На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

\"Про судоустрій\"

Реферати > Правознавство > \"Про судоустрій\"

Стаття 40. Суддя вищого спеціалізованого суду

1. Суддя вищого спеціалізованого суду:

1) здійснює правосуддя в порядку, визначеному процесуальним

законом;

2) провадить процесуальні дії та здійснює організаційні

заходи, необхідні для забезпечення своєчасного та якісного

розгляду справ;

3) здійснює відповідно до закону контроль за своєчасним

зверненням до виконання постановлених за його участю судових

рішень;

4) здійснює інші передбачені законом повноваження.

2. Суддя вищого спеціалізованого суду має помічника.

Помічником судді може бути громадянин України, який має вищу

юридичну освіту.

Стаття 41. Голова вищого спеціалізованого суду

1. Голова вищого спеціалізованого суду:

1) здійснює організаційне керівництво діяльністю суду;

2) розподіляє обов'язки між заступниками голови суду;

3) на підставі акта про обрання суддею вищого

спеціалізованого суду або припинення повноважень судді цього суду

видає відповідний наказ; утворює судові палати та вносить на

затвердження президії суду пропозиції щодо їх персонального

складу;

4) організовує роботу президії суду, вносить на її розгляд

питання та головує на її засіданнях; скликає Пленум вищого

спеціалізованого суду, вносить на його розгляд питання та головує

на його засіданнях; може головувати в судових засіданнях колегій

суддів вищого спеціалізованого суду при розгляді будь-якої справи,

що належить до юрисдикції даного суду;

5) керує організацією роботи судових палат, здійснює

керівництво роботою апарату відповідного вищого спеціалізованого

суду;

6) організовує ведення та аналіз судової статистики, вивчення

й узагальнення судової практики, має право витребувати з

відповідного суду справи, судові рішення в яких набрали законної

сили;

7) приймає на роботу та звільняє працівників апарату суду,

присвоює їм ранги державного службовця в порядку, встановленому

законом, застосовує щодо них заохочення та накладає дисциплінарні

стягнення;

8) погоджує подання щодо утворення та ліквідації відповідних

місцевих та апеляційних спеціалізованих судів;

9) вносить подання про призначення та обрання безстроково

суддів відповідних місцевих і апеляційних спеціалізованих судів,

вищого спеціалізованого суду, а також про звільнення їх з посад;

10) вносить подання про призначення суддів на адміністративні

посади в порядку, встановленому цим Законом;

11) затверджує штатний розпис і кошторис витрат на утримання

відповідного вищого спеціалізованого суду;

12) організовує підвищення кваліфікації суддів і працівників

апарату вищого спеціалізованого суду;

13) подає в установленому порядку пропозиції щодо

фінансування витрат на утримання суду та організаційного

забезпечення його діяльності;

14) інформує Пленум Верховного Суду України про діяльність

вищого спеціалізованого суду;

15) представляє вищий спеціалізований суд та відповідну

систему спеціалізованих судів у зносинах з іншими органами

державної влади, органами місцевого самоврядування, громадянами і

організаціями, органами влади та організаціями інших держав;

16) здійснює інші передбачені законом повноваження.

Голова вищого спеціалізованого суду з питань, що належать до

його повноважень, видає накази та розпорядження.

2. Голова вищого спеціалізованого суду призначається на

посаду з числа суддів даного суду і звільняється з посади за

поданням Голови Верховного Суду України в порядку, встановленому

статтею 20 цього Закону.

3. Голова вищого спеціалізованого суду може бути призначений

на цю посаду повторно.

4. Голова вищого спеціалізованого суду має першого заступника

та заступників голови суду.

5. У разі відсутності голови вищого спеціалізованого суду

його обов'язки виконує перший заступник голови суду, а за його

відсутності - один із заступників голови цього суду відповідно до

розподілу обов'язків.

Стаття 42. Заступники голови вищого спеціалізованого суду

1. Перший заступник і заступник голови вищого

спеціалізованого суду здійснюють керівництво роботою структурних

підрозділів суду відповідно до встановленого розподілу обов'язків

та виконують інші обов'язки, визначені головою суду; можуть

головувати у судових засіданнях колегій суддів відповідного вищого

спеціалізованого суду.

2. Заступник голови вищого спеціалізованого суду - голова

судової палати:

1) організовує роботу відповідної судової палати;

2) формує колегії суддів для розгляду судових справ, головує

в судових засіданнях або призначає для цього суддів;

3) організовує ведення та аналіз судової статистики, вивчення

й узагальнення судової практики у справах, віднесених до

компетенції судової палати; має право витребувати з відповідного

суду справи, судові рішення щодо яких набрали законної сили;

4) інформує президію вищого спеціалізованого суду про

діяльність судової палати;

5) надає методичну допомогу спеціалізованим судам з метою

правильного застосування законодавства;

6) здійснює інші передбачені законом повноваження.

3. Перший заступник і заступники голови вищого

спеціалізованого суду призначаються на посаду з числа суддів

даного суду та звільняються з посади за пропозицією голови вищого

спеціалізованого суду в порядку, встановленому статтею 20 цього

Закону. Вони можуть бути призначені на адміністративні посади

повторно.

4. Голова вищого спеціалізованого суду за погодженням з

президією суду може з числа суддів цього суду призначити у складі

судової палати заступника голови судової палати.

5. Заступник голови судової палати вищого спеціалізованого

суду виконує доручення голови судової палати щодо організації її

діяльності та за його відсутності здійснює обов'язки голови

судової палати. За відсутності заступника голови судової палати

обов'язки голови судової палати виконує старший за віком суддя

палати.

Стаття 43. Президія вищого спеціалізованого суду

1. До президії вищого спеціалізованого суду входять голова

вищого спеціалізованого суду, його заступники, а також судді,

кількісний склад яких визначається Пленумом вищого

спеціалізованого суду. Судді обираються до складу президії

загальними зборами суддів цього суду шляхом таємного голосування.

2. Президія вищого спеціалізованого суду:

1) розглядає питання організації діяльності суду, судових

палат та апарату суду;

2) за поданням голови вищого спеціалізованого суду затверджує

склад кожної з судових палат;

3) заслуховує інформацію голів судових палат про діяльність

судових палат;

4) розглядає матеріали узагальнення судової практики та

аналізу судової статистики, приймає відповідні рекомендації;

5) розглядає питання організаційного забезпечення діяльності

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21 
Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат