Українські реферати

Поняття нотаріальних дій та загальні правила їх вчинення
Сторінка: 11
Розділ: Правознавство

Нотаріус, до якого звертається за консультацією колега, повинен висловити свою думку чи дати рекомендацію якомога швидше. Але водночас нотаріус, який співпрацює з колегою, мусить зберігати свою професійну незалежність, яка дає йому право самостійно працювати й приймати рішення.

Зважаючи на викладену інформацію, жорсткі державні вимоги, фінансові бар'єри та законодавчу невизначеність, можна дійти висноску, що питання переходу України до системи Міжнародного союзу латинського нотаріату ще не скоро буде вирішене.

Той шлях, яким іде нотаріат України у своєму розвитку, є нелегким. Але до нас цим самим шляхом ішли нотаріати різних країн. І їхній досвід у побудові нотаріальної системи треба прийняти до уваги.

Усе те, що служить становленню нотаріату України як органу незалежного, об’єктивного, де працюють і мають працювати люди високої професійної та людської гідності, нам треба сприймати, берегти й застосовувати.

На мою думку, норми нового закону мають бути спрямовані на реформування нотаріату України як інституту захисту прав громадян та юридичних осіб, вдосконалення механізму допуску громадян до нотаріальної діяльності, посилення вимог до рівня кваліфікації осіб, що мають намір займатися нотаріальною діяльністю, а також покращення доступу громадян до нотаріальних послуг та їх якості, непорушності правил їх здійснення.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 30

2. Закон України «Про нотаріат» від 02.09.93, ВВР, 1993, N 39 із відповідними змінами.

3. Закону України «Про електронний цифровий підпис» Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 36

4. Указ президента України «Про впорядкування справляння плати за вчинення нотаріальних дій» вiд 10.07.1998 № 762/98

5. Декрет Кабінету Міністрів України «Про державне мито» вiд 21.01.1993 № 7-93 Відомості Верховної Ради України (ВВР), N 13

6. Постанова Кабінету Міністрів України «Про розмір плати за видачу свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю» від 5 березня 2009 р. N 161

7. Положення про державний нотаріальний архів Затверджено Наказом Міністра юстиції України від 18.05.2009 N 870/5

8. Положення про порядок надання державними нотаріусами додаткових послуг правового характеру, які не пов'язані із вчинюваними нотаріальними діями, а також послуг технічного характеру, Затверджено Наказом Міністра юстиції України від 04.01.98 N 3/5

9. Порядок здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства приватними нотаріусами під час виконання ними своїх обов'язків Затверджено Наказом Міністерства юстиції України 14.09.2004 N 105/5

10. Правила ведення нотаріального діловодства Затверджено Наказом Міністерства юстиції України від 31.12.2008 N 2368/5

11. Інструкція про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України: затв. Наказом Міністерства юстиції України від 3 березня 2004р. N 283/8882

12. Консульський статут України. Затв. Указом Президента України від 2 квітня 1994р. N 127/94

13. Андреа Йемма. Нотариат в условиях рыночной экономики — 1992. - № 17-18.

14. Єрух А.М., Козьяков Ю.М., Круковес Н.В. Довідник нотаріуса: зразки нотаріальних документів, роз’яснення, коментарі / Відп. Редактор Станік С.Р. – К.: Істина, 2000 р. – Вип. 1

15. Єрух А.М., Козьяков Ю.М., Круковес Н.В. Довідник нотаріуса: запитання і відповіді / Відп. Редактор Станік С.Р. – К.: Істина, 2000 р. – Вип. 2

16. Комаров В.В., Баранкова В.В. Нотаріат і нотаріальний процес: Підручник. – Харків, 2000 р.

17. Комарова В.В. Нотаріат в Україні: Підручник.- К.: Юрінком Інтер, 2006.

18. Кондратенко М.І. Законодавство України про нотаріат. – К.: Юрінком Інтер, 2006 р.

19. Радзієвська Л.К., Пасічник С.Г. Нотаріат в Україні: навч. Посібник/ за відп. ред. Л.К.Радзієвської. – К.: Юрінком Інтер, 2001 р.

20. Семаков Г.С., Кондратова С.П. Нотаріат в Україні: курс лекцій. МАУП 2002.

21. Сміян.Л., Ю. Нікітін, П. Хоменко Нотаріат в Україні навчальний посібник. (2-е видання, стереотипне) Київ 2008 р.

22. Фурса С.Я., Фурса Є.І. . Нотаріат в Україні. Теорія і практика: навч.посібник для студ. Вищ.навч.закл. – К А.С.К., 2001р.

23. Фурса С.Я., Нотаріальний процес: теоретичні основи. – К А.С.К., 2002 р.

24. Ярков В.В. Профессия нотариуса // Нотариус. — 2000. — № 4.

25. Шевченко О.М., Дмітрієва Н.П. Реформування законодавства України про нотаріат / Влада. Людина. Закон. №1 – 2003 р.

26. Юридичний журнал Право України Л. Єфіменко «Реформа нотаріату – виклики сьогодення» №8, 2008 р.

27. Юридичний вісник України. Степаненко В. «Нотаріат: пошук нових підходів», Рубрика: Комплексні галузі, №11(559)

28. Юридичний вісник України. Русецька Ольга «Нотаріат реформовано», Рубрика: У фокусі, №41 (693)

29. Юридичний вісник України. Пашковська Тетяна «Нотаріат: перезавантаження», Рубрика: Професія, №26 (678)

30. Юридичний вісник України. «Сучасні тенденції розвитку нотаріату в Україні», Рубрика: Міжгалузеві інститути, №16 (460)

Додаток 1

ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ

місто Харків, третього квітня дві тисячі дев’ятого року.

Попередньо ознайомлені з вимогами цивільного законодавства щодо недійсності угод, перебуваючи при здоровому глузді, ясній пам’яті та діючи добровільно, ми, нижчепідписані: гр. Іванов Іван Іванович, ІдН: 1111111111, що мешкаю за адресою: м. Харків, пр. Леніна, 111, кв. 1, далі по тексту “Продавець”, з однієї сторони та гр. Петров Петро Петрович, ІдН: 2222222222, що мешкаю за адресою: м. Харків, вул. Центральна, 222, кв. 2, далі по тексту “Покупець”, з другої сторони, склали договір про таке:

1. Гр. Іванов Іван Іванович, розуміючи значення своїх дій, без будь-якого примушення, як фізичного так і морального, передав, а гр. Петров Петро Петрович, прийняв у власність належний Продавцю на праві приватної власності житловий будинок № 27 (двадцять сім) по вулиці Іванівська в с. Васильці Харківського району Харківської області, сплативши за нього грошову суму, вказану у п.5. цього договору.

2. На земельній ділянці розташовані: житловий будинок - літ. «А-1» (шл/блок), житловою площею 19,50 кв.м., загал. площею 62,50 кв.м., та надвірні будівлі: льох-сарай – літ. «Б», лазня-сарай – літ. «В», ворота - № 1, паркан - № 2, вбиральня – № 3, колодязь ½ частина - № 4, трубчатий колодязь - № 5, душ - № 6.

3. Цей будинок з надвірними будівлями належить Продавцю на підставі Договору купівлі-продажу квартири, посвідченого 11.11.2001р. приватним нотарусом Харківського міського нотаріального округу Чижовою Н.А. за р. № 6275, та зареєстрованого Балаклійським БТІ 16.05.2005 р., в реєстр.книзі № 1, запис 111, реєстраційний номер – 762222626.

4. Загальна вартість житлового будинку з надвірними будівлями згідно Витягу з реєстру прав власності на нерухоме майно № 17622229 від 04.02.2008 р., виданого Балаклійським БТІ становить – 65948 (шістдесят пۥять тисяч дев’ятсот сорок вісім) гривень.


Ця сторінка опублікована на сайті: http://www.refine.org.ua
Лінк на реферат: http://www.refine.org.ua/pageid-10288-11.html