На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Поняття та сутність юридичної особи

Реферати > Правознавство > Поняття та сутність юридичної особи

ПЛАН

ВСТУП

І.Поняття та сутність юридичної особи

ІІ. Поділ юридичних осіб залежно від порядку створення

А.Юридичні особи публічного права

Б.Юридичні особи приватного права

ІІІ.Поділ юридичних осіб залежно від способу створення

ІV.Поділ юридичних осіб залежно від організаційно-правової форми

А.Акціонерні товариства

Б.Товариства з обмеженою відповідальністю

В.Повне товариство

Г.Командитне товариство

Д.Товариство з додатковою відповідальністю

Е.Виробничий кооператив

V. Поділ юридичних осіб залежно від кількості учасників

VІ.Поділ юридичних осіб залежно від мети діяльності

VІI. Поділ юридичних осіб залежно від виду установчих документі

VIІI.Класифікація юридичних осіб за організаційними ознаками

IX. Поділ юридичних осіб залежно від економічної залежності

X. Поділ юридичних осіб за правовим режимом

ВИСНОВОК

Список використаної літератури

ВСТУП

Сучасну ринкову економіку неможливо уявити собі без категорії юридичної особи і доволі широкого спектру організаційно-правових форм цивільного обороту. Поява цих інститутів багато в чому пов’язана з тими ж причинами, що і генеза права, а саме ускладненням соціальної організації суспільтва, розвитком економічних та ринкових відносин, і, врешті, зміною суспільної свідомості. Так, на певному етапі розвитку стало зрозумілим, що правове регулювання лише за участі фізичних осіб як суб’єктів права є недостатнім. Так і виникли юридичні особи.

На мою думку, актуальність моєї теми курсової роботи виходить з того, що на сучасному етапі розвитку нашої держави юридична особа все частіше виступає самостійним суб’єктом цивільних правовідносин. Так, статтею другою Цивільного кодексу України зазначено, що учасниками цивільних відносин є фізичні та юридичні особи. На мою думку, дуже важливим є розуміння як суті юридичної особи, так і її видів.

Актуальність теми полягає і в тому, що за умов, коли в Україні лише розвивається ринкова економіка, створюється чимало юридичних осіб-суб’єктів підприємницької діяльності. Крім того, майже в рівній кількості створюються юридичні особи всіх організаційно-правових форм. Більше того, бували випадки, коли засновники намагалися закріпити за юридичною особою організаційно-правову форму, не передбачену законодавством. Отож, можу сказати, що тематика юридичних осіб, включаючи тематику їх класифікації, є актуальною і важливою для вивчення взагалі.

Інститут юридичної особи є далеко не досконалим, і, без сумніву, є деякі питання, що мають бути вирішені. Тому не є дивним те, що законодавство, що стосується юридичних осіб постійно змінюється. Прикладом цьому може бути зміна до закону України “Про підприємництво в Україні", що встановлює те, що заснування суб’єкта підприємницької діяльності-юридичної особи не вважається підприємницької діяльністю, або визнання існування юридичної особи, що засновується однією фізичною особою. Всі ці зміни вносились не так давно, і я впевнений, що навіть найближчим часом Верховна Рада повернеться до юридичних осіб.

На мою думку, є певні недоліки і в класифікації юридичних осіб згідно до вітчизняного законодавства. Так, деякі українські цивілісти в своїх працях дають ширшу класифікацію, тим самим пропонуючи подолати правові огріхи. В своїй роботі я намагатимусь вказувати на ці недоліки і на можливі шляхи їх подолання.

Метою мого дослідження було розкриття проблематики класифікації юридичних осіб та краще зрозуміння цього питання особисто.

Додам, що є чимало критеріїв класифікації юридичних осіб, а осмислити класифікацію за деякими з них не надто легко. Краще розуміння цього і є другою причиною того, чому я обрав цю тему курсової роботи. Першою причиною, як я вже зазначав, є актуальність проблеми на сьогоднішній день.

У своїй роботі я намагатимусь розкрити класифікацію юридичних осіб і за Господарським кодексом, адже насправді господарське та цивільне право тісно пов’язані.

Створюючи свою роботу, я аналізував роботи багатьох вчених, порівнював їх та синтезував у своїй курсовій роботі. Також важливим джерелом дослідження були нормативно-правові акти, без яких навіть наукова доктрина є не зовсім доцільною для використання.

І. Поняття та сутність юридичної особи

На мою думку, для класифікації юридичних осіб, треба спочатку дати її поняття та охарактеризувати її за її основними ознаками.

Почну з визначення. Стаття 80 ЦК визначає юридичну особу як організацію, створену шляхом об’єднання осіб та/або майна, яка наділяється цивільною правоздатністю і дієздатністю, тобто може від свого імені набувати майнові та особисті немайнові права і нести цивільні обов’язки , бути позивачем і відповідачем у суді. Вже з самого визначення ми бачимо, що юридична особа наділена досить широким колом прав і обов’язків, хоча, безперечно, визначення не може всебічно охопити поняття юридичної особи.[24-c.111-114]

Тому хотілося б охарактеризувати юридичну особу за її основними ознаками.

Виходячи з визначення, бачимо, що першою ознакою юридичної особи є наявність організаційної єдності. Вона полягає в тому, що дана організація як єдине ціле повинна мати чітку внутрішню структуру, мати органи управління і відповідні підрозділи для виконання своїх функцій. Організаційна єдність юридичної особи закріплюється статутом юридичної особи або іншими установчими документами. У статуті визначаються: назва організації, її місцезнаходження, предмет і мета діяльності, органи управління і контролю, їх компетенція, порядок утворення і використання майна, умови припинення діяльності організації, порядок проведення реорганізаційних і ліквідаційних процедур. Законом або засновником можуть бути передбачені і й інші умови, які повинні бути в статуті конкретної організації (організаційно-правової форми). Про установчі документи, включаючи статут я розповім далі у своїй курсовій роботі.

Іншою важливою ознакою юридичної особи є наявність відокремленого майна, яке може бути використане з певною метою власником майна. А це, як правило участь у цивільному (економічному) обороті. .Якщо організаційна єдність необхідна для об'єднання більшості осіб в одне колективне утворення, то відокремлене майно створює матеріальну основу діяльності такого утворення. Майно може належати юридичній особі або на праві власності, або на праві господарського відання чи оперативного управління.

Наступними ознаками є право юридичної особи набувати майнові і особисті немайнові права і нести обов'язки, також виступати позивачем і відповідачем у судових органах, тобто можливість виступати в цивільному обороті від свого імені є ознакою і одночасно тією метою, задля якої вона і створюється. Наявність організаційної єдності і відокремленого майна, на якому базується самостійна відповідальність, якраз і дозволяють ввести у цивільний оборот новий суб'єкт права.

Використання юридичною особою власної назви дозволяє відрізняти його від усіх інших організацій і тому є необхідною передумовою цивільної правосуб'єктності юридичної особи.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат