На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Аналітичні можливості балансу комерційного банку

Реферати > Економічні теми > Аналітичні можливості балансу комерційного банку

Виходячи iз м е т и i х а р а к т е р у дослiджень розрiзняють:

- п о п е р е д н i й аналiз, який примiняється при оцiнцi стану рахункiв для виявлення можливостей здiйснення комерцiйним банком будь-яких операцiй;

- о п е р а т и в н и й аналiз проводиться по ходу поточної роботи банку для оцiнки дотримання нормативiв лiквiдностi i iнших показникiв, прийняття термiнових мiр, якi забезпечують їх виконання а також отримання достатнього прибутку;

- к i н ц е в и й /послiдуючий/ аналiз примiняється для визначення ефективностi дiяльностi комерцiйного банку за перiд, який розглядається i для виявлення резервiв пiдвищення доходностi;

- п е р с п е к т и в н и й - примiняється для прогнозування очiкуваних результатiв в майбутньому перiодi, а також визначення інших направлень грошово-кредитної полiтики.

В залежностi вiд о б" є к т а дослiдження аналiз балансу подiляється на:

-ф у н к ц i о н а л ь н и й, тобто який дозволяє виявити спецiалiзацiю дiяльностi комерцiйного банку, його мiсце в системi взаємовiдносин банкiв, можливостi, форми i перспективи взаємодiї iз iншими контрагентами системи, а також провести оцiнку ефективностi i доцiльностi виконуваних банком функцiй.

Дослiдження проводиться на основi загальної суми балансу, спiввiдношень розмiрiв депозитiв i кредитiв, власних i залучених коштiв, а також долi мiжбанкiвських операцiй в загальному об"ємi ресурсiв i їх вкладень.Питома вага тiєї чи iншої операцiї, яка

проводиться банком, в загальнiй сумi балансу характеризує її значимiсть для банку.

В результатi функцiонального аналiзу виявляються можливостi пiдвищення прибутковостi i лiквiдностi банкiвських операцiй шляхом виключення неефективних i пошуку бiльш прогресивних способiв виконання необхiдних операцiй.

- с т р у к т у р н и й аналiз проводиться по видах банкiвських операцiй. За допомогою даного аналiзу визначають склад i питому вагу економiчних контрагентiв по активних i пасивних операцiях, а також структуру доходiв, витрат i прибутку банку.

- о п е р а ц i й н о- в а р т i с н и й аналiз поглиблює дослiдження доходностi банку i дае уяву про вартiсть i рентабельнiсть /чи збитковiсть/ конкретних операцiй. Вiн позволяє оцiнити значення кожного виду операцiй в формуваннi прибутку банку i виробити основнi направлення депозитно-позичкової полiтики по вiдношенню до конкретних контрагентiв з метою максимiлiзацiї доходу.

Н а р о д н о г о с п о д а р с ь ки й аналiз балансу позволяє визначити масштабнiсть активно-пасивних операцiй i банкiвського прибутку, а також ступiнь участi комерцiйного банку чи групи банкiв в формуваннi грошової маси i кредитного фонду країни.

Аналiз масштабностi активно-пасивних операцiй проводиться шляхом спiвставлення масштабiв конкретних видiв операцiй iз середнiм рiвнем чи абсолютними значеннями аналогiчних показникiв по банкiвськiй системi в цiлому.

Економічний аналіз діяльності комерційного банку складається з

трьох основних частин:

1. Аналізу балансу.

2. Аналізу форм звітності.

3. Порівняльного аналізу.

Основними завданнями аналізу діяльності комерційного банку є:

визначення джерел, якості і стійкості банківських доходів;

дотримання всіх вимог щодо ліквідності;

підтримання стану адекватності і достатності капіталу.

Аналіз прибутковості, ліквідності і достатності капіталу банку дає змогу оцінити ефективність управління і таким чином визначити здатність банку конкурувати на ринку банківських послуг, а також оцінити вплив макрофінансової політики на діяльністьбанківської системи.Аналіз фінансової звітності - це процес, який має за мету визначити оцінку поточного і минулого фінансового стану банку і

основних результатів його діяльності. При цьому першочерговою метою аналізу є визначення узагальнюючих оцінок і прогнозу майбутніх результатів діяльності банку. При аналізі застосовуються квартальні або річні дані щодо при-

бутків та збитків, підраховуються середні показники ключових категорій балансового звіту за період, що покривається цими даними, та обчислюються:

1. Стан надходжень - через прибуток на середні активи та на капітал.

2. Коефіцієнти приросту ключових показників (позик, депозитів та капіталу) персоналу.

3. Продуктивність роботи персоналу, що вимірюється через доход на працівника та окупності витрат на утримання персоналу.

4. Середні процентні ставки, отримані та сплачені.

5. Вартість посередництва.

Цей підхід поєднує дані балансового звіту та звіту про фінансові результати для вироблення ключових індикаторів (коефіцієнтів) діяльності, що не залежать від розміру банку і, таким чином, можуть прямо співставлятися з іншими банками та між собою впродовж певного періоду часу. Оскільки доходи та видатки

аналізуються стосовно середніх активів та зобов"язань за період звіту про фінансові результати,то можуть порівнюватися періоди часу із різною тривалістю. Звісно, таке порівняння може бути зроблене лише в тому разі, якщо установа не зазнає сезонних змін, як це відбувається з банками,які обслуговують сільськогосподарські підприємства.

Таблиця №1.

Основні показники для аналізу діяльності комерційного банку

Стан надходжень:

Дохід на середні активи.

Дохід на капітал.  

Номінальний коефіцієнт

приросту:

Позик та лізінгу.

Клієнтських депозитів.

Капіталу.

Персоналу

Реальні ставки приросту:

Iндексу споживчих цін.

Ставки інфляції.

Позик та лізінгу.

Клієнтських депозитів.

Капіталу.

Продуктивність роботи персоналу:

Надходження / середня чисельність

персоналу (*100).

Окупність витрат на утримання персоналу.

Номінальні процентні ставки:

Середня отримана ставка.

Ліквідні активи.

Позики кредитним установам.

Клієнтські позики.

Ринкові боргові цінні папери.

Середня сплачена ставка.

Суми сплачені кредитним установам.

Депозити термінові та до запитання.

Ощадні депозити.

Спред.

Реальні процентні ставки:

Середні отримані ставки.

Середні сплачені ставки.

Вартість посередництва (%

активів):

Витрати на утримання персоналу.

Витрати на утримання приміщення.

Податки та ліцензування.

Знос та амортизація.

Iнші управлінські витрати.

Забезпечення під збитки за позиками

та списання.

Загальна вартість

посередництва

Податки на доходи.

Створення капіталу.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат