На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Ломбардний (разовий) кредит

Реферати > Гроші і кредит > Ломбардний (разовий) кредит

Сучасний кредитний договір, як правило, складається з наступних розділів:

I. Загальні положення (приамбула).

II. Права та обов¢язки позичальника.

III. Права та обов¢язки банку.

IV.Відповідальність сторін.

V. Порядок вирішення суперечок.

VI.Юридичні адреси сторін.

Пропозиції банку можуть суттєво відрізнятися від умов, вказаних у кредитній заяві клієнта. Представник банку, який веде переговори з клієнтом про укладення кредитної угоди, повинен визначити обов¢язкові умови кредитного договору, без виконання яких кредит не може бути наданий, і умови, за якими можливий компроміс. Наближення позицій банку і клієнта є кінцевою метою переговорів. Щоб зменшити ймовірність помилки та полегшити об¢єктивність при прийнятті рішень, банк встановлює межі повноважень окремих посадових осіб щодо укладання кредитних угод.

Потім кредитна справа розглядається юристами банку, котрим необхідно звернути особливу увагу на достовірність документів, що знаходяться у кредитному досьє та їх відповідність чинному законодавству. При наявності позитивного заключення юристів пакет документів перевіряється службою безпеки банку, котра дає своє заключення про кредитний ризик. На підставі заключення зробленого спеціалістами банку приймається кінцеве рішення радою банка.

Процедура надання та погашення кредитів.

Кредити надаються після укладення кредитної угоди в якій для кожного позичальника індивідуально визначаються конкретні умови кредитування, зважаючи на мінімальний ступінь ризику.Для здійснення банківського контролю за вчасним погашенням кредиту, а також нарахуванням відсотків кожна конкретна позика видається з окремого позичкового рахунку на основі спеціального банківського розпорядження.

Кредити надаються суб¢єктами господарської діяльності переважно у безготівковій формі шляхом:

оплати платіжних документів з позичкового рахунку;

переказу коштів на розрахунковий рахунок позичальника в іншому банку;

видачі готівкою для розрахунків з населенням, домашніми господарствами.

Вибір варіанту надання кредиту здійснюється банком, виходячи з особливостей проекту кредитування за домовленістю з позичальником, а за потребою ¾ з його банком.

Видача кредиту здійснюється одноразово або поступово за графіком, обумовленим у кредитному договорі. Довгострокові інвестиційні кредити можуть надаватися в міру виконання будівельно-монтажних робіт (поетапно).

Для суб¢єктів господарської діяльності з безперервним циклом виробництва, а також позичальникам з бездоганною репутацією може бути відкрито “кредитну лінію” ¾ одержання позики в міру потреби в межах заздалегідь визначеної суми і встановленого ліміту, в рахунок якого приймається до фінансування портфель комерційних контрактів. Розмір кредитної лінії, строки її використання, періодичність погашення і віновлення обумовлюється кредитним договором на її відкриття. При зміні умов виробництва і реалізації продукції (проведення робіт, надання послуг) та наявності інших причин, що зумовлені об¢єктивними факторами, банк може задовільнити додаткову потребу позичальника в кредиті у межах наявних кредитних ресурсів на умовах, передбачених у додатковій кредитній угоді. За обслуговування кредитної лінії позичальник сплачує банку-кредитору комісію, що нараховується на всю суму відкритого кредиту.

У випадках, коли при кредитуванні масштабних цільвих програм банк не має можливості задовільнити повністю кредитну заявку позичальника через недостатність кредитних ресурсів, а відмова в кредиті економічно невигідна обом сторонам, банк може надати позику разом з іншим банком на підставі угоди про спільне кредитування.

Порядок погашення позики. Основне фінансове зобов¢язання позичальника, яке випливає з кредитної угоди, полягає у своєчасному поверненні боргу. Погашення заборгованості може здійснюватися одноразово чи поступово згідно графіку повернення позики, що складається у кредитному договорі та строкових зобов¢язань.

Порядок погашення бажано встановлювати, виходячи з доходів від інвестиційного проекту. Банк надає перевагу періодичному способу внесення коштів на погашення оскільки він поступово зменшує кредитний ризик протягом періоду кредитування. “Амортизаційний” порядок пов¢язаний з меншим ризиком для банку, тому ці позики можуть надаватися під менший відсоток, ніж позики з одноразовим способом погашення.

Порядок повернення позики визначається у кредитному договорі та здійснюється з дотриманням календарних строків платежів. За домовленістю з позичальником, виходячи з особливостей проекту кредитування і джерел надходження виручки, погашення позики може здійснюватися шляхом списання коштів з розрахункового (поточного) рахунку позичальника на підставі платіжного доручення позичальника або оренду-розпорядження банка.

Якщо розрахунковий рахунок позичальника відкрито в іншому банку, погашення боргу за кредитом та сплата відсотків здійснюється платіжними дорученнями позичальника, а за умови визнання боргу позичальником, платіжною вимогою (інкасовим дорученням) банку. У разі неможливості сплатити борг він стягується з гарантів (поручителів) у порядку встановленому чинним законодавством.

У випадку неможливості повернення позичальником заборгованості у встановлений кредитною угодою термін він зобов¢язаний завчасно (до настання терміну погашення) повідомити банк про це, обгрунтовуючи причини невиконання умов договору, і вказати новий (обгрунтований) термін погашення позики.

Після розгляду отриманої інформації банк може відстрочити погашення позики, як правило, зі збільшенням ставки відсотку за користування кредитом. Банк може вимагати від позичальника додаткової інформації, необхідної для прийняття рішення про пролонгацію позики чи винесенні її на прострочку. За результатами аналізу поданої інформації готується банком заключення про доцільність надання відстрочки. При цьому відстрочка погашення позики за відсутністю “форс-мажорних” обставин та об¢єктивних причин, визнаних банком, повинна надаватися під підвищений відсоток.

Рішення про відстрочку повернення кредиту оформлюється у вигляді додатку до кредитного договору. Строкове зобов¢язання позичальника переоформлюється на новий термін погашення спеціальним написом із вказуванням зміненої дати і обгрунтування її зміни.

У конкретному випадку револьверного кредиту оцінка простроченого платежу може бути виконана тільки наприкінці терміну дії угоди.

До інших фінансових зобов¢язань позичальника, які випливають з кредитної угоди, належать відсотки за користування кредитом, комісійні платежі банку, пеня за прострочену заборгованість та відсоткам. Якщо перерахованої суми коштів не вистачає на використання всіх прострочених і строкових зобов¢язань, то платежі здійснюються у такій послідовності:

прострочені зобов¢язання по виплаті відсотків та погашення позики;

пеня на відсотки та на позичкову заборгованість;

строкові платежі відсотків;

комісійні;

строкові платежі на погашення позичкової заборгованості.

Якщо позичальник не повернув кредити у строк, визначений угодою, або порушив інші її умови, банк має право:

припинити подальшу видачу кредиту;

використати механізм застави;

стягувати заборгованість у гаранта у повному обсязі;

дострокового стягнення суми заборгованості;

порушити (відповідно до статті 5 Закону України “Про банкрутство”) у судових органах відповідну справу щодо неплатоспроможних боржників.

Безнадійна кредитна заборгованість погашається за рахунок резервного фонду банку.

Перейти на сторінку номер: 1  2 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат