На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Шпори1


1.БМ: зміст,предмет,обўєкт,субўєкт.

Б.М. - сукупність взаємопов’язаних дій, прийомів, методів, направлених на управління рухом бюджетних потоків і відносин , які виникають в процесі руху вказаних потоків.

Як керувати цими потоками і відносинами і складає зміст б.м.

Об’єктом б.м. є бюджет.В сучасній ек літературі бюджет розглядається з 3х сторін:

- за формою – це фінансовий план

- за сутністю – економічна категорія

- за матеріальним змістом – централізо-ваний фонд державних ресурсів

Суб’єктом б.м. є органи управління бюджетом.

Предметом б.м. як учбової дисципліни є бюджетний процес та управління ним.

3.Органи упр-ня б-том.

Бюдж. процес характеризує і відображає систему управління бюджетом, яка в свою чергу включає:

1- органи управління бюджетом

2- структуру бюджетного процесу та методологію бюджетної діяльності

Органи управління бюджетом можна згупувати в 3 групи:

1) органи законодавчої та виконавчої влади (ВР,КМ,обласні та міські держадміністрації, раднардепи). Повноваження ВР – Конституція ст.85.Повноваження КМ – там же ст.116

2) органи оперативного управління бюджетом:

- органи системи Мінфіна( центральний аппарат мінфіна, мінфін ре-ки Крим, обласні і міські фін управління, міські і районні фін відділи);організації при мінфіні(органи Держказначейства; КРУ)

- ДПА

- Рахункова палата

3) Органи нефін профілю, які виконують функції, безпосередньо пов’язані з формуванням доходів та фінансуванням видатків бюджета:

- митний комітет та його підрозділи

- органи МВС

- органи юстиції та нотаріату

- природоохоронні органи та інспекції

- інспекції по контролю за цінами

По лінії фінансування видатків:

- головні розпорядники коштів (ГРК)

- розпорядники коштів 2го та 3го рівня (керівники міністерств, відомств, виконавчих органів і т.д.), які одержують кошти з бюджету і несуть відповідальність за їх цільове використання.

2.Струк-ра б-ного рпоцесу та методологія б-ної діяльн-ті.

По структурі бюджетний процес складається з 4х етапів:

1) складання

2) розгляд

3) затвердження

4) виконання

Перші три етапи є БЮДЖЕТНИМ ПЛАНУВАННЯМ.

Рівень бюджетного планування залежить від 3-х основних чинників:

1 - від чіткого формулювання цілей і задач, які вирішує та чи інша держава – це класична вимога до менеджменту та б.м. в тому числі;

2 - від достовірності тієї інформації, яка використовується в бюджетному плануванні

3 - від методів, які використовуються при бюджетному плануванні.

Відомо три методи при складанні бюджету:

1)Метод прямого рахунку ; 2) нормативний ; 3) Аналітичний.

Взагалі бюджетне планування засноване на балансовому методі.

Існує 3 варіанти збалансув-ня б-ту:

1. Зменьшення видаткової частини

2. Збільшення доходної частини

3. Встановлення реальних джерел покриття дефіциту бюджету.

4.Складові БМ.

СКЛАДОВІ Б.М. визначаються загальними функціями управління, а саме :

- стратегічне планування

- планування реалізації стратегії

- організація виконання розроблених планів

- облік

- контроль

Відповідно виділяються 3 складових БМ:

1. організація планування бюджету і виконання бюджету 2. облік виконання бюджету

3. контроль за виконанням бюджету

Сутність управліньської діяльності полягає в прийнятті своєчасних правельних рішень з питань планування і виконання бюджету. В свою чергу прийняття таких рішень засновується на аналізі певної іформації, яка характеризує стан об’єкту управління (бюджета) на певну данту

Задача обліку – забезпечити систему управління необхідною інформацією

Інформація є тою забезпечуючою системою, без якої неможлива управлінська діяльність. Інформація характеризує стан об’єкту управління – бюджету на певний час, або за певний проміжок часу.

До інформації ставляться наступні вимоги:

1. Достовірність; 2. Своєчаснітсь; 3. Повнота.

Контроль за виконанням бюджету є складовою фін контролю, фін контроль - реалізаця на практиці контрольної функції фінансів.

Органи, на які покладено функцію контролю за виконанням бюджету:

1) податкова адміністрація

2) КРУ

3) Рахункова палата

4) Органи системи Мінфіну

Форми фінансового контролю:

- попередня - покликана запобігати порушенням законів

- поточна - провадяться всіми фінансами у процесі використання ПП коштів

- наступня - використовуються після надходження доходів чи провдених видатків

Методи фінансового контролю:

1 - ревізія - метод документального контролю за фін.-господ. діяльністю ПП, за дотриманням законодавства з фінансвих питань. За наслідками її складається акт

2 - перевірка - це обстеження й вивчення окремих ланок фін.-госп. діяльності ПП. Наслідки перевірки оформляються довідкою чи доповідною запискою.

5.Органи сис-ми Мінфіну :ф-ції,стр-ра.

Положення про фін органи України було затверджено Постановою КМУ №147 від 27.02.1997.

Система органів Мінфіну:

- центральний апарат Мінфіну

- фінансвові управління облдержадміністр.

- міські і районні фінансові відділи

В своїй діяльності Центральний Аппарат мінфіну керується Конституцією, законами, постановами КМУ, Указами і розпорядженнями Президента та іншими нормативними документами.

6.Центр.апарат Мінфіну :ф-ції,стр-ра.

Функції ЦА Мінфіну:

1. реалізує державну фінансову політику

2. бере участь у розробці балансу фін ресурсів , платіжного балансу, зведеного валютного плану, а також державних цільових фондів

3. організує роботу, пов’язану із складанням проекту Держбюджету , за дорученням КМУ визначає порядок і терміни подання необхідних матеріалів для складання проекту бюджету

4. організує виконання Держбюджету по доходах і видатках

5. складає розпис доходів та видатків

6. здійснює методичне керівництво в галузі територіального фін-бюдж планування

7. розробляє порядок надання із Держбюджету дотацій, субсидій, субвенцій

8. здійснює контроль за коштами, що видаються з Держбюджету

9. складає звіт про виколнання Держабюджету(ДБ), розробляє пропозиції щодо ефективного використання коштів ДБ

10. розробляє правила складання та виконання державного та місцевих бюджетів, розробляє бюджетну класифікацію

11. здійснює контроль за випуском та обігом цінних паперів

12. організує виготовлення цінних паперів і документів суворого обліку, затверджує нормативно-технічну документацію з цих питань

13. здійснює загальне керівництво діяльність КРУ та органів Держказначейства

Очолює ЦА міністр. Він має 10 заступників. Для узгодження вирішення питань, які покладені на ЦА мінфіну утворюється КОЛЕГІЯ. Головою колегії є міністр фінансів. Членами колегії заступники міністра та начальники управлінь мінфіну.

Умовно всі відділи ЦА мінфіну можна поділити на три основні підгрупи:

1. ЗАГАЛЬНІ УПРАВЛІННЯ :

- бюджетне

- управління доходів

- вдосконалення фінансового механізму

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат