Українські реферати

ПРОКУРОРСЬКИЙ НАГЛЯД ЯК ГАРАНТІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ПРАВ УЧАСНИКІВ КРИМІНАЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА ПРИ ПРОВЕДЕННЯ ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА
Сторінка: 24
Розділ: Правознавство

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Барабаш Т.М., Данченко Т.В. Цимбал Кримінальний процес України : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.; Держ. податк. адмін. України, Нац. акад. Держ. податк. служби України. - Ірпінь, 2007. - 339 с.

2. Басков В.И. Прокурорский надзор в СССР. - М. 1991. -С.117;

3. Благута Р.І., Гуцуляк Ю.В. Кримінальний процес: порушення кримінальної справи. : Досудове розслідування: (альбом схем): навч.-метод посіб.; Львів. держ. ун-т внутр. справ. - Львів, 2006. - 123 с.

4. Бояров В.І., Варфоломеєва Т.В. Кримінально-процесуальний кодекс України : наук.-практ. коментар: станом на 1 берез. 2007 р.; за заг. ред. В.Т.Маляренка, В.Г.Гончаренка; Верхов. Суд України. - Вид. 4-е, переробл. та доповн. - К.: Юрисконсульт: КНТ, 2007. - 896 с.

5. Бородін І. Л. Про організаційно-контрольну та наглядову діяльність прокуратури України // Вісник. - Х., 2003. - Вип.21, ч.1. - С.48-54.

6. Бринцев В. Прокурорський нагляд у системі контрольної влади: конституційні засади та проблеми здійснення в Україні: // Право України. - 2008. - № 11. - С.87-91.

7. Горбачов В. П. Питання прокурорського нагляду на досудових стадіях кримінального судочинства // Наук. вісн. - Д., 2004. - №1 (16): Актуальні проблеми вдосконалення кримінально-процесуального законодавства. - С.65–70.

8. Гриненко А.В., Каткова Т.В., Кожевников Г.К. Руководство по расследованию преступлений: Научно-практическое пособие. – Х.: Консум, 2001. – С. 73.

9. Грицаєнко Л. Правова природа діяльності прокурора на досудовому слідстві: процесуальне керівництво чи прокурорський нагляд: // Вісн. прокуратури. - 2008. - № 11. - С.68-76.

10. Давиденко С.В. Потерпілий як суб’єкт кримінально-процесуального доказування / С.В.Давиденко; за наук. ред. Грошевого Ю. М.; Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. - Х.: Фінн, 2008. - 295 с.

11. Довідник прокурора: Законодавчі та відомчі акти з питань прокурорської діяльності. – К.: “Воля”, 2003.

12. Дьомін Ю. Формування прокурорського нагляду за додержанням законів при провадженні оперативно-розшукової діяльності: // Вісн. прокуратури. - 2008. - № 12. - С.56-61.

13. Жиліна Л.С. Прокурорський нагляд за додержанням законів при провадженні слідчих дій : Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. юрид. наук. 12.00.10. / Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. - Х., 1999. - 18с.

14. Іляшко О. О. Співвідношення прокурорського нагляду з державним позавідомчим контролем за виконанням законів // Вісник. - Запоріжжя, 2006. - N1 (34). - С.19-28.

15. Кирій Л.С. Відомчий, судовий контроль та прокурорський нагляд за відмовою в порушенні кримінальної справи : автореф. дис канд. юрид. наук: 12.00.09. / Кирій Леся Миколаївна; Київ. нац. ун-т внутр. справ. - К., 2007. - 15 с.

16. Клочков В. Поняття ефективності прокурорського нагляду: // Підприємництво, госп-во і право. - 2008. - № 11. - С.47-49.

17. Копетюк М.І. Особливості прокурорського нагляду при розслідуванні кримінальних справ про злочини неповнолітніх : автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.10. / Копетюк Микола Іванович; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. - Х., 2008. - 20 c.

18. Копетюк М. І. Правові аспекти попередження правопорушень і злочинів засобами прокурорського нагляду // Актуальні питання реформування правової системи України. - Луцьк, 2006. - Т.2. - С.177–182

19. Клочков В.Г. Прокурорський нагляд за законністю і обґрунтованістю обрання та продовження строків тримання під вартою : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. - К.: Вид. дім «Ін Юре», 2005. - 62 с.

20. Коваленко Є.Г. Кримінальний процес України : підручник. / Є.Г.Коваленко, В.Т.Маляренко; спец. ред. Т.Н.Роцька - 2-е вид., перероб. і допов. - К.: Юрінком Інтер, 2008. – 710 с.

21. Коваленко Є.Г. Кримінальний процес України : Підручник. / Є.Г.Коваленко, В.Т.Маляренко; Спец. ред. Роцька Т.Н. - К.: Юрінком Інтер, 2006. - 703 с.

22. Копетюк М. І. Нагляд прокурора на початкових стадіях досудового провадження у справах неповнолітніх // Актуальні питання реформування правової системи України. - Луцьк, 2007. - Т.2. - С.237-240.

23. Копетюк М.І. Особливості прокурорського нагляду при розслідуванні кримінальних справ про злочини неповнолітніх : автореф. дис канд. юрид. наук: 12.00.10. / Копетюк Микола Іванович; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. - Х., 2008. - 20 c.

24. Кримінальний процес України. Підручник//За ред. Ю.М.Грошевого та В.М.Хотенця.- Х: Право.-2000.- 496 с.

25. Кримінально-процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар // За заг.ред.В.Т.Маляренка, В.Г.Гончаренка.-К: Форум, 2003.

26. Кримінально-процесуальний кодекс України : проект: редакція, запропонована нар. депутатами України – членами Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохорон. діяльн. для другого читання. - Х.: 2004. - 140 с.

27. Кримінально-процесуальний кодекс України : наук.-практ. коментар: станом на 1 берез. 2008 р. / Бояров В.І., Варфоломеєва Т.В., Вернидубов І.В. та ін.; за заг. ред. В.Т.Маляренка, В.Г.Гончаренка; Верхов. Суд України. - Вид. 5-е, переробл. та допов. - К.: Юрисконсульт: КНТ, 2008. - 896 с.

28. Кримінально-процесуальний кодекс України; Коментар основних положень / упоряд. В.М.Тертишник - К.: Літера, 2006. - 270, с.

29. Курочка М.Й. Прокурорський нагляд за додержанням законів органами, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / За ред. Е.О.Дідоренка; Луган. акад. внутр. справ. ім. 10-річчя незалежності України. - Луганськ: РВВ ЛАВС, 2005. - 174 с.

30. Курочка М.Й. Прокурорський нагляд в Україні : Підручник для студ. вищ. навч. закл. / М.Й.Курочка, П.М.Каркач; За ред. Е.О.Дідоренка; Луган. акад. внутр. справ ім. 10-річчя незалежності України. - Луганськ: РВВ ЛАВС, 2004. - 423 с.

31. Курочка М.Й. Законність в ОРД та прокурорський нагляд за її дотриманням / За ред. Е.О.Дідоренка; Луган. ін-т внутр. справ. - Луганськ: РВВ ЛІВС, 2001. – 156 с.

32. Курільчук І. Г. Оскарження постанови про порушення кримінальної справи: співвідношення судового контролю та прокурорського нагляду // Наук. вісн. - Д., 2006. - N1 (28): Актуальні питання розкриття та розслідування злочинів. - С.107–113.

33. Кучинська О.П. Кримінально-процесуальне законодавство України : Посібник. / О.П.Кучинська, О.А.Кучинська, О.Г.Яновська; Акад. адвокатури України. Шк. адвокат. підготовки. - К.: Прецедент, 2006. - 143 с.

34. Лобойко Л.М. Кримінально-процесуальне право : Навч. посіб. для підготов. до держ. іспиту. / Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. - К.: Істина, 2006. - 207 с.

35. Ляш А.О. Кримінальний процес (загальна частина) : Навч. посіб. для дистанц. навчання. / Відкр. міжнар. ун-т розвитку людини «Україна» - К.: Ун-т «Україна», 2006. - 223 с.

36. Маляренко В. Т. Співвідношення прокурорського нагляду з правосуддям // Проблеми розвитку прокуратури України в умовах становлення демократичної правової держави. - К., 1996. - С.48-50.

37. Маркуш М.А. Принцип змагальності в кримінальному процесі України / Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. - Х.: Вапнярчук, 2007. - 207 с.


Ця сторінка опублікована на сайті: http://www.refine.org.ua
Лінк на реферат: http://www.refine.org.ua/pageid-11851-24.html