На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Головні завдання, функції та права державної податкової служби України

Реферати > Державне регулювання > Головні завдання, функції та права державної податкової служби України

на громадян, винних у неподанні невчасній подачі декларацій про прибутки або включення в декларації неправильних даних, у відсутності переліку або неправильного ведення переліку прибутків і витрат, для яких встановлена обов'язкова форма переліку, - від одного до п'ятьох неоподатковуваних податком мінімальних розмірів заробітної плати;

на громадян, що займаються підприємницькою діяльністю, винних у протидіях посадовим особам державних податкових адміністрацій, у тому числі в недопущенні їх у помешкання, що використовуються для здійснення підприємницької діяльності й одержання прибутків, - від двадцяти неоподатковуваних податком мінімальних розмірів заробітної плати;

на громадян, що займаються підприємницькою діяльністю без державної реєстрації або без спеціального дозволу (ліцензії), якщо його одержання передбачене законодавством, - від трьох до восьми неоподатковуваних податком мінімальних розмірів заробітної плати з конфіскацією виготовленої продукції, засобів виробництва і сировини, або без її;

на громадян, що продають товар без придбання одноразових патентів або з порушенням терміну їхньої дії, або реалізують товари, не позначені деклараціях, - від одного до десяти неоподатковуваних податком мінімальних розмірів заробітної плати, а за ті ж дії, допущені громадянином, що протягом року піддавався адміністративному стягненню за одне з зазначених порушень, - від десяти до двадцяти неоподатковуваних податком мінімальних розмірів заробітної плати.

11. Користуватися безперешкодно в службових цілях засобами зв'язку, що належать підприємствам, установам і організаціям незалежно від форм власності.

12. У випадку виявлення зловживань під час ведення контролю за рухом валютної виручки, проведення розрахунків із споживачами з використанням касових книг, а також по утриманню лімітів готівки в касах і їхньому використанні при розрахунках за товари, роботи і послуги, давати доручення органам державної контрольно-ревізійної служби на проведення ревізій.

13. Вимагати від керівників підприємств, установ і організацій, що перевіряються, проведення інвентаризації основних фондів, товарно-матеріальних цінностей і розрахунків; у необхідних випадках опечатувати каси, касові помешкання, склади й архіви.

Права, передбачені пунктами 1-4, 6, 11 і 13, надаються посадовим особам державних податкових адміністрацій, а права, передбачені пунктами 5, 7-10 і 12, тільки начальникам державних податкових адміністрацій і їхніх заступників.

Посадові особи державних податкових адміністрацій зобов'язані дотримуватися Конституції і законів України, інших нормативних актів, прав і інтересів громадян, підприємств, установ і організацій, що охороняються законом, забезпечувати виконання покладених на державні податкові адміністрації функції і повною мірою використовувати дані їм права.

За невиконання або не належне виконання посадовими особами державних податкових адміністрацій своїх обов'язків їх притягають до дисциплінарної, адміністративної, карної і матеріальної відповідальності відповідно до чинного законодавства.

Збитки, нанесені неправомірними діями посадових осіб державних податкових адміністрацій, підлягають відшкодуванню за рахунок коштів державного бюджету.

Посадові особи державних податкових адміністрацій зобов'язані притримуватися комерційної і службової таємниці.

Скарги на дії посадових осіб державних податкових адміністрацій подаються в ті державні податкові адміністрації, яким вони безпосередньо підпорядковуються. Скарги розглядають і рішення приймають у місячний термін з дня їх надходження. Рішення щодо скарг можна оскаржити протягом місяця у вищестоящій державній податковій адміністрації.

У випадку незгоди підприємств, установ і організацій із рішенням Державної податкової адміністрації України, воно може бути оскаржене в арбітражному суді.

У випадку незгоди громадян із прийнятим рішенням, дії посадових осіб державних податкових адміністрацій можуть бути оскаржені в порядку суду.

Подача скарги не зупиняє оскаржуванні дії посадових осіб державних податкових адміністрацій.

Оскарження дій посадових осіб державних податкових адміністрацій, пов'язаних із накладенням адміністративної відповідальності, здійснюється відповідно до законодавства України про адміністративні правопорушення.

Останнім часом існує прецендент, коли органи державної податкової служби без встановленої законом підстави зупиняють операції платників податків на всіх рахун­ках (за винятком основного) в банківських установах за непогашення ними податкової заборго­ваності протягом п'яти робочих днів від дня її виникнення.

Закон України «Про державну подат­кову службу в Україні» у пункті 5 статті 11 надає, як було зазначено вище, органам державної податко­вої служби право зупиняти операції платників податків на їхніх рахунках у банківських установах у разі:

«— відмови у проведенні документаль­ної перевірки чи недопущення посадо­вих осіб органів державної податкової служби для обстеження приміщень, що використовуються для одержання дохо­дів або пов'язані з утриманням інших об'єктів оподаткування незалежно від їх місцезнаходження, обладнання, елек­тронних контрольно-касових апаратів, комп'ютерних систем, що застосовують­ся для розрахунків за готівку із спожи­вачами, вагокасових комплексів, .систем та засобів штрихового кодування;

— неподання органам державної по­даткової служби та їх посадовим осо­бам бухгалтерських звітів, балансів, по­даткових декларацій (розрахунків), дек­ларацій про валютні цінності, звітів про застосування електронних контрольно-касових апаратів, комп'ютерних систем та інших документів, пов'язаних з об­численням і сплатою податків, інших платежів;

— непред'явлення свідоцтв про дер­жавну реєстрацію суб'єктів підприєм­ницької діяльності, спеціальних дозво­лів (ліцензій, патентів тощо) на її здій­снення, сертифікатів відповідності елек­тронних контрольно-касових апаратів. комп'ютерних систем;

— порушення підприємством, уста­новою, організацією, громадянином — суб'єктом підприємницької діяльності встановленого законом порядку реєстра­ції в органі державної податкової служ­би як платників податків, відсутності об­ліку об'єктів оподаткування або коли іс­нує реальна загроза витрачання кош­тів чи відчуження майна, вилучення яких у встановленому законом порядку є єдиним засобом відшкодування збит­ків, завданих державі у зв'язку з непла­тоспроможністю юридичної особи, що перевіряється».

Таким чином, Законом встановлено конкретний та вичерпний перелік ви­падків, коли органи державної подат­кової служби мають право зупиняти опе­рації платників податків на їхніх рахун­ках у банківських установах.

Закон не передбачає інших підстав для зупинення операцій платників по­датків у банківських установах органа­ми державної податкової служби і не де­легує жодним іншим органам державноі влади повноважень для встановлен­ня додаткових підстав для зупинення операцій платників податків у банків­ських установах.

Наказом ДПА України про затвер­дження Положення про зупинення опе­рацій платників податків на рахунках в установах банків, інших фінансово-кре­дитних установах від 23.04.98 р. №191 (зареєстрований в Мін'юсті України 23.09.98 р. за №593/3033) було деталь­но регламентовано процедурний поря­док реалізації наданого органам держав­ної податкової служби права зупиняти операції платників податків.

Президент України Указом «Про за­ходи щодо підвищення відповідальності за розрахунки з бюджетами та держав­ними цільовими фондами» від 04.03.99 р. №167/98 запровадив правову норму. згідно з якою в разі непогашення плат­ником податкової заборгованості протя­гом п'яти робочих днів від дня її виник­нення органи державної податкової служ­би мають право на шостий робочий день приймати рішення про припинення опе­рацій на всіх рахунках (за винятком ос­новного) в банківських установах (ст. 8).

Отже, Президент України запрова­див додаткову підставу для зупинення операцій платників податків у банків­ських установах органами державної по­даткової служби.

Жодним чином не заперечуючи до­цільність та своєчасність надання ор­ганам державної податкової служби та­кого права, хочу зазначити, що органи державної податкової служби, діючи від­повідно до вимог згаданого вище Указу № 167/98, у той же час порушують Кон­ституцію та Закон України «Про держав­ну податкову службу в Україні».

Відповідно до Конституції Украї­ни органи державної влади «зобов'я­зані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що перед­бачені Конституцією та законами Ук­раїни» (ч. 2 ст. 19).

ЗаконУкраїни «Про державну податкову службу в Україні» не передбачає, що підставою для зупинення операцій

платників податків у банківських установах органами державної податкової служби є непогашена податкова забор­гованість платника податків протягом п'яти робочих днів від дня її виникнен­ня.

Отже, не викликає сумніву те, що ор­гани державної податкової служби, зу­пиняючи операції платників податків на їхніх рахунках в банківських установах за непогашення податкової заборгова­ності протягом п'яти робочих днів від дня її виникнення, порушують Консти­туцію та Закон України «Про державну податкову службу в Україні». .

Правильність такого висновку під­тверджена Пленумом Верховного суду України, який в постанові від 01.11.96 р. №9 зазначив, що суд безпосередньо застосовує Конституцію у разі; «коли укази Президента України, які внас­лідок їх нормативно-правового харак­теру підлягають застосуванню суда­ми при вирішенні конкретних судо­вих справ, суперечать Конституції Ук­раїни» (підпункт 4 п. 2).

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат