На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Поняття та основні елементи договору підряду

Реферати > Правознавство > Поняття та основні елементи договору підряду

Зміст

Вступ

Розділ 1. Поняття та основні елементи договору підряду

1.1 Поняття і зміст договору підряду

1.2 Права та обов'язки сторін

1.3 Договір побутового підряду

Розділ 2. Спеціальні види договорів підряду

2.1 Договір будівельного підряду

2.2 Підряд на проектні та пошукові роботи

2.3 Підряд на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт

Висновки

Література

Вступ

цивільний договір підряд побутовий

Актуальність теми дослідження. Договір підряду, регламентований главою 61 ЦК України, є традиційним цивільно-правовим договором, регулювання якого за останній час не зазнало істотних змін.

Потрібно звернути увагу на істотну новелу нового ЦК України, що полягає у виділенні окремого виду договорів на надання послуг, які раніше охоплювалися нормами договору підряду. Слід зазначити, що традиційно договір підряду розглядався як договір, спрямований на досягнення (виготовлення, перетворення, відновлення, навіть знищення та ін.) конкретного матеріалізованого результату (об'єкта), однак за відсутності окремого виду договору відносини з виконання робіт і надання послуг (туристичних, медичних, аудиторських тощо), навіть якщо вони і не мали на меті створення матеріалізованого об'єкта, регулювалися нормами договору підряду.

Процес обміну матеріальними цінностями у цивільному обігу опосередковується з правової точки зору двома групами угод:

1) обмін речами незалежно від того, діяльністю кого вони створені, – такі угоди опосередковуються зобов'язаннями з сплатної реалізації майна (договори купівлі-продажу, міни, поставки тощо);

2) обмін результатів праці – такі відносини опосередковуються окремим видом зобов'язань – з проведення робіт, до яких і належить договір підряду.

За договором підряду підрядник зобов'язується виконати на свій ризик визначену роботу по завданню замовника з його чи своїх матеріалів, а замовник зобов'язується прийняти й оплатити виконану роботу.

Особливості договору підряду полягають у тому що: предметом договору підряду є кінцевий результат, досягнення конкретного матеріального результату; роботу за договором підряду особа виконує на свій ризик з використанням власних матеріалів, або матеріалів замовника; сторонами договору підряду можуть виступати як фізичні, так і юридичні особи.

Таким чином, викладене вище зумовлює актуальність дослідження курсової роботи.

Об'єктом дослідження курсової роботи є цивільне законодавство України.

Предмет дослідження – договір підряду.

Метою курсової роботи є дослідження основних положень і характеристика договору підряду.

Мета роботи зумовлює виконання таких завдань:

– дослідити поняття та основні елементи договору підряду, такі як характерні ознаки договору підряду та його розмежування з іншими видами договорів; зміст договору підряду; права та обов'язки сторін; договір побутового підряду;

– охарактеризувати спеціальні види договорів підряду – договір будівельного підряду, підряд на проектні і пошукові роботи, підряд на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт.

Структура будується відповідно до поставлених мети та завдань, зумовлене логічним та послідовним викладенням матеріалу. Курсова складається зі вступу, двух розділів, які включають підрозділи, висновки, списку використаної літератури. Повний обсяг курсової - 33 сторінки, з них основного тексту - 28 сторінки, обсяг використаних джерел - 19 найменувань.

Розділ 1. Поняття та основні елементи договору підряду

1.1 Поняття і зміст договору підряду

Характерні ознаки договору підряду та його розмежування з іншими видами договорів. За договором підряду відповідно до ст. 837 ЦК України [3] підрядник зобов'язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням замовника, а замовник зобов'язується прийняти та оплатити виконану роботу.

Законодавство та підприємницька практика розрізняють декілька різновидів договору підряду. До них, зокрема, належить як власне підряд, так і побутове замовлення, підряд на капітальне будівництво, підряд на виконання проектних та пошукових робіт, підряд на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт тощо. Доречно підкреслити, що договір на виконання науково-дослідних чи дослідно-конструкторських та технологічних робіт має певні особливості, пов'язані з необхідністю обумовлення питань надання прав на використання результатів робіт, авторськими правами виконавців, подальшим наданням ліцензій, а також з можливою конфіденційністю результатів тощо.

До підрядних договорів можна віднести і виготовлення майнових цінностей за толлінговими схемами (з давальницької сировини), регулювання яких, особливо в галузі зовнішньоекономічних відносин, здійснюється спеціальним законодавством. Серед норм такого законодавства основним є Закон України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" [6] від 15 вересня 1995 р., згідно з яким до операцій з давальницькою сировиною належать операції, в яких сировина замовника на конкретному етапі її переробки складає на менше 20 відсотків загальної вартості продукції.

Договір підряду, враховуючи його характерні ознаки (підрядник виконує обумовлену сторонами роботу для замовника), має певні схожі риси з іншими договорами, зокрема трудовим договором та договором купівлі-продажу (поставки), особливо при виконанні робіт з матеріалів підрядника та передачі їх у власність замовника. З метою розмежування цих угод доцільно звернути увагу на принципові положення, що відрізняють одні види зобов'язань від інших.

Так, схожість з трудовим договором викликана тим, що підрядні роботи також пов'язані з трудовою діяльністю. Разом з тим працівником може бути лише фізична особа – громадянин, а підрядником – як підрядна організація, так і громадянин, а в деяких відносинах – громадянин-підприємець. Однак основною ознакою, що відрізняє підрядні відносини від трудових, є те, що трудовим законодавством регулюється процес трудової діяльності, її організація; працівник приймається до штату підприємства для виконання функцій за конкретною кваліфікацією, професією, посадою; незалежно від результатів праці йому гарантується певна платня, він має право на встановлені трудовим законодавством гарантії, компенсації і пільги; ризик загибелі речі працівник не несе тощо.

При цивільно-правовому договорі підряду процес організації трудової діяльності залишається за його межами, метою договору є отримання певного матеріального результату, оплачується не процес праці, а її результат, причому, як правило, після завершення робіт на підставі актів здачі-приймання виконаних робіт (слід зазначити, що авансування робіт чи поетапна оплата не суперечать чинному законодавству і також можуть бути передбачені договором).

Підрядник, на відміну від працівника, не підпорядковується правилам внутрішнього трудового розпорядку, він сам організовує свою роботу і виконує її на власний ризик.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат