На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

\"Про судоустрій\"

Реферати > Правознавство > \"Про судоустрій\"

судді Верховного Суду України, голови вищих спеціалізованих судів,

їх перші заступники, голова Касаційного суду України та голова

Апеляційного суду України.

2. Пленум Верховного Суду України:

1) відповідно до Конституції України обирає на посаду та

звільняє з посади шляхом таємного голосування Голову Верховного

Суду України, а також здійснює призначення та звільнення суддів з

інших адміністративних посад у Верховному Суді України в порядку,

встановленому цим Законом;

2) утворює судові палати Верховного Суду України, визначає їх

кількісний склад, призначає голів судових палат та їх заступників;

3) визначає кількісний склад суддів Президії Верховного Суду

України та обирає їх в порядку, передбаченому цим Законом;

4) призначає на посаду з числа суддів Верховного Суду України

за поданням Голови Верховного Суду України та звільняє з посади

секретаря Пленуму Верховного Суду України;

5) заслуховує інформації Голови Верховного Суду України,

голів судових палат Верховного Суду України, голів вищих

спеціалізованих судів, Касаційного суду України та апеляційних

судів щодо організації роботи судових палат та діяльності

відповідних судів;

6) дає роз'яснення судам загальної юрисдикції з питань

застосування законодавства, у разі необхідності визнає нечинними

відповідні роз'яснення вищих спеціалізованих судів;

7) приймає рішення про звернення до Конституційного Суду

України з питань конституційності законів та інших правових актів,

а також щодо офіційного тлумачення Конституції України та законів;

8) відповідно до Конституції України ( 254к/96-ВР ) схвалює

висновок щодо наявності чи відсутності в діяннях, у яких

звинувачується Президент України, ознак державної зради або іншого

злочину, а також ухвалює подання до Верховної Ради України про

неможливість виконання Президентом України своїх повноважень за

станом здоров'я;

9) затверджує Регламент Пленуму Верховного Суду України;

10) здійснює інші повноваження, передбачені законом.

3. Засідання Пленуму Верховного Суду України є повноважним за

умови присутності на ньому не менш як двох третин складу Пленуму.

У роботі Пленуму Верховного Суду України беруть участь Голова

Вищої ради юстиції, Генеральний прокурор України та Міністр

юстиції України.

4. Пленум Верховного Суду України скликається за

необхідністю, але не менш як один раз на три місяці. Про час

скликання Пленуму та питання, що виносяться на його розгляд,

учасники засідання Пленуму повідомляються не пізніш як за десять

днів до засідання.

5. Проекти постанов Пленуму Верховного Суду України щодо

надання роз'яснення з питань застосування законодавства при

вирішенні судових справ повинні бути надіслані Генеральному

прокурору України та Міністру юстиції України не пізніш як за

десять днів до засідання.

6. Засідання Пленуму веде Голова Верховного Суду України, а у

разі його відсутності - Перший заступник або інший заступник

Голови Верховного Суду України відповідно до Регламенту.

7. Порядок роботи Пленуму Верховного Суду України

встановлюється цим Законом та прийнятим відповідно до нього

Регламентом Пленуму Верховного Суду України.

8. Пленум Верховного Суду України приймає з розглянутих

питань постанови. Постанови Пленуму Верховного Суду України

підписуються головуючим на засіданні Пленуму та секретарем Пленуму

і публікуються в офіційному друкованому органі Верховного Суду

України.

9. Секретар Пленуму Верховного Суду України організовує

роботу секретаріату Пленуму, підготовку засідань Пленуму,

забезпечує ведення протоколу та контролює виконання постанов,

прийнятих Пленумом Верховного Суду України.

Стаття 56. Апарат Верховного Суду України

1. Організаційно-методичне та інформаційне забезпечення

діяльності Верховного Суду України здійснює апарат Верховного Суду

України. Загальну чисельність і структуру апарату затверджує

Президія Верховного Суду України за поданням Голови Верховного

Суду України, а положення про апарат - Голова Верховного Суду

України за погодженням з Президією Верховного Суду України.

2. Для забезпечення Верховного Суду України

нормативно-правовими актами, науковою та іншою спеціальною

літературою, матеріалами судової практики діє бібліотека

Верховного Суду України, положення про яку затверджується Головою

Верховного Суду України.

3. Матеріали, пов'язані з діяльністю Верховного Суду України,

зберігаються в архіві Верховного Суду України.

Стаття 57. Науково-консультативна рада та офіційне друковане

видання Верховного Суду України

1. При Верховному Суді України діє Науково-консультативна

рада, яка утворюється з числа висококваліфікованих фахівців у

галузі права для попереднього розгляду проектів постанов Пленуму

Верховного Суду України щодо роз'яснення законодавства, надання

висновків щодо проектів законодавчих актів та з інших питань

діяльності Верховного Суду України, підготовка яких потребує

наукового забезпечення.

2. Порядок організації та діяльності Науково-консультативної

ради Верховного Суду України визначається положенням, що

затверджується Президією Верховного Суду України.

3. Верховний Суд України має офіційний друкований орган, у

якому публікуються матеріали судової практики Верховного Суду

України та інших судів загальної юрисдикції, матеріали з питань

організації діяльності судів загальної юрисдикції та інші

матеріали.

Розділ III

ПРОФЕСІЙНІ СУДДІ, НАРОДНІ ЗАСІДАТЕЛІ ТА ПРИСЯЖНІ

Глава 9

УЧАСТЬ ПРОФЕСІЙНИХ СУДДІВ У ЗДІЙСНЕННІ ПРАВОСУДДЯ

Стаття 58. Здійснення правосуддя професійними суддями,

народними засідателями та присяжними

1. Правосуддя в Україні здійснюють професійні судді та, у

визначених законом випадках, народні засідателі і присяжні.

2. Розгляд справ в апеляційному та касаційному порядку

здійснюють виключно професійні судді.

Стаття 59. Професійні судді

1. Професійними суддями є громадяни, які відповідно до

Конституції України ( 254к/96-ВР ) призначені чи обрані суддями і

займають штатну суддівську посаду в одному з судів, передбачених

цим Законом.

2. На посаду судді може бути рекомендований кваліфікаційною

комісією суддів громадянин України, не молодший двадцяти п'яти

років, який має вищу юридичну освіту і стаж роботи в галузі права

не менш як три роки, проживає в Україні не менш як десять років і

володіє державною мовою.

3. Суддями спеціалізованих судів крім осіб, зазначених у

частині другій цієї статті, можуть бути також особи, які мають

фахову підготовку з питань юрисдикції цих судів. У цьому разі на

посаду судді спеціалізованого суду може бути рекомендований

відповідною кваліфікаційною комісією суддів громадянин України, не

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21 
Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат