На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

\"Про судоустрій\"

Реферати > Правознавство > \"Про судоустрій\"

суддів може бути скасовано лише конференцією суддів та зупинено

рішенням Ради суддів України.

Глава 17

ВИЩІ ОРГАНИ СУДДІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Стаття 112. З'їзд суддів України

1. Найвищим органом суддівського самоврядування є з'їзд

суддів України.

2. З'їзд суддів України:

1) заслуховує звіт Ради суддів України про виконання завдань

органів суддівського самоврядування щодо забезпечення незалежності

судів і суддів, стан фінансування та організаційного забезпечення

діяльності судів;

2) заслуховує інформацію Вищої кваліфікаційної комісії суддів

України та голови Державної судової адміністрації України про їх

діяльність, може висловити недовіру голові Державної судової

адміністрації України;

3) призначає та звільняє суддів Конституційного Суду України

відповідно до Конституції України ( 254к/96-ВР ) і закону;

4) призначає членів Вищої ради юстиції та приймає рішення про

припинення їх повноважень відповідно до Конституції України

( 254к/96-ВР ) і закону;

5) обирає членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів

України;

6) звертається з пропозиціями щодо вирішення питань

діяльності судів до органів і посадових осіб державної влади;

7) визначає кількісний склад Ради суддів України та обирає

Раду суддів України;

8) розглядає інші питання суддівського самоврядування.

3. З'їзд суддів України приймає рішення, що є обов'язковими для всіх органів суддівського самоврядування та всіх професійних суддів.

Стаття 113. Порядок скликання з'їзду суддів України

1. Черговий з'їзд суддів України скликається Радою суддів

України один раз у три роки. Позачерговий з'їзд суддів України

може бути скликаний також на вимогу не менш як однієї третини

конференцій суддів загальних судів, або на вимогу конференції

суддів спеціалізованих судів, або на вимогу зборів суддів

Верховного Суду України.

2. Рада суддів України приймає рішення про скликання

чергового або позачергового з'їзду, схвалює попередній перелік

питань, що виносяться на обговорення з'їзду, та визначає дату,

місце проведення з'їзду і норму представництва суддів.

3. Для участі в роботі з'їзду суддів України можуть бути

запрошені Президент України, народні депутати України,

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, члени Вищої

ради юстиції, представники Уряду, інших центральних органів

державної влади, представники навчальних і наукових закладів та

установ, громадських організацій, інші особи.

4. У разі якщо Рада суддів України не скликає з'їзд суддів на

вимогу конференцій чи зборів суддів відповідно до частини першої

цієї статті, ініціатори скликання позачергового з'їзду утворюють

організаційний комітет по скликанню з'їзду суддів України, що має

повноваження Ради суддів України щодо скликання з'їзду. У цьому

випадку організаційний комітет невідкладно публікує інформацію про

його утворення в офіційних друкованих засобах масової інформації

та призначає дату проведення позачергового з'їзду суддів не раніш

як через два місяці з дня утворення організаційного комітету.

5. Судді усіх судів повідомляються про дату проведення з'їзду

суддів України та питання, що вносяться на його розгляд, не пізніш

як за 30 днів до початку роботи з'їзду.

Стаття 114. Обрання делегатів на з'їзд суддів України

1. Делегати на з'їзд суддів України обираються конференціями

суддів, а делегати від Апеляційного суду України та Касаційного

суду України - зборами суду, за нормою представництва, визначеною

Радою суддів України. Збори суддів Конституційного Суду України

обирають на з'їзд трьох делегатів з числа суддів цього суду.

2. Делегати на з'їзд суддів України обираються шляхом

відкритого або таємного голосування на альтернативній основі, при

вільному висуненні кандидатур для обрання.

Стаття 115. Порядок проведення з'їзду суддів України

1. З'їзд суддів України є повноважним, якщо в ньому бере

участь не менш як дві третини від загальної кількості обраних

делегатів.

2. З'їзд суддів України відкриває голова Ради суддів України,

а у разі його відсутності - заступник голови чи секретар Ради

суддів України.

3. З'їзд обирає шляхом відкритого голосування президію з'їзду

у кількісному складі, який визначається рішенням з'їзду. Президія

керує роботою з'їзду суддів України.

4. З'їзд обговорює і затверджує порядок денний та регламент

своєї роботи, обирає мандатну комісію, секретаріат та інші робочі

органи з'їзду.

5. Хід роботи з'їзду суддів України протоколюється.

6. Рішення з'їзду суддів України приймаються більшістю

голосів делегатів, присутніх на з'їзді, відкритим або таємним

голосуванням. Питання, зазначені у пунктах 3-5 частини другої

статті 112 цього Закону, вирішуються з'їздом шляхом таємного

голосування.

7. Інші питання порядку проведення з'їзду суддів України

регулюються регламентом з'їзду суддів України, прийнятим з'їздом.

Стаття 116. Рада суддів України

1. У період між з'їздами суддів України вищим органом

суддівського самоврядування є Рада суддів України.

2. Рада суддів України обирається з'їздом суддів України у

кількісному складі, визначеному рішенням з'їзду. До складу Ради

суддів України повинні бути обрані не менш як по одному

представнику від суддів Апеляційного суду України, Касаційного

суду України, конференції суддів військових судів, конференцій

суддів відповідних спеціалізованих судів, суддів Верховного Суду

України, а також суддів Конституційного Суду України. Представники

суддів загальних місцевих та апеляційних судів повинні складати не

менш як половину від загальної кількості членів Ради суддів

України. Пропозиції щодо кандидатур до складу Ради суддів України

можуть вносити делегації від конференцій чи зборів суддів, а також

окремі делегати з'їзду.

3. Члени Ради суддів України на засіданні Ради обирають із

свого складу голову Ради суддів України, його заступника та

секретаря, а також президію Ради суддів України. Кількісний та

персональний склад президії визначається Радою суддів України

відповідно до положення про Раду суддів України.

4. Рада суддів України в період між з'їздами організовує

виконання та контроль рішень з'їзду, а також вирішує питання про

скликання з'їзду. Повноваження та порядок роботи Ради суддів

України визначаються цим Законом та положенням про Раду суддів

України, яке затверджується з'їздом суддів України.

5. Рада суддів України:

1) розробляє та організовує виконання заходів щодо

забезпечення незалежності судів і суддів, поліпшення стану

організаційного забезпечення діяльності судів;

2) розглядає питання правового захисту суддів, соціального

захисту суддів та їх сімей і приймає відповідні рішення з цих

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21 
Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат