На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Поняття та види призначення покарання

Реферати > Правознавство > Поняття та види призначення покарання

105) Тютюгін В. І. Призначення більш м’якого покарання, ніж передбачено законом: Конспект лекції. – Харків: Укр. юрид. акад., 1993. – 20 с.

106) Уголовное законодательство зарубежных стран (Англия, США, Франция, Германия, Япония). Сборник законодательных материалов. // Под ред. И.Д. Козочкина. - М.: Издательство «Зерцало», 1999. – 358с.

107) Уголовный кодекс Испании // Перевод с исп. В. П. Зыряновой и Л. Г. Шнайдер. Под ред. и с предисл. Н. Ф Кузнецовой и Ф. М. Решетникова. – М.: ЗЕРЦАЛО, 1998. – 218с.

108) Уголовный кодекс Республики Польша // Пер. с польск. Д.А. Барилович и др.; Адапт. пер. и науч. ред. Э.А. Саркисова, А.И. Лукашев; Под общ. ред. Н.Ф. Кузнецовой. – Минск: Тесей, 1998. – 128с.

109) Уголовный кодекс Украинской Советской Социалистической Республики: Принят второй сессией ВУЦИК Х созыва // Уголовное законодательство СССР и Союзных Республик: Сборник. (Основные законодательные акты) // Под. ред. Д. С. Карева. – М.: Госюриздат, 1957. – 531с.

110) Уголовный кодекс Швейцарии // Пер. с нем. – М.: Зерцало, 2000. – 136с.

111) Уголовное наказание в вопросах и ответах // В. И. Басков, Г. Н. Борзенков, М. Н. Голоднюк и др. Под ред. В. С. Комиссарова и Р. Х. Якупова. – М.: Зерцало, 1998. – 126 с.

112) Уголовное право России. Часть Общая: Учебник для вузов // Р.Р. Галиакбаров, И. Я. Козаченко, Ю. А. Красиков и др. Отв. ред. Л. Л. Кругликов. – М.: БЕК, 1999. – 590 с.

113) Філей Ю. В. Поняття кримінально-правової санкції // Ю. В. Філей // Вісник прокуратури. – 2003. – № 11. – 30-35 с.

114) Фойницкий И.Я. Учение о наказании в связи с тюрьмоведением. – М.: Добросвет – 2000: Городец, 2000. – 464 с.

115) Фріс П. Л. Кримінально-правова політика Української держави: теоретичні, історичні та правові проблеми. – К.: Атіка, 2005. –332с.

116) Фролова О. Г. Злочинність і система кримінальних покарань (соціальні, правові та кримінологічні проблеми й шляхи їх вирішення за допомогою логіко-математичних методів): Навч. посібник. – К.: АртЕк, 1997. – 208с.

117) Хавронюк М. І. Кримінальне законодавство України та інших держав континентальної Європи: порівняльний аналіз, проблеми гармонізації: Монографія. – К.: Юрисконсульт, 2006. – 1048 с.

118) Хамитов Р.Н. Специальные правила назначения наказания за единичное преступление по российскому уголовному праву: Автореф. дис. канд. юрид. наук:.12.00.08. – Казань, 2001. – 19 с.

119) Цветинович А. Л. Дополнительные наказания: функции, система, виды. – Саратов: Изд-во Саратовского ун-та, Куйбышевский филиал, 1989. – 191 с.

120) Чернов А. Д. Тенденция развития уголовно-правовых санкций на современном этапе // А. Д. Чернов // Следователь. – 1999. –№ 3. – 19-24 с.

121) Шиян Д.С. Дискусійні аспекти призначення позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю з деякими видами покарань // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції „Теоретичні та практичні проблеми організації досудового слідства”. 20-21 травня 2005 року м. Запоріжжя: У 2 ч. – Запоріжжя: Юридичний ін-т МВС України, 2005. – Ч. ІІ. – 275 с.

122) Шиян Д.С. Кримінально-правові наслідки ухилення від відбування покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю // Вісник Запорізького юридичного інституту. – 2003. – № 2. – С. 263-270

123) Шиян Д.С. Позбавлення права займатися підприємницькою діяльністю: поняття, ознаки, підстави призначення і порядок виконання // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – № 1. – С. 118-121

124) Шиян Д.С. Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю як вид кримінального покарання: Автореф. дис. канд. наук: 12.00.08. – Дніпропетровськ: Дніпропетровський держ. ун-т внутр. справ, 2008. – 19 с.

125) Шиян Д.С. Проблемні питання позбавлення особи права на працю // Актуальні проблеми боротьби зі злочинністю на етапі реформування кримінального судочинства. Матер. всеукр. наук. конф. 14-15 травня 2002 р., м. Запоріжжя: Юрид. н -т МВС України. – 121-123с.

АНОТАЦІЯ

Яворська Л.Р. Особливості призначення покарань, що можуть застосовуватись і як основні, і додаткові та проблеми їх застосування у судовій практиці

Дипломна робота. – Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, 2010 р.

Дипломна робота є комплексним науковим дослідженням призначення покарань, які можуть застосовуватись і як основні, і додаткові та проблем їх застосування у судовій практиці.

У роботі визначено врахування при призначенні покарання у вигляді штрафу чи позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю загальних засад призначення покарання, особливості призначення покарань, які можуть застосовуватись і як основні, і як додаткові.

Висвітлюються поняття призначення покарань, меж (видів) призначення покарань, також досліджуються історичний розвиток покарань у виді штрафу та позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, вказуються недоліки, які існують в діючій процедурі призначення таких покарань та надаються шляхи їх подолання. На конкретних прикладах з судової практики показано особливості призначення покарань у виді штрафу та позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.

Ключові слова: призначення покарання, види (межі) призначення покарання, загальні засади призначення покарання, штраф, позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.

http://www ru/

[1]Общая теория государства и права : Академический курс в 2-х т./ Под ред М.Н. Марченко. – т.2: Теория права. – М. : «Зерцало», 1998. - С. 195

[2] Там само.- С. 193

[3] Законодательная техника/ Под ред Керимова Д.А. – Л.: Изд-во Ленинград. Ун-та, 1965. – С. 92

[4] Брауде И.Л. Вопросы законодательной техники / Советское государство и право. – 1957. - №8. – С. 58

[5] Гродзинський М. Об усовершенствовании законодательной техники / Социалистическая законность. – 1957. - №1. – С. 15

[6] Дементьев С.И. Лишение свободы. Уголовно-правовые и исправительно-трудовые аспекты.– Ростов: Изд-во Рост. ун-та, 1981. – С. 45

[7]Марцев А.И. Специальное предупреждение преступлений. – Омск, 1977.- С. 18

[8] Таганцев Н.С. Русское уголовное право. Лекции. Часть Общая. В 2 т. – М.: Наука, 1994. – т2., С. 88-89

[9] Дуюнов В.К. Проблемы уголовного наказания в теории, законодательстве и судебной практике. Курск. – 2000. – С. 28

[10] Ной И.С. Вопросы теории наказания в российском уголовном праве. – Саратов: Изд-во Сар ГУ, 1962.- С. 155

[11] Курс советского уголовного права.-Л.: ЛГУ, 1970, т.2.- С. 193

[12] Там само - С. 199

[13] Фойницкий И.Я. Учение о наказании в связи с тюрьмоведением. – М.: Добросвет – 2000: Городец, 2000. – С. 100

[14] Непомнящая Т.Мера наказания : понятие и критерии ее определения судом / Уголовное право. – 2003. №1 – С. 41,42

[15] Фойницький И.Я. Учение о наказании в связи с тюрьмоведением. – М.:Добросвет – 2000: Городец, 2000. – С. 15

[16] Таганцев М.С. Русское уголовное право : в 2 х т. – Т.2. – Тула: Автограф, 2001. – С. 38-41

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37 
Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат