На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

\"Про судоустрій\"

Реферати > Правознавство > \"Про судоустрій\"

суду і виробляє пропозиції щодо його поліпшення;

6) розглядає питання роботи з кадрами суддів і працівників

апарату вищого спеціалізованого суду та підвищення їх

кваліфікації;

7) заслуховує інформацію голів апеляційних та місцевих

спеціалізованих судів щодо організації роботи цих судів;

8) опрацьовує пропозиції щодо кількості суддів у відповідних

спеціалізованих місцевих та апеляційних судах;

9) надає методичну допомогу апеляційним та місцевим судам для

забезпечення правильного застосування ними законодавства;

10) здійснює інші повноваження, передбачені законом.

3. Засідання президії вищого спеціалізованого суду

проводяться не рідше одного разу на два місяці. Засідання президії

є повноважним за присутності не менше двох третин її складу.

Постанови президії приймаються відкритим або таємним голосуванням

більшістю голосів членів президії, присутніх на засіданні, і

підписуються головою суду чи його заступником, який головував на

засіданні.

Стаття 44. Пленум вищого спеціалізованого суду

1. Пленум вищого спеціалізованого суду діє у складі всіх

суддів вищого спеціалізованого суду та голів апеляційних

спеціалізованих судів.

2. Пленум вищого спеціалізованого суду:

1) дає роз'яснення з питань застосування спеціалізованими

судами законодавства при вирішенні справ відповідної судової

юрисдикції;

2) затверджує склад Науково-консультативної ради при вищому

спеціалізованому суді та положення про неї; затверджує склад

редакційної колегії друкованого органу вищого спеціалізованого

суду;

3) визначає кількісний склад суддів - членів президії вищого

спеціалізованого суду;

4) заслуховує інформацію голови вищого спеціалізованого суду

про діяльність відповідних спеціалізованих судів, а також

повідомлення заступників голови вищого спеціалізованого суду та

голів апеляційних і місцевих спеціалізованих судів про практику

вирішення судових справ;

5) вносить в установленому порядку пропозиції щодо

необхідності змін чинного законодавства;

6) приймає рішення про звернення до Конституційного Суду

України з поданням щодо офіційного тлумачення Конституції України

( 254к/96-ВР );

7) розглядає та вирішує інші питання, віднесені законом до

його повноважень.

3. Пленум вищого спеціалізованого суду скликається не рідше

двох разів на рік. Про дату його скликання члени Пленуму

повідомляються за десять днів до засідання. У цей же строк

надсилаються матеріали щодо питань, які вносяться на розгляд

Пленуму.

4. Засідання Пленуму вищого спеціалізованого суду є

повноважним, якщо в ньому беруть участь не менше двох третин

складу Пленуму. При розгляді Пленумом питань щодо роз'яснень про

застосування законодавства у роботі Пленуму беруть участь

Генеральний прокурор України та Міністр юстиції України.

5. Постанови Пленуму вищого спеціалізованого суду приймаються

відкритим голосуванням більшістю голосів членів Пленуму і

підписуються головуючим на його засіданні.

Стаття 45. Науково-консультативна рада вищого

спеціалізованого суду

1. Науково-консультативна рада створюється при вищому

спеціалізованому суді для опрацювання питань, пов'язаних з

роз'ясненням законодавства, а також для надання висновків щодо

проектів законів та інших нормативно-правових актів та з інших

питань, пов'язаних з необхідністю наукового забезпечення

діяльності вищого спеціалізованого суду.

2. Порядок організації та діяльності Науково-консультативної

ради визначається положенням, що затверджується Пленумом вищого

спеціалізованого суду.

Стаття 46. Друкований орган вищого спеціалізованого суду

Вищий спеціалізований суд має офіційний друкований орган, в

якому публікуються матеріали судової практики, рішення з

організаційних питань діяльності вищого спеціалізованого суду та

відповідних спеціалізованих судів, інші матеріали.

Глава 8

ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ

Стаття 47. Верховний Суд України - найвищий судовий орган

1. Верховний Суд України є найвищим судовим органом у системі

судів загальної юрисдикції. Верховний Суд України здійснює

правосуддя, забезпечує однакове застосування законодавства усіма

судами загальної юрисдикції.

2. Верховний Суд України:

1) розглядає у касаційному порядку рішення загальних судів у

справах, віднесених до його підсудності процесуальним законом;

переглядає в порядку повторної касації усі інші справи, розглянуті

судами загальної юрисдикції в касаційному порядку; у випадках,

передбачених законом, розглядає інші справи, пов'язані з

виключними обставинами;

2) дає судам роз'яснення з питань застосування законодавства

на основі узагальнення судової практики та аналізу судової

статистики; у разі необхідності визнає нечинними роз'яснення

Пленуму вищого спеціалізованого суду, зазначені в пункті 1 частини

другої статті 44 цього Закону;

3) дає висновок щодо наявності чи відсутності в діяннях, у

яких звинувачується Президент України, ознак державної зради або

іншого злочину; надає за зверненням Верховної Ради України

письмове подання про неможливість виконання Президентом України

своїх повноважень за станом здоров'я;

4) звертається до Конституційного Суду України у випадках

виникнення у судів загальної юрисдикції при здійсненні ними

правосуддя сумнівів щодо конституційності законів, інших правових

актів, а також щодо офіційного тлумачення Конституції України

( 254к/96-ВР ) та законів;

5) веде та аналізує судову статистику, вивчає та узагальнює

судову практику, знайомиться в судах з практикою застосування

законодавства;

6) у межах своїх повноважень вирішує питання, що випливають з

міжнародних договорів України; представляє суди загальної

юрисдикції у зносинах з судами інших держав;

7) здійснює інші повноваження, передбачені законом.

Стаття 48. Склад Верховного Суду України

1. Верховний Суд України очолює Голова Верховного Суду

України. До складу Верховного Суду України входять судді

Верховного Суду України, обрані на посаду безстроково, кількість

яких встановлюється указом Президента України за поданням Голови

Верховного Суду України, погодженим з Радою суддів України. До

складу судових палат, що здійснюють розгляд справ з питань

юрисдикції спеціалізованих судів, призначаються судді, які мають

стаж суддівської діяльності у відповідному вищому суді не менше

трьох років, або відповідному апеляційному спеціалізованому суді

не менше п'яти років.

2. У складі Верховного Суду України діють:

1) Судова палата у цивільних справах;

2) Судова палата у кримінальних справах;

3) Судова палата у господарських справах;

4) Судова палата в адміністративних справах.

У складі Верховного Суду України діє Військова судова

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21 
Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат