На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Акціонерний комерційний агропромисловий банк “Україна”

Реферати > Банківська справа > Акціонерний комерційний агропромисловий банк “Україна”

Відділ кредитування та фінансування Дирекції, комерційний ( кредитний відділ) забезпечують оформлення кредитів, ведення статистичної звітності з питань кредитної діяльності у відповідності з вимогами НБУ, Правління банку “Україна” та керівництва Дирекції. За результатами аналізу спільно з відділом безпеки та юрвідділом опрацьовуються рекомендації з загальних питань кредитної діяльності , які після затвердження їх керівництвом Дирекції або кредитним комітетом є обов”язковими до виконаня.

Відділ безпеки Дирекції здійснює накопичення , аналіз та використання інформації про загрози кредитній діяльності , репутацію позичальників , їх гарантів та поручителів, підтри мує ділові контакти з структурами безпеки інших банків та клієнтів, правоохоронними органами.

Юридичний відділ забезпечує контроль за дотриманням законодавства, юридичне супроводження стосунків між банком і клієнтом на усіх стадіях здійснення кредитної діяльності, представляють інтереси банку при вирішенні спорів з позичальниками у судовому та позасудовому порядку. Узагальнюють юридичну практику кредитної діяльності та опрацьовують відповідні рекомендації.

Відділ координації діяльності банку веде централізований облік заставленого майна та переданих банку матеріальних цінностей, вивчає ринок попиту , накопичує інформацію про ринкові ціни на майно, що реалізується банком, проводить пошук покупців та реаліза цію їм майна.

Для одержання кредиту клієнт безпосередньо звертається у сектор по комерційній діяльності, де оформлює заяву встановленого зразку ( додаток № ) , з обов”язковою відміткою дати та розписом посадової особи банку, яка її отримала. Заява протягом робочого дня розглядається начальником комерційного відділу , повідомляється у відділ безпеки для попередньої перевірки та доповідається керівництву Дирекції. Попередня перевірка передбачає з”ясування наявності відомостей на клієнта у інформаційній системі відділу безпеки. При наявності негативних даних на клієнта вони негайно повідомляють керівництву Дирекції.

Керівництво Дирекції , виходячи з попередніх відомостей про клієнта , характеру міроприємства , яке планується до кредитування , а при необхідності , після особистої бесіди з клієнтом та уточнення наявних відомостей про його репутацію і кредитну історію, приймає рішення про можливість оформлення необхідних документів для отримання кредиту.

Особиста бесіда з клієнтом може проводитись також начальником відділу безпеки, або за його вказівкою працівниками відділу безпеки. Рішення по заяві керівник викладає письмово у вигляді резолюції на заяві з зазначенням доцільних умов кредитування ( строку, відсоткової ставки та форми забезпечення ), а в негативному випадку - причини відмови.

Заява з позитивним рішенням керівника повертається до комерційного відділу та передається для доповіді керівництву Дирекції та отримання дозволу на використання кредитних ресурсів.

Заяви , по яких Дирекцією прийняте негативне рішення у обов”язковому порядку залучається до кредитної справи клієнта або, якщо клієнт раніше не кредитувався у банку- до окремої номенклатурної справи кредитного відділу “Незадоволені кредитні заяви”.

На підставі кредитної заяви з позитивним рішенням про надання кредиту відповідальний виконавець ( кредитний інспектор) знайомить клієнта з переліком документів, які потрібно надати в банк для оформлення кредиту ( додаток № 1 ) , а по мірі надання таких документів здійснює відмітки у переліку про дату їх отримання з розписом клієнта. У залежності від репутації клієнта , його кредитної історії, економічного стану , характеру міроприємства, що кредитується, забезпечення кредиту та інших факторів ризиковості, перелік документів, які повинен надати клієнт, може бути розширеним або звуженим з дозволу начальника комерційного відділу або по рекомендації відділу безпеки.

Кредитна заява (додаток № 2), перелік документів з відмітками про їх отримання , документи надані клієнтом, документи банку ,що стосуються даного кредиту , формуються у кредитну справу, в якій накопичуються всі матеріали по кредитам , що надавались у поточному році. Матеріали у межах справи групуються по відношенню до конкретних кредитних заяв.

Кредитна справа , яка велась у поточному році припиняється і здається в архів тільки після погашення усіх кредитів , які надавальсь клієнту у поточному році. На кожен наступний рік заводиться окрема кредитна справа.

Кредитна справа є комерційною таємницею банку і зберігається відповідно з вимогами до таких матеріалів. Знайомити сторонніх осіб з матеріалами кредитної справи забороняється.

По мірі надання позичальником необхідних для видачі кредиту матеріалів комерційний відділ :

- проводить аналіз економічного стану позичальника , його поручителів та гарантів у відповідності з методиками, прийнятими у банку “Україна” ;

- перевіряє техніко-економічне обгрунтування (додаток № 3) заходу, що кредитується, розрахунки ефективності використання кредиту , джерел та строків його погашення ;

- проводить експертизу заставленого майна , перевіряє місцезнаходження , право власності заставодавтеля або майнового поручителя на предмет застави, визначає його ліквідність, доцільні заходи щодо його збереження , з”ясовує чи не є майно предметом застави по іншим зобов”язанням;

- готує проекти кредитного договору та інших документів, які визначають правові відносини між банком і позичальником.

- вивчення установчих документів, що регламентують діяльність клієнта ( установчий договір, склад засновників, їх репутацію та стабільність, строк функціонування під приємства та форму власності, ступінь відповідальності по зобов”язанням, наявність дозволу на діяльність, що кредитується ) ;

За результатами розгляду кредитної справи комерційним , юридичним відділами, експертом ( при видачі кредиту під заставу ) та відділом безпеки надаються письмові заключення щодо можливості видачі кредиту та ступіні його ризиковості.

Після розгляду у відділах кредитна справа доповідається кредитному комітету, який у межах встановлених граничних розмірів приймає рішення про видачу кредиту.

Якщо розмір кредиту перевищує граничний розмір відділення , то відповідні документи , разом з рішенням направляються на розгляд кредитного комітету Дирекції. Виписка з протоколу засідання кредитного комітету та підписаний сторонами кредитний договір залучається до кредитної справи.

Після прийняття рішення про видачу кредиту економіст укладає кредитний договір між банком та позичальником . Кредитний договір укладається в трьох екземплярах ( перший екземпляр залучається до кредитної справи та візирується начальником юридичного відділу та начальником відділу безпеки , другий екземпляр отримує позичальник , третій - передається на зберігання у юридичний відділ ) .

Після підписання банком та позичальником кредитного договору економіст відділу :

- готує розпорядження сектору обліку на відкриття позичкового рахунку ;

- готує розпорядження сектору обліку на видачу кредиту ;

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат