На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

ВИКОРИСТАННЯ ТВОРЧОСТІ В. СУХОМЛИНСЬКОГО НА УРОКАХ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ

Реферати > Мовознавство > ВИКОРИСТАННЯ ТВОРЧОСТІ В. СУХОМЛИНСЬКОГО НА УРОКАХ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ

ВИКОРИСТАННЯ ТВОРЧОСТІ В. СУХОМЛИНСЬКОГО

НА УРОКАХ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ

Творча спадщина відомого українського педаго­га, нашого земляка Василя Сухомлинського ба­гатогранна. Цей цінний доробок учитель-сло­весник може використати на кожному уроці мови й лі­тератури.

Багато висловів педагога містять глибокий зміст і стали дійсно крилатими.

Пропоновані речення і невеликі тексти, взяті з тво­рів Сухомлинського, сприяють формуванню високих моральних рис, працелюбності, героїзму, любові до Батьківщини, матері, розвивають поетичність у поглядах на природу. Матеріали використовуються також для мовно-граматичних завдань і призначені для роботи з синтаксису і стилістики в 11-му класі.

Прочитайте текст. Поясніть значення виділеного вислову. Визначте головні члени речень та синтаксичну роль тире.

Виховуй у собі людину — ось що головне. Інжене­ром можна стати за п'ять років, вчитися на людину треба все життя.

Найголовніше в душі — це краса. Краса в широко­му розумінні — це мистецтво і музика, і сердечні сто­сунки з людьми («Листи до сина»).

•Прочитайте текст. Поясніть, як ви розумієте зміст ви­діленого речення. Яке слово в кожному абзаці несе основне смислове навантаження? Поясніть вживання розділових зна­ків.

Той, хто по-справжньому любить Батьківщину, у всіх відношеннях справжня людина.

Наша Батьківщина — це могутнє тисячолітнє дере­во. Тож нехай кожен /з нас буде не сухою, безплід­ною колючкою на цьому дереві, а живою гілкою. Пам'ятай, що наша Батьківщина ніколи не підкорялася ні одному завойовнику. Знай, що справжнього патріота нашої Батьківщини можна убити, спалити, закопати жи­вим у землю, як це робили звірі фашисти, але підкори­ти не можна («Листи до сина»).

•Який зміст вкладає автор у текст? Встановіть у складних реченнях незалежну, головну частину і синтаксично залежну, підпорядковану головній частині. Визначте види під­рядних речень.

Батьківщина — це ласкава і вимоглива мати. Бать­ківщині, як рідній матері, боляче, коли ти не станеш справжньою людиною. Живи і працюй так, щоб Бать­ківщина гордилась тобою.

•За поданим початком продовжте думку автора свої­ми роздумами. Поясніть вживання розділових знаків.

Людина повинна працювати не тільки для того, щоб добувати собі хліб і одежу, побудувати житло, але і для того, щоб поряд з її будинком завжди цвіли квіти, да­вали радість їй і людям.

•Дайте заголовок поданому уривку. Які різновиди ре­чень переважають у тексті — прості чи складні? Визначте бу­дову першого складнопідрядного речення. Назвіть значеннєві відношення між частинами всіх складнопідрядних речень.

Радість праці й гордість за наслідки праці приходять лише до тих, хто матеріальні наслідки добув нелегкими зусиллями, хто землю зросив потом, пережив незрів­нянне почуття духовної єдності.

В першу весну свого шкільного життя діти посадили «Сад матерів» — 31 яблуню і стільки ж кущів виногра­ду. Адже мама — найдорожча і найближча людина. Че­рез 3 роки яблука і виноград принесуть перші плоди. Перше яблуко, перший виноград матері — це і буде наш подарунок. Найсвятіше і найпрекрасніше в житті людини — це мати. І тепер кожну осінь, коли наш сад давав плоди, ми святкували осіннє свято мами. Кожна дитина дарувала матері те, що виростила своїми рука­ми («Серце віддаю дітям»).

•Прочитайте текст. Одним-двома реченнями сформу­люйте основну думку. Зробіть синтаксичний розбір кожного речення. Які засоби використовуються для об'єднання речень у складне синтаксичне ціле?

Радість праці — це передусім радість подолання труднощів, горде усвідомлення і переживання того, що ось ми, напружуючи фізичні і духовні сили, вийшли пе­реможцями; піднялись на вершину, до якої довго праг­нули. Шлях до радості праці нелегкий, його можна по­рівняти із напруженням і подвигом альпініста: мало при­ємного і принадного в ходінні по скелях і бескидах, але все це необхідне для того, щоб досягти вершини, утвер­дити свою честь, гідність.

Радість праці — в гордому поступі до вершини, в досягненні перемоги над силами природи.

•Прочитайте. Які мовні засоби є показниками емоцій­ного забарвлення тексту? Виділіть речення, значення яких мо­же бути розкрите лише в зв'язному тексті, в поєднанні з інши-•ми реченнями.

В усякій фізичній праці є можливість для творчості. В останні роки перебування в школі, крім праці в майстер­ні, в полі чи на тваринницькій фермі, в життя юнаків та дівчат надійно входить улюблена праця, праця «до душі», що приносить естетичну насолоду. У юнаків — це виро­щування плодових дерев і винограду, різьба по дереву, випилювання і випалювання, радіотехніка; у дівчат — ви­шивання, доглядання квітів. Майстерність, виявлена в цій праці, схожа на художню творчість («Серце віддаю ді­тям»).

•Прочитайте. Визначте, яку синтаксичну роль викону­ють однорідні члени речення та узагальнюючі слова при них. Сформулюйте правила про вживання розділових знаків у ре­ченнях з однорідними членами й узагальнюючими словами.

Людина живе не самою лише працею. Радощі праці відкриваються перед нею тільки тоді, коли їй доступні і дорогі радощі, культурні цінності й духовні блага — ху­дожня література, музика, живопис, спорт, подорожі («Серце віддаю дітям»).

•Прочитайте речення. Передайте своїми словами ро­зуміння його змісту. Зробіть синтаксичний розбір речення.

Життя повинне переконувати, що лінощі й недбальс­тво зачиняють двері для того, що доступне працьовито­му й старанному.

•Прочитайте. Визначте стиль. Які засоби виразності, емоційності використані у тексті? Поясніть розділові знаки.

Тонке відчуття краси природи, захоплення нею — джерело радості буття і розуміння цінності життя. Кра­са природи — мати доброти і сердечності. Замилуван­ня кущем шипшини, на якому палають червоні ягоди, стрункою яблунькою, на якій залишилось кілька пожов­клих листків, кущем помідорів, обпалених диханням першого заморозку, — все це пробуджує в людини ла­гідне, дбайливе ставлення до живого, прекрасного («Серце віддаю дітям»).

•Прочитайте текст. Визначте, до якого стилю він на­лежить. Назвіть характерні ознаки цього стилю. Поясніть ужи­вання розділових знаків.

Юні мої друзі, щадіть серце і виховуйте почуття. Пам'ятайте, що в наш час людина з кожним роком усе більше відчуває вплив навколишнього середовища. В ідеї — людина людині друг, товариш і брат — закла­дено глибокий зміст. Бути другом — це значить утвер­джувати в собі людяність.

У тебе будуть діти, пам'ятай: від того, як маленька дитина ставиться до птахів, квітів, дерев, залежить її ставлення до людей («Серце віддаю дітям»).

•Перепишіть, поставивши розділові знаки. Визначте мовні засоби, що об'єднують речення в зв'язний текст. До якого типу мовлення належить цей уривок?

Пам'ятай, що двадцять мільйонів кращих синів нашої Батьківщини загинули, оберігаючи тебе. Мільйони мате­рів не знають, де поховані їхні діти. В щасливий день свого життя прийди на могилу героїв. Схили голову, поклади квіти.

Перейти на сторінку номер: 1  2 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат