На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Синонімія и антонімія в поезії

Реферати > Мовознавство > Синонімія и антонімія в поезії

Такого ж типу синонімічні слова прийшов – забрів: "А я прийшов, а я забрів До чорних кіс, до чорних брів" (146). Синонім забрести відрізняється і стильовою характеристикою, бо належить до розмовного стилю, і має семантичну відмінність, оскільки СУМ для нього дає значення "заходити куди-небудь, бродячи без певної мети" [СУМ, 1972, ІІІ, 28].

У цей же ряд входять й інші пари стилістичних синонімів: "Звалилося на рінь Мале горобеня ., Упало та й кона" (370-371), "Як чезнуть битви рукопашні Кудись в туман, Відходять пристрасті вчорашні на задній план" (239). У синонімічних парах звалилось – упало, чезнуть – відходять слова звалилось, чезнуть належать до розмовного стилю, а їм синонімічні упало, відходять є книжними словами.

Є випадки, коли письменник використовує навіть згрубілі синоніми, бо виникає потреба не тільки назвати якесь явище дійсності, а й висловити своє ставлення до нього, дати йому емоційну оцінку. Між такими синонімами відбувається явище семантичного узгодження за оцінкою. З цього приводу у Д.М.Шмельова читаємо: “До стилістичних синонімів зазвичай відносять такі слова, у значеннях яких містяться оціночні елементи” [Шмелев, 1977, 77]. Як, наприклад, у цьому тексті: "Зирнути у жовті від жаху щілини І тішитись, тішитись, тішитись довго . І – далі, і вдертись в їх затишні житла, Де сині арійські баньки з колисок . О люди! Як очі мої гострозорі Не витекли кров’ю-ганьбою?" (190-191). Метафоричне вживання слова щілини, де мається на увазі щілини очей, досить поширене у художній літературі для опису вузьких очей. Зневажливе слово баньки, що означає очі, – це вульгаризм. І зневажливе воно через те, що мова йдеться саме про "арійські баньки". Заключається весь фрагмент синонімом очі, де поет говорить про свої очі гострозорі, які бачили всі ці страхіття війни і ледве "не витекли кров’ю-ганьбою".

З проведеного аналізу стилістичних синонімів видно, що у тексті поруч із літературними словами можуть вживатися і жаргонізми: "В його очах стара ненависть, Але й нове щось є в них . Страх? І ми збагнули: амба, крах ". (62) На відміну від літературного крах, слово амба жаргонне. Воно ще більше підкреслює кінечність якоїсь дії, бо синонім амба не сприймається тут як недоречне, через те, що мовиться про війну, про воєнні події, коли у мові багатьох, особливо солдатів, такі слова були досить поширеними.

Також зустрічаємо у Муратова приклади синонімічних пар суто побутових, так би мовити "заземлені" синоніми, хоч вони вживаються й у літературній мові: "Вночі, коли спить все спокійне, наїдене, сите, я чую, як стогнуть мої невидимі сусіди" (112); або "Прошелестіли сани проти ночі повз вікна хат, паркани і тини" (235). Синоніми наїдене – сите обидва побутові, так як і інша пара паркани – тини. Останні у вжитку існують здавна, але в одних регіонах, де немає лісу, роблять тини, а в інших, де є ліс, ставлять паркани. У СУМ читаємо: "Тин – огорожа, сплетена з лози, пліт" [СУМ, 1979, Х, 114]; "Паркан – дерев’яна стіна, що обгороджує що-небудь" [СУМ, 1975, VІ, 70].

Явище узгодження слів-синонімів з відтінком пестливості спостерігаємо в таких рядках: "Дощ іде скупенький, невеличкий Роздає намистечка дешеві" (203). У даному разі маємо справу з такими формами як скупенький – невеличкий, оскільки суфіксальне утворення з -еньк, -ичк розглядається як слова розмовного або народнопоетичного стилю. У наведеному прикладі зважаємо на те, як І. Муратов використовує емоціональне узгодження слів: якщо автор вживає в одному синонімі суфікс на позначення зменшено-пестливої форми слова, то й інше слово має такий же суфікс (скупенький – невеличкий).

Вдається І.Муратов і до традиційних евфемістичних засобів вираження: "А що, як зробимось сліпими? Тоді у балку нас, на дно, Де вапна з’їла вже давно Незрячих з тисячу ." (60). Слово незрячі як евфемізм не тільки залишок глибокої давнини, але вживається і в сучасній літературній мові. Неприємним, тяжким явищем є сліпота. Тому слово сліпий поет заміняє синонімом незрячий. Якщо розглядати синонім сліпий, що за СУМ "позбавлений зору" [СУМ, 1978, ІХ, 361], то воно і термінологічне, і книжне.

Крім того, у Муратова можуть співвідноситися загальнолітературне слово і слово з переносним значенням розмовного характеру, як у тексті: "Було нас зовсім мало: жменя" (49). Слово мало загальнолітературне, як і слово жменя, але останнє у значенні кількості належить до розмовного стилю. У даному тексті слово жменя вжите в переносному значенні і означає воно: "незначна кількість кого-небудь (чого-небудь)" [СУМ, 1971, ІІ, 538].

Із сказаного можна зробити висновок: І.Муратов вдало використовує різностильові синоніми з певною стилістичною метою. Різностильові елементи, зокрема просторічні й розмовні слова, вульгаризми, жаргонізми, для поета є додатковим джерелом для вираження оцінки явища, особливо негативної, емоцій, викликаних ним.

В.В. Виноградов свого часу зазначав, що “мова національної художньої літератури не цілком співвідноситься з іншими стилями, типами або різновидами книжно-літературного та розмовно-народного мовлення. Вона використовує їх, включає в себе, але в своєрідних комбінаціях та у функціонально перетвореному вигляді” [Виноградов, 1955, №1, 85]. Це яскраво виявляється в синоніміці поезій І. Муратова.

2.1.5. Контекстуальні синоніми

У рамках лексичної синонімії розглядаються контекстно близькі слова, котрі “характеризують одно поняття, явище чи ознаку та використовуються разом, щоб по можливості повніше змалювати його, бо кожне із них окремо не характеризує його достатньо точно” [Гвоздев, 1955, 343-344]. Таке тлумачення поняття про такі синоніми знаходимо й у Г.Я. Сіміної [Симина, 1957, 137].

Звернути увагу на контекстно зумовлене вживання цілого ряду слів пропонує М.Ф.Палевська, яка зазначає, що “при контекстно зумовленому вживанні розширяються семантичні межі слова, підвищується його експресивність, виразність” [Палевская, 1964, 77]. Відомий російський лінгвіст Д.М.Шмельов вважає, що для таких слів доцільно застосувати термін “контекстні синоніми” [Шмелев, 1977, 200].

Ми в роботі користуємось терміном контекстуальні синоніми, під яким розуміють “слова, які зближуються своїми значеннями і вступають в синонімічні зв’язки лише в умовах певного контексту” [СЛТ, 1985, 250]. Оскільки контекстуальні синоніми виявляються тільки в певному контексті, то це явище належить не до системи мови, а до мовлення. Аналіз цього типу значень має особливу вагу при розгляді художнього тексту. Виникнення синонімії цього типу зумовлене семантичними процесами, які виникають при взаємодії значень слів у тексті, тобто синонімічним зближенням.

Оскільки досліджуються лінгвостилістичні особливості поетичних творів І. Муратова, то не можна не звернутися до аналізу явища синонімічного зближення і виникнення контекстуальних синонімів, що характерне для мови поезій цього автора.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 
 46 
Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат