члени Дирекції (директор) не можуть бути членами реві­зійної комісії.

Перевірка діяльності Дирекції (директора) здійснюється ревізійною комісію за дорученням зборів учасників з власної ініціативи або на вимогу учасників. Ревізійна комісія має право вимагати у службових осіб товариства надання їй усіх не­обхідних матеріалів, бухгалтерських або інших документів і особистих пояснень.

Ревізійна комісія скеровує результати проведених нею пе­ревірок зборам учасників товариства.

Ревізійна комісія складає висновки з річних звітів і ба­лансів. Без висновків ревізійної комісії збори учасників то­вариства не мають права затверджувати баланс.

Ревізійна комісія зобов'язана вимагати позачергового скли­кання зборів учасників, якщо виникла загроза істотним інте­ресам товариства, або якщо виявлено зловживання службових осіб товариства.

17. Учасники товариства мають право: брати участь в управлінні справами товаристві; отримувати частину прибутку від діяльності товариства; отримувати повну інформацію про діяльність товариства, ознайомлюватися з даними бухгалтерського обліку, звітності і іншої документації _

(можуть бути вказані і інші права)

Учасники мають переважне право на отримання продукції

(робіт, послуг), що виробляється товариством.

18. Учасники товариства зобов'язані: вносити вклади у порядку і розмірах, передбачених уста­новчим договором і цим Статутом; не розголошувати конфіденційну інформацію про діяльність

товариства; робити додаткові внески у розмірі, способом і порядком,

передбаченими ухвалами зборів; дотримувати положення установчих документів; виконувати взяті на себе установленим порядком зо­бов'язання стосовно товариства; сприяти товариству у здійсненні його діяльності _

(можуть бути зазначені і інші обов'язки)

19. Учасник товариства може за згодою інших учасників поступитися своїм паєм (частиною паю) одному або декільком учасникам. За домовленістю учасників пай учасника може бути надано третій особі. Учасники користуються переважним правом придбання паю (частини паю) учасника, що ним по­ступається (пропорційно до їх паїв у статутному фонді товариства, або в іншому обсязі, про який домовились учасники)

Передання паю (частини паю) третій особі можливе лише після повного внесення вкладу учасником, що вибуває.

При передачі паю (частини паю) третій особі настає одно­часний перехід до неї відповідних прав і обов'язків, що нале­жали учасникові, який поступається ним повністю або частко­во.

Пай учасника після повного внесення ним вкладу може бути придбаний самим товариством. У цьому випадку воно є зо­бов'язаним реалізувати його іншим учасникам або третім осо­бам у термін, не більший одного року. Протягом цього періоду розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму у найвищому органі відбуваються без взяття до уваги паю, придбаного товариством.

20. Учасник товариства, що систематично не виконує або неналежним чином виконує обов'язки, або який заважає своїми діями досягненню мети товариства, може бути виклю­ченим з товариства на підставі одностайно прийнятої ухвали зборів учасників товариства. При цьому учасник (його пред­ставник) у голосуванні участі не бере.

21. Учасник товариства має право звернутися до Держав­ного арбітражу або до суду із заявою про визнання недійсного ухвали зборів учасників, яка прийнята з порушенням закону або установчих документів, при умові, що ця ухвала прийнята у відсутності учасника (його представника), або він чи його представник лишився в меншості при прийнятті ухвали, або його було умисно введено в оману відносно суті ухвали.

22. Діяльність товариства припиняється:

а) за ухвалою зборів учасників;

б) з інших підстав, передбачених законодавством України;

в) _

(можуть бути зазначені інші підстави, про які домовились учасники)

23. Припинення діяльності товариства відбувається спосо­бом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, пе­ретворення) або ліквідації.

Ліквідація товариства відбувається призначеною ним лік­відаційною комісією, а у випадках припинення діяльності то­вариства за постановою Державного арбітражу або суду - лік­відаційною комісією, що призначається цими органами.

З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї перехо­дять повноваження з управління справами товариства. Лік­відаційна комісія оцінює наявне майно товариства, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, вживає заходів щодо сплати боргів товариства третім особам, а також його учасникам, складає ліквідаційний баланс і надає його зборам учасників.

24. Наявні у товариства грошові кошти, у тому числі виторг від розпродажу його майна при ліквідації, після розрахунків з бюджетом, оплати праці працівників товариства, кредитора­ми і виконання зобов'язань щодо власників облігацій, випу­щених товариством, розподіляються ліквідаційною комісією поміж учасників

(пропорційно до паїв у статутному фонді або іншим порядком, про який домовились часники)

Майно, передане товариству у користування, повертається у натуральній формі без винагороди.

25. Ліквідація вважається завершеною, а товариство таким, що припинило свою діяльність, з моменту подання записки про це до реєстру державної реєстрації.

Ліквідаційна комісія несе майнову відповідальність за втра­ти, заподіяні нею товариству, його учасникам, а також третім особам відповідно до цивільного законодавства.

Перейти на сторінку номер: 1  2 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат