На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

\"Про судоустрій\"

Реферати > Правознавство > \"Про судоустрій\"

кваліфікаційної атестації.

6. Кваліфікаційна атестація проводиться у присутності судді,

який атестується. У розгляді питання про атестацію судді можуть

брати участь голова суду, який склав характеристику судді, а також

представники відповідного органу суддівського самоврядування за

дорученням.

7. У разі неприбуття судді з поважних причин на засідання

кваліфікаційної комісії він може бути атестований заочно, якщо

комісія визнає це можливим і за умови, що питання атестації не

пов'язане з дисциплінарним провадженням.

8. Кваліфікаційна атестація проводиться у формі

кваліфікаційного іспиту, кваліфікаційної співбесіди або повторного

(додаткового) іспиту.

Стаття 91. Кваліфікаційний іспит

1. Кваліфікаційний іспит є атестуванням особи, яка виявила

бажання бути рекомендованою для призначення на посаду судді

вперше.

2. Кваліфікаційний іспит полягає у виявленні знань та рівня

професійної підготовки кандидата в судді, ступеня його готовності

здійснювати правосуддя з питань юрисдикції відповідного суду.

3. Після виконання кандидатом письмового завдання, співбесіди

з ним і постановки йому запитань в усній формі кваліфікаційна

комісія залежно від результатів кваліфікаційного іспиту дає

висновок про складення іспиту і підготовленість кандидата до

судової роботи та рекомендацію для призначення його на посаду

судді або вмотивований висновок про відмову в такій рекомендації.

Хід складання кваліфікаційного іспиту повинен протоколюватися, а

всі матеріали іспиту підлягають зберіганню в архіві як офіційні

документи. Результати складеного кваліфікаційного іспиту дійсні

протягом трьох років.

4. Кваліфікаційний іспит складають також особи, з часу

звільнення яких з посади судді минуло більше п'яти років.

5. Особи, які склали кваліфікаційний іспит, але не

рекомендовані кандидатами у професійні судді за браком вакантних

посад, враховуються кваліфікаційною комісією як кандидати на

наступні вакантні посади протягом трьох років, якщо за цей час

вони не відкличуть свою заяву.

6. Особа, яка не склала кваліфікаційного іспиту, може бути

допущена до його складання повторно не раніш як через рік.

Документи, передбачені процедурою добору кандидатів для

призначення на посаду судді, перед складанням кваліфікаційного

іспиту повторно готуються з урахуванням інформації щодо особи

кандидата за період, що минув з часу першого кваліфікаційного

іспиту.

7. Особа, яка не склала кваліфікаційного іспиту повторно,

може бути допущена до складання наступного кваліфікаційного іспиту

не раніш як через два роки.

Стаття 92. Кваліфікаційна співбесіда

1. Кваліфікаційна співбесіда полягає у перевірці знань

професійного судді, встановлення рівня кваліфікаційної

підготовленості судді, його здатності підвищувати свій фаховий

рівень і здійснювати правосуддя, в тому числі у судах більш

високого рівня.

2. Кваліфікаційна співбесіда з суддею, який претендує на

присвоєння кваліфікаційного класу вперше, стосується фахової

орієнтації цього судді в судовій роботі та засвоєння ним

початкових навичок судді.

3. Кваліфікаційна співбесіда проводиться в усній формі щодо

положень основних галузей права з одночасним дослідженням

матеріалів, що стосуються фактичного здійснення суддею правосуддя

і виконання ним посадових обов'язків.

4. Кваліфікаційна співбесіда з суддею, який претендує на

дострокове присвоєння кваліфікаційного класу, стосується питань

підвищення суддею свого кваліфікаційного рівня, методів та форм

удосконалення судочинства, засвоєння суддівських навичок.

5. Кваліфікаційна співбесіда з суддею, який претендує на

присвоєння більш високого кваліфікаційного класу, стосується

значних успіхів, досягнутих суддею у виконанні своїх обов'язків,

характеру та складності справ, які розглядає суддя, аналізу

судової практики в межах його спеціалізації та пропозицій щодо її

удосконалення.

6. Кваліфікаційна співбесіда з суддею, який претендує на

зайняття посади у суді вищого рівня, стосується знань у галузі

законодавства, судової практики і правової аналітики, рівень яких

є достатнім для забезпечення належного виконання суддею

повноважень у суді вищого рівня.

7. Кваліфікаційна співбесіда з суддею, який претендує на

обрання безстроково, стосується оцінки його діяльності на посаді

судді впродовж п'ятирічного строку, рівня вдосконалення

професійної підготовки та інших обставин, пов'язаних з наступною

судовою діяльністю.

Стаття 93. Повторний (додатковий) іспит

1. Повторний (додатковий) іспит - це складання

кваліфікаційного іспиту особою, яка за рішенням кваліфікаційної

комісії суддів не рекомендується до обрання суддею безстроково.

2. Повторний (додатковий) іспит може бути призначений Вищою

кваліфікаційною комісією суддів України за скаргою судді, який не

згоден з рішенням кваліфікаційної комісії суддів про відмову в

рекомендації до обрання його суддею безстроково.

3. Повторний (додатковий) іспит складається суддею перед

Вищою кваліфікаційною комісією суддів України в місячний строк з

дня прийняття рішення про дозвіл на складання повторного іспиту.

4. Якщо суддя не склав повторний (додатковий) іспит, Вища

кваліфікаційна комісія суддів України направляє до Вищої ради

юстиції рекомендацію про його звільнення з посади судді.

Стаття 94. Рішення кваліфікаційної комісії суддів з питань

кваліфікаційної атестації

1. Кваліфікаційна комісія суддів, залежно від рівня

професійних знань, стажу, посади, досвіду роботи судді, який

атестується, приймає рішення про:

1) присвоєння судді відповідного кваліфікаційного класу;

2) залишення судді у раніше присвоєному кваліфікаційному

класі;

3) рекомендацію кандидата на посаду судді у відповідному суді

або відмову в рекомендації для зайняття посади судді;

4) відкладення атестації (у разі недостатнього рівня

професійних знань судді) на строк не більше шести місяців;

5) інші рішення відповідно до статті 87 цього Закону.

2. Вирішуючи питання про рекомендацію кандидата для

призначення (обрання) на посаду судді, кваліфікаційна комісія

суддів повинна враховувати як рівень його професійних знань, так і

особисті та моральні якості кандидата.

3. Кваліфікаційна комісія суддів може дати висновок про

невідповідність рівня професійних знань судді займаній посаді і

звільнення його з посади, якщо після закінчення строку, наданого

судді для набуття необхідних знань, кваліфікаційна комісія знову

визнає їх недостатніми.

4. За наявності підстав кваліфікаційна комісія може прийняти

рішення про присвоєння судді більш високого кваліфікаційного

класу, ніж запропоновано у поданні, або ухвалити рекомендацію про

інше заохочення судді.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21 
Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат