На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Тестові завдання з укр. мови

Реферати > Мовознавство > Тестові завдання з укр. мови

а) -ічн-; б) -їчн-; в) -ичн-.

12. Які суфікси вживаються у прикметниках, утворе­них від слів іншомовного походження, після голосних? а) -ічн-; б) -їчн-; в) -ичн-.

13. Коли у прикметниках вживаються суфікси -ев, -єв?

а) у прикметниках з основою на м'який приголосний;

б) у прикметниках з основою на м'який приголосний .та шиплячий, якщо наголос падає на основу слова;

в) у прикметниках з основою на м'який приголосний та шиплячий.

14. Коли у прикметниках пишемо суфікс -ов?

а) у прикметниках з основою на м'який приголосний;

б) у прикметниках з основою на шиплячий;

в) у прикметниках з основою на м'який приголосний та шиплячий, якщо наголос падає на закінчення.

15. У яких прикметниках завжди пишемо суфікси -ев, -єв?

а) якісних; б) відносних; в) присвійних.

16. Коли у прикметниках вживається, суфікс -ист?

а) після голосних;

б) після м'яких приголосних;

в) після приголосних.

17. Коли у прикметниках пишемо суфікс -Ісг?

а) після голосних заднього ряду;

б) після голосних;

в) після голосних переднього ряду.

18. Коли у словах вживається суфікс -ова?

а) коли наголос падає на о;

б) коли наголос падає на корінь;

в) коли наголос падає на закінчення.

19. У яких дієсловах вживаються суфікси -ір, -ир?

а) коли наголос падає на суфікс;

б) коли наголос падає на закінчення;

в) у словах іншомовного походження.

Позначення м'якості приголосних на письмі

1. Чим позначається м'якість приголосних на письмі?

а) буквою ь (м'яким знаком);

б) буквами я, ю, є, ї;

в) буквою ь та буквами я, ю, е, Т.

2. Коли м'який знак пишеться після м'яких приго­лосних [д'], [т'], [з'], [с'], [ц-], [дз'], [л1], [н']?

а) у кінці слова;

б) у кінці слова та складу;

в) у кінці складу.

3. Коли м'який знак пишеться перед о?

а) на початку слова;

б) у кінці слова;

в) після м'яких приголосних у середині складу.

4. У яких суфіксах пишеться м'який знак?

а) у суфіксах -ськ-, -зьк-, -цьк-, після з, с, ц;

б) у суфіксах -еньк-, -оньк-, -есеньк-, -ісіньк-, -юсіньк-;

в) у суфіксах -ськ-, -зьк-, -цьк-, -еньк-, -оньк-, -есеньк-, -ісіньк-, -юсіньк-.

5. Коли після [л] перед наступним приголосним пи­шеться м'який знак?

а) коли [л] позначає м'який приголосний;

б) коли наступний приголосний м'який;

в) коли [л] пом'якшився внаслідок уподібнення перед наступною буквою на позначення м'якого приголосного (крім л)

6. Які є винятки з цього правила?

а) коли після л стоїть друге л: ллє, ллю, зілля;

б) у суфіксах -алн-, -илн-: держално, пужално, гра­билно;

в) коли після л стоїть друге л: ллє, ллю, зілля; у су­фіксах -алн-, -илн-: держално, пужално, грабилно; у спо­лученнях -лч-, -лід-, якщо вони утворилися з -лк-: спілка, спілчанин — у спілці, але Галька — Гальчин — Гальці, донь­ка — доньчин — доньці.

7. Коли м'який знак не вживається?

а) після губних, шиплячих, після р у кінці слова і складу;

б) після н перед шиплячими та суфіксами -ськ-,-ств-, після ц у кінці слова в іменниках чоловічого роду іншомовного походження;

в) після губних, шиплячих, після р у кінці слова і скла­ду (крім Горький), після н перед шиплячими та перед суфіксами -ськ-, -ств-, після ц у кінці слова в іменниках чоловічого роду іншомовного походження, а також у де­яких вигуках.

Вживання апострофа

1. Коли пишеться апостроф після губних приголос­них?

а) на позначення їх роздільної вимови перед я, ю, є, ї;

б) якщо перед губними немає іншого приголосного, що належав би до кореня;

в) на позначення їх роздільної вимови перед я, ю, є, ї, якщо перед губними немає іншого приголосного, що належав би до кореня (крім р).

2. Коли пишеться апостроф після р?

а) на початку складу;

б) у кінці складу;

в) у кінці складу перед я, ю, є, ї.

3. Коли пишеться апостроф після к та інших приго­лосних?

а) у власних назвах у кінці складу перед я, ю, е, ї;

б) у власних назвах перед я, ю, в, ї;

в) у кінці складу перед я, ю, є, ї.

4. Коли ще пишеться апостроф у словах українського походження?

а) після префіксів, що закінчуються на приголосний перед я, ю, є, ї;

б) після першої частини складних слів, що закінчу­ються на приголосний, перед я, ю, є, ї;

в) після префіксів та першої частини складних слів, що закінчуються на приголосний, перед я, ю, є, ї.

5. Коли апостроф не пишеться у власних назвах?

а) у середині складу після к та інших приголосних;

б) у тих випадках, коли я, ю, є позначають м'якість попереднього приголосного;

в) коли ці власні назви — прізвища.

6. Коли апостроф не пишеться після губних приго­лосних у загальних назвах?

а) коли перед буквами б, п, в, м, ф, що позначають

губні приголосні, стоїть інша буква на позначення приго­лосного (крім р), який належить до кореня слова;

б) коли перед губними стоїть інша буква на позна­чення приголосного;

в) коли перед губними стоїть інша буква на позна­чення приголосного (крім р).

7. Коли апостроф не пишеться після р?

а) у кінці складу перед я, ю, е, що позначають один звук;

б) якщо перед р є інший приголосний, що належить до кореня;

в) після р на початку складу, якщо наступні я, ю, є позначають один звук після м'якого приголосного.

Написання слів разом і через дефіс

1. Як пишуться всі складноскорочені слова і похідні від них?

а) разом; б) окремо; в) через дефіс.

2. Як пишуться складні слова, у яких першою части­ною виступають;

авіа-, авто-, агро-, б/о-, вело-, водо-, газо-, гелю-, гео-, гідро-, екзо-, екстра-, електро-, зоо-, /зо-, квазі-, кіно-, космо-, лже-, макро-, мета-, метео-, мікро-, міні-, моно-, мото-, нео-, палео-, псевдо-, радіо-, рентгене-, соціо-, стерео-, теле-, гермо-, гурбо-, фоно-, фото-?

а) разом; б) окремо; в) через дефіс.

3. Як пишуться складні слова, першою частиною яких є кількісний числівник?

а) разом; б) окремо; в) через дефіс.

4. Як пишуться складні іменники, що не мають спо­лучного голосного?

а) разом; б) окремо; в) через дефіс. :

5. Як пишуться складні слова з пів-, якщо другою

частиною є власна назва?

а) разом; б) окремо; в) через дефіс.

6. Як пишуться складні іменники, утворені з двох або кількох основ за допомогою сполучних літер о, е чи без них?

а) разом; б) окремо; в) через дефіс.

7. Як пишуться складні прикметники, дієслова і при­слівники, у яких повторюються однакові або синонімічні лексичні одиниці?

Перейти на сторінку номер: 1  2  3 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат