На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

\"Про судоустрій\"

Реферати > Правознавство > \"Про судоустрій\"

молодший тридцяти років, який проживає в Україні не менш як десять

років, володіє державною мовою, має вищу освіту у галузі знань, що

охоплюються межами юрисдикції відповідного спеціалізованого суду,

та стаж роботи за спеціальністю не менше п'яти років. Ці судді

відправляють правосуддя лише у складі колегій суддів.

4. Не можуть бути рекомендовані на посаду професійного судді

громадяни:

1) визнані судом обмежено дієздатними або недієздатними;

2) які мають хронічні психічні чи інші захворювання, що

перешкоджають виконанню обов'язків судді;

3) щодо яких провадиться дізнання, досудове слідство чи

судовий розгляд кримінальної справи або які мають не зняту чи не

погашену судимість.

5. Порядок добору кандидатів у судді, їх призначення чи

обрання суддею, а також додаткові вимоги до окремих категорій

суддів щодо стажу, віку та їх професійного рівня визначаються

законом. ( Частина п'ята статті 59 із змінами, внесеними згідно із

Законом N 1625-IV ( 1625-15 ) від 18.03.2004 )

6. Вимоги до професійного судді, порядок захисту професійних

інтересів суддів, умови і порядок забезпечення їх соціального

захисту визначаються цим Законом та законом про статус суддів.

Стаття 60. Добір кандидатів у професійні судді

1. Добір кандидатів у професійні судді здійснюється з числа

осіб, які відповідають вимогам, встановленим частинами другою і

третьою статті 59 цього Закону, за результатами проходження

кваліфікаційної атестації відповідно до вимог цього Закону.

Кандидат на посаду судді військового суду крім того повинен

перебувати на військовій службі і мати військове звання

офіцерського складу.

2. При доборі кандидатів забезпечується рівність їх прав

незалежно від походження, соціального та майнового стану, расової

та національної приналежності, статі, політичних поглядів,

релігійних переконань та інших обставин.

3. Кожен, хто відповідає встановленим вимогам до кандидата в

судді, має право звернутися до відповідної кваліфікаційної комісії

суддів із заявою про рекомендацію його для призначення чи обрання

професійним суддею.

4. Суддя, строк повноважень якого закінчився, за його заявою

має бути рекомендований для обрання суддею безстроково, якщо

відсутні визначені законом обставини, що перешкоджають цьому.

Стаття 61. Порядок призначення (обрання) судді на посаду

1. Перше призначення на посаду професійного судді строком на

п'ять років здійснюється Президентом України на підставі

рекомендації відповідної кваліфікаційної комісії суддів за

поданням Вищої ради юстиції. Усі інші судді обираються безстроково

Верховною Радою України на підставі рекомендації Вищої

кваліфікаційної комісії суддів України за поданням Голови

Верховного Суду України (голови відповідного вищого

спеціалізованого суду).

2. Порядок внесення подання про призначення судді на посаду

встановлюється законом про Вищу раду юстиції.

3. Особа, призначена на посаду судді чи обрана суддею

безстроково згідно з вимогами цього Закону, набуває статусу

професійного судді відповідного рівня і спеціалізації судів: судді

місцевого чи апеляційного загального або військового суду, судді

Апеляційного суду України, судді Касаційного суду України, судді

місцевого, апеляційного або вищого спеціалізованого суду або судді

Верховного Суду України.

4. Посада судді та інші умови його праці згідно з

законодавством про працю визначаються в наказі голови відповідного

суду. Суддя може бути переведений до іншого суду в порядку,

встановленому цим Законом.

5. Судді, призначеному на посаду, видається посвідчення

встановленого зразка відповідно до цього Закону.

6. Підстави та порядок звільнення судді з посади, умови його

відповідальності та інші питання статусу суддів визначаються

відповідно до Конституції України ( 254к/96-ВР ) законом про

статус суддів.

7. Порядок обрання на посаду та звільнення з посади судді

безстроково Верховною Радою України визначається Законом України

"Про порядок обрання на посаду та звільнення з посади професійного

судді Верховною Радою України. ( Статтю 61 доповнено частиною

сьомою згідно із Законом N 1625-IV ( 1625-15 ) від 18.03.2004 )

Стаття 62. Порядок переведення судді до іншого суду

1. Суддя може бути переведений до іншого суду за його

письмовою заявою.

2. Переведення судді за його заявою з одного суду до іншого

суду того самого рівня і спеціалізації здійснюється Президентом

України за поданням Голови Верховного Суду України або голови

відповідного вищого спеціалізованого суду згідно з вимогами

закону.

3. Усі інші переведення судді з одного суду до іншого суду

здійснюються у порядку призначення чи обрання судді, встановленому

законом. ( Частина третя статті 62 із змінами, внесеними згідно із

Законом N 1625-IV ( 1625-15 ) від 18.03.2004 )

Стаття 63. Особливості статусу військових суддів

1. Судді військових судів перебувають на військовій службі і

входять до штатної чисельності Збройних Сил України.

2. Військові звання суддям військових судів присвоюються

Президентом України за поданням Голови Верховного Суду України,

якщо інше не встановлено законом. Строки та порядок присвоєння

військових звань, порядок звільнення з військової служби суддів

визначаються законом.

3. Військовий суддя крім здійснення правосуддя не може

залучатися до виконання інших обов'язків військової служби.

Стаття 64. Здійснення судочинства професійними суддями

Професійний суддя розглядає справи по першій інстанції

одноособово або в складі колегії суддів відповідно до вимог

процесуального закону.

Глава 10

УЧАСТЬ НАРОДНИХ ЗАСІДАТЕЛІВ ТА ПРИСЯЖНИХ

У ЗДІЙСНЕННІ ПРАВОСУДДЯ

Стаття 65. Народні засідателі

1. Народними засідателями є громадяни України, які у

випадках, визначених процесуальним законом, вирішують у складі

суду справи разом з професійними суддями, забезпечуючи згідно з

Конституцією України ( 254к/96-ВР ) безпосередню участь народу у

здійсненні правосуддя.

2. Народні засідателі під час здійснення правосуддя

користуються усіма правами судді.

3. Список народних засідателів затверджується відповідною

місцевою радою за поданням голови місцевого суду. До списку

включаються у кількості, зазначеній у поданні голови суду,

громадяни, які постійно проживають на території, на яку

поширюється юрисдикція даного суду, та відповідають вимогам статті

66 цього Закону і дали згоду бути народними засідателями.

4. Список народних засідателів місцевого військового суду за

поданням голови цього суду затверджується начальником відповідного

гарнізону. До списку включаються у кількості, зазначеній у поданні

голови суду, військовослужбовці гарнізону, які відповідають

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21 
Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат