На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Аналіз прямих витрат ( матервальних та на оплату праці)

Реферати > Економіка підприємства > Аналіз прямих витрат ( матервальних та на оплату праці)

Першу ознаку класифікації витрат ( за місцем виникнення ) також тлумачить ,як поділ затрат за належністю їх до виду діяльності .

В економічній практиці види виробничої діяльності поділяють на : основну , допоміжну і непромислове господарство .[4]

До основного виробництва належать цехи , дільниці ,що беруть безпосередньо участь у виготовленні продукції .

Допоміжне виробництво призначене для обслуговування цехів основного виробництва : виконання робіт по ремонту основних фондів , забезпечення інструментом , запасними частинами для ремонту устаткування , різними видами енергії ,транспортними та іншими послугами . До нього належать ремонтні цехи,експериментальні , енергетичні ,транспортні та інші підрозділи.

До непромислового господарства належать : незаводський транспорт, житлово-комунальне господарство та культурно-побутові заклади, інші культурні підрозділи , які беруть участь у виробництві продукції . Усі витрати на виробництво включаються до собівартості товарів .

За видами витрати класифікуються за економічними елементами та за статтями калькуляції .Під елементами витрат розуміють економічно однорідні види витрат (див. Таблицю 2 ) .

Амортизація основних засобів.

Відрахування на соціальне стахування .

Затрати на опту праці ;

Таблиця 2. Витрати за економічними елементами .

Матеріальні затрати ( сировина матеріали , напівфабрикати, комплектуючі вироби, паливо, електроенергія ) за вийнятком зворотних відходів виробництва;

Подпись: Системи групування затрат на будь-яке виробництво за елементами.

Інші затрати ( знос нематеріавльних активів , орендна плата , обов`язкові платежі , відсотки по кредитам банка, податки включені у собівартість продукції ,відрахування у позабюджетні фонди тощо.)

Групування затрат за елементами необхідне для того , щоб вивчити матеріалоємкість ,енргоємкість ,трудоємкість , фондоємкість та встановити вплив технічного прогресу на структуру затрат .[2] Поелементний розріз затрат потрібний для визначення їх структури , питомої ваги окремих затрат , визначення розміру національного доходу тощо.Поелементне групування затрат використовують для складання кошторисів , утворення нормативної бази виробництва ,аналізу тощо .Цей план групування затрат є вихідним у формуванні практично всіх вартісних параметрів економіки , визначенні ефективності виробництва .[5] Кожна галузь має свої особливості структурної побудови затрат у розрізі елементів . Наприклад , у добувних галузях висока питома вага на оплату праці , у машинодобуванні матеріальні затрати майже дорівнюють затратам на оплату праці .

Витрати за статтями калькуляції – це витрати на окремі види виробів , а також витрати на основне і допоміжне виробництво. [4] Групування затрат за статтями калькуляції вказує куди ,на яке ціле та в яких розмірах використані ресурси . Воне необхідне для розрахунку собіртості окремих видів виробів у багатономенклатурному виробництві , встановлення центрів акумулювання затрат та пошуку резервів їх скорочення . Основними положеннями про склад затрат на виробництво не передбачена система групуваня статей затрат .Це питання вирішують сьогодні самі підприємства .Найпоширенішою є слідуюча система групування ( див. Таблицю 3 ).

Таблиця 3. Групування затрат за статтями калькуляції .[3]

Подпись: Система групування затрат на виробництво за ознаками статей затрат.

Сировина і матеріали ;

Зворотні відходи (відраховуються );

Куповані вироби ,напівфабрикати ;

Паливо та енергія на технологічні потреби ;

Основна зарплата працівників, зайнятих у виробництві ;

Додаткова зарплата працівників, зайнях у виробиві ;

Вірахвання на соціане страхування ;

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат