На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Сутність зовнішньоторговельних операцій, їх основні види

Реферати > Економічні теми > Сутність зовнішньоторговельних операцій, їх основні види

5. За термінами міжнародні кредити поділяються на короткострокові (до 1 року); середньострокові (1-5 років); довгострокові (більше 5 років).

6. В залежності від забезпечення кредити м. б. бланкові та забезпечені. Забезпеченням звичайно служать товари, товаророзпорядчі та ін документи, цінні папери, векселі, нерухомість і цінності.Бланковий кредит видається під просте зобов"язання позичальника погасити його у певний строк.

7. З погляду техніки надання розрізняють: фінансові (готівкові) кредити, що зараховуються на рахунок позичальника у його розпорядження; акцептні кредити у форми акцепту тратти імпортером чи банком; депозитні сертифікати; облігаційні позики; консорціальні кредити.

8. Залежно від того, хто виступає кредитором кредити поділяються на:приватні, надані фірмами, банками, іноді посередниками (брокерами); урядові; змішані, у яких беруть участь приватне підприємство і держава; міждержавні кредити міжнародних і регіональних валютно-кредитних і фінансових організіцій.

71.Напрями використання валютних засобів підприємтсва

Під валютою розуміють у вузькому розумінні грошові знаки іноземних держав; у широкому розумінні - у данне поняття включаються також цінні папери - платіжні документи, фондові цінності в іноземній валюті та інші цінності (благородні метали, дорогоцінне каміння і т д).

Валютні операції : ( згідно занодавства Украіни) · операції, пов'язані з переходом права власності на валютні цінності, за винятком операцій, що здійснюються між резидентами у валюті України; ·операції, пов'язані з використанням валютних цінностей в міжнародному обігу як засобу платежу, з передаванням заборгованостей та інших зобов'язань, предметом яких є валютні цінності; ·операції, пов'яз з ввезенням, переказуванням і пересиланням на територію Укр та вивезенням, переказуванням і пересиланням за кордон валютних цінностей.

а) вивезення, переказування і пересилання за межі України

валютних цінностей, за винятком

Серед напрямів використання валютних засобів підприємствами виділяють:

- платежі у іноземній валюті, що здійснюються резидентами за межі України на виконання зобов'язань у цій валюті перед нерезидентами щодо оплати продукції, послуг, робіт, прав інтелектуальної власності та інших майнових прав;

- платежі у іноземній валюті за межі України у вигляді процентів за кредити, доходу (прибутку) від іноземних інвестицій;

- вивезення за межі України іноземної інвестиції в іноземній валюті, раніше здійсненої на території України, в разі припинення інвестиційної діяльності;

- використання іноземної валюти на території України як засобу платежу або як застави;

- розміщення валютних цінностей на рахунках і у вкладах за межами України;

- здійснення інвестицій за кордон, у тому числі шляхом придбання цінних паперів.

34. Зміст та види міжнародних науково-технічних зв"язків

В епоху розвитку НТР діяльність у цій області НДДКР здобуває вирішальне значення не тільки для розвитку виробництва й економіки, але для суспільства в цілому.

Відомо, що сучасні науково-технічні дослідження і дослідно-, проектно-, конструкторські роботи вимагають значних витрат, часом непосильних для окремої фірми чи навіть для окремої країни. Для досягнення своїх цілей у цьому напрямку фірми і цілі держави кооперуються, концентруючи власні зусилля і капітали на міжнародному рівні.

В умовах, коли одночасно консолідуються засоби або декількох країн, або підприємств різних країн, відносні витрати на науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи для кожного вхідного в альянс суб'єкта істотно скорочуються, що приносить економічний ефект.

Міжнародне науково-технічне співробітництво (МНТС)- спiльна розробка науково-техн.проблем, взаємообмiн науковими досягненнями, виробничим досвiдом,та пiдготовка квалiфiкованих кадрiв. В вузькому розумiннi МНТС - передача науково-техн.знань та досвiду,що вiдносятся до конкретних технологiчних процесiв.

Найбільш розповсюдженими видами міжнародних науково-технічних зв"язків є:

- створення об'єднаних науково-дослідних центрів, інститутів, лабораторій для розробки новітніх напрямків у прикладній науці, для створення досконалих моделей і конструкцій, для здійснення розрахунків техніко-економічної ефективності нових наукових розробок;

- здійснення спільних вишукувань, проведення розвідки корисних копалин і визначення можливостей використання в економіці інших природних ресурсів, у тому числі ресурсів океанів, морів, рік, лісів і повітряного простору;

- відкриття найбільш ефективних форм організації виробництва, маркетингової діяльності з метою підвищення економічної ефективності підприємств, що входять у міжнародний виробничий союз;

- спільна діяльність по дослідженню, передачі і впровадженню ефективного закордонного досвіду в області організації праці і виробництва;

- спільна підготовка і використання кваліфікованої робочої сили для більш ефективного її застосування в рамках міжнародного виробничого співробітництва, а також для регулювання на міжнародному рівні кількості зайнятих на різних етапах економічного циклу.

40. Зміст та принципи складання міжнародних господарських контрактів.

Контракт купівлі-продажу- це док-т, який свідч. про те, що одна сторона угоди-прод-ць- зобов-ний постав. товар у влас-ть інш.сторони- пок-ця, який зобов-ся прийняти товар і сплат. його ціну. Контракт має типову стр-ру:

1) преамбула контр-ту- міст-ся наймен-я сторін, дату, місце уклад-я контр-ту;

2) предмет- наймен-я товару, що є предметом контр-ту, при необх-ті деталізації номенклатури визнач-ся види, сорта, марки тов-в, що постач-ся;

3) кільк-ть та якість тов-в. Кількість може бути визнач. або тверд.фіксов.цифрою, або в певн. рамках. Якість тов-в регламент-ся згідно однієї з наст.методик: за стандартом, згідно техн. норм, методика специфікації (специф-я- окр.доповн-я до контр-ту, коли об-т- станд.обл-я), методика зразку (куп-продаж на вист-ках, ярмарках), методика письм.описув-я (с/г пр-ція), методика згідно попер.огляду (реал-я зі складу вир-ка), методика описув-я товару згідно речов.вмісту( пр-ція металургії);

4) термін пост-ки- узгоджений сторонами та передбач. момент або період часу, протягом якого прод-ць має постав. товар пок-цю;

5) базові умови постач-я- Incoterms;

6) ціна- певна сума грошей, яку імпор-р зоб-ся сплатити експ-ру внасл-к реал-ції міжн.контр-ту. 4 фактори ціни в контр-ті: покриття прям.витрат (на в-во та реал-цію), компенсація непрям.витрат (% по кредитам,витрати на амортиз-ю), прибутков-ть ціни, конкурент-ть ціни (вел-на приб-ку і витрат в ціні обмеж-ся рівнем світ.цін, якого сліж дотрим-ся з метою встан-я контролю над певн.сегментом;

7) умови платежу:

- готівкою через банк до або після передачі експ-ром товаро-розпорядч.док-тів імп-ру, відбув-ся одномоментно або частинами;

- з авансом- провед-я платежів до поч-ку викон-я замовл-я, коли один з контрагентів невпевнений у платоспр-ті іншого, коли треба гроші для заверш-я вир-ва;

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат