На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Ломбардний (разовий) кредит

Реферати > Гроші і кредит > Ломбардний (разовий) кредит

Разовими називаються кредити, рішення про надання яких приймається банком окремо по кожній позиці на підставі заяви та інших документів клієнта.

Під ломбардом розуміють заставу майна або права, які можна легко реалізувати. Така застава є гарантією повернення кредиту.

Найбільш поширені у вітчизняній практиці цільові короткострокові кредити, які надаються з простих позичкових рахунків. Ці кредити мають одноразовий характер і обслуговують конкретні комерційні операції. Отримати їх можуть навіть фірми, які не мають розрахункових рахунків у банку-кредитора. Для цього клієнт подає техніко-економічне обгрунтування на підтвердження ефективності запланованої комерційної операції, а в окремих випадках ¾ угоди з постачальниками і покупцями. В обгрунтуванні слід зробити розрахунок необхідної суми кредиту та вказати джерела погашення позики. Банк відкриває клієнту позичковий рахунок, у дебет якого зараховується сума кредиту, що відповідно збільшує кредитове сальдо поточного рахунка позичальника. Кредит оформляється терміновим зобов¢язанням. Погашатись кредити можуть або разовим платежом у повній сумі, по закінченні строку користування позикою, або поступово періодичними внесками позичальника (щомісяця,щокварталу).

Найпростішою формою кредитування є позика з одноразовим погашенням ¾ дисконтна позика. Її часто надають позичальникам для бізнесу зизначеними термінами. За наявності дисконтної позики ставка відсотка є фіксованою, оскільки необхідно відрахувати певну суму відсотків ще на початковій стадії надання кредиту. На практиці механізм сплати позики такий: позичальник одержує позику з вирахуванням її ціни, а в кінці періоду сплачує номінальна вартість позики. Наприклад, розмір позики становить 500 тис.гривень, норма відсотку ¾ 12%, позичальник отримає лише 440 тис.гривень, а борг становитиме 500 тис.гривень. В іншому випадку банк має право вимагати від позичальника попередньо сплатити ціну за користування позикою, в такому разі наприкінці терміну він сплачує лише суму отриманого кредиту.

Порядок надання та погашення кредиту

Процес кредитування можна умовно розділити на ряд етапів, кожний з яких окремо забезпечує вирішення конкретних задач, а в сукупності вони направлені на досягнення мети банківського кредитування ¾ отримання банківського прибутку.

Процес кредитування складається з таких етапів:

підготовка та подання пакету документів у банк на отримання кредиту;

оцінка кредитоспроможності клієнта і ризику, пов¢язаного із видачею позики;

підготовка кредитного договору та його заключення: розробка умов кредитної угоди, визначення основних параметрів позики (структурування позики), проведення переговорів про умови кредиту, прийняття рішення про надання позики і підписання кредитної угоди;

контроль за виконанням договірних відносин та погашенням кредиту, банківські санкції.

Для одержання кредиту позичальник звертається в банк з клопотанням, в якому зазначається цільове спрямування кредиту, його сума, строк користування, включаючи конкретні строки його погашення, форми забезпечення кредиту, а також додається коротка характеристика закладу, що кредитується, і розрахунок економічної ефективності від його запровадження.

Разом із заявкою на кредит позичальник надсилає в банк для розгляду пакет документів (див. додаток).

1. Документи, що засвідчують право клієнта на отримання кредиту:

завірені нотаріально копії установчих (засновницьких) документів (статутів, положень, реєстраційних посвідчень, свідоцтв, або патентів); документів, що посвідчують право власності на землю; право оренди та інші документи, що підтверджують правомірність клієнта в одержанні кредиту;

якщо позичальник обслуговується в іншому банку то він зобов¢язаний представити: картку з зразками підписів керівника та головного бухгалтера; виписку (справку) про наявність коштів на рахунку; справку про кредитну заборгованість.

2. Техніко-економічне обгрунтування заходу, що кредитується:

копії контрактів, договорів, включаючи договори оренди приміщень, обладнання та інших документів, що відносяться до здійснення цьго заходу, з розрахунками очікуваних надходжень від реалізації продукції (проведення робіт, надання послуг), за рахунок яких передбачається погасити майбутній кредит, а також прибутку і рентабельності заходу, що кредитується.

3. Документи для визначення фінансового стану і кредитоспроможності позичальника: бухгалтерські та статистичні звіти, включаючи звіти про фінансові результати та звіти про стан майна фірми, фінансові плани (бізнес-плани), декларації про доходи, а також висновки аудиторських організацій про підтвердження фінансового стану позичальника;

при розгляді питання про видачу кредиту на придбання майна в процесі приватизації державних і муніципальних підприємств копію договору між продавцем і покупцем, що містить відомості про продавця, покупця, посередника, найменування підприємств і його місцезнаходження, склад і ціну активів підприємства, у тому числі ціну земельної ділянки (у разі її продажу) або умови її оренди, кількість і ціну акцій акціонерного товариства, порядок передачі підприємства, форму і строки платежу, взаємні зобов¢язання сторін щодо подальшого подальшого використання підприємства.

Банк має право вимагати проведення експертизи проектних рішень по будівництву, розширенню, реконструкції і технічному переозброєнню об¢єктів, які передбачається здійснити за участю кредитів банку, з метою недопущення інвестування в об¢єкти, створення і використання яких не відповідає екологічним, санітарно-гігієнічних та інших норм, встановлених законодавством України.

4. Форми зобов¢язань щодо забезпечення кредиту: угода про заставу, довідка-перелік (опис) майна, що пропонується позичальником для передання під заставу, і документи, які засвідчують право власності позичальника на це майно, якщо передбчається заставна форма забезпечення кредиту; гарантійний лист, договір поручительства, договір страхування (страхове свідоцтво).

За необхідністю банк може вимагнати від позичальника інші документи та відомості про забезпечення власного повернення кредиту. Разом з тим для позичальників, які підтримують постійні кредитні стосунки з банком і мають добру репутацію, перелік документів, необхідних для оформлеення кредиту, може бути скорочений банком.

Після одержання клопотання і необхідних документів для оформлення кредиту банк повинен проаналізувати та ретельно вивчити діяльність потенційного позичальника, визначити його кредитоспроможність стосовно можливості й доцільності надання йому кредиту та визначення перспективи своєчасного повернення кредиту.

Основними критеріями оцінки кредитоспроможності позичальника можуть бути:

репутація позичальника: кваліфікація, здібності керівника, дотримання ділової етики, договірної, платіжної дисципліни, своєчасність погашення раніше виданих позик та інших зобов¢язань;

фінансовий стан позичальника: забезпеченість фінансовими ресурсами, ефективність використання фондів, рентабельність та ліквідність його балансу;

прогноз розвитку господарства з урахуванням кон¢юктури ринку: оцінка продукції, що випускається, наявність замовлення на її реалізацію, характер послуг, конкурентноздатність на внутрішньому та зовнішньому ринках, попит на продукцію, обсяги експорту, здатність до іновацій тощо.

На основі оцінки кредитоспроможності потенційного позичальника банк прогнозує ризик неповернення кредиту і приймає рішення про надання або відмову у наданні кредиту. Необхідні відомості про позичальника та інформація, отримана банком при оформленні кредиту, систематизуються у кредитній справі (досьє) позичальника (див. додаток).

Далі важливо вірно визначити оптимальний розмір кредиту, інакше банк обов¢язково зіткнеться з проханням про збільшення позики при виникненні кризової ситуації. Небезпека полягає у тому, що в процесі кредитування банку доводиться вибирати між двома однаково неприємними альтернативами: надати додатковий кредит чи втратити ті гроші, які вже були надані. Ось чому банк отримавши від клієнта техніко-економічне обгрунтування кредиту, повинен сам оцінити необхідну суму позики, вносячи потрібні корективи. При цьому банк повинен виходити із того, що розмір кредиту залежить від:

рівня ризику кредетованого заходу;

наявності у банка кредитних ресурсів;

обсягів майбутніх витрат позичальника;

кредитоспроможності позичальника;

економічного нормативу НБУ ¾ максимального розміру ризику на одного позичальника.

У результаті аналізу банк готує заключення про можливість і доцільність надання позики, очікувані терміни та ймовірність забезпеченості її повернення, розмір ставки відсотку, який відповідає проекту кредитування і рівень цільвого використання позики з переліком головних чинників ризику.

Прийняття рішення та розробка положень кредитної угоди

За умов комерційної діяльності банків усі питання, пов¢язані з кредитуванням, розв¢язуються позичальником і установою банку на договірній основі. Підставою для надання банком кредиту є підписаний між ним і позичальником кредитний договір.

У кредитному договорі (угоді) передбачаються: мета, сума, термін кредиту, умови та порядок його видачі та погашення, форми забезпечення зобов¢язань, ставки відсотку, порядок виплати відсотків, зобов¢язання і економічна відповідальність сторін за дотримання договірних умов, перелік документів та періодичність їх подання у відділення банку. Термін дії договору ¾ до повного погашення позики.

Перейти на сторінку номер: 1  2 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат