Українські реферати

Аналіз беззбитковості проекту
Сторінка: 1
Розділ: Економіка підприємства

План

Структура витрат проекту та її управління.

Розрахунок точки беззбитковості та методи оцінки ефективності проектів.

Критерії ефективності проектів (чиста теперішня вартість; внутрішня норма рентабельності; коефіцієнт вигід/витрат).
2.

Мета аналізу беззбитковості à визначення обсягу продукції, для якого обсяг виручки від продажів дорівнює - витратам.

Аналіз беззбитковості передбачає такі допущення:

• не враховуються зміни виробничих запасів з періоду в пе­ріод (обсяг виробництва дорівнює обсягові продажів);

• постійні операційні витрати однакові для будь-якого об­сягу виробництва;

• змінні цитрати змінюються пропорційно обсягу вироб­ництва, а отже, загальний обсяг витрат також змінюється про­порційно обсягу виробництва;

• ціна продукту вважається постійною величиною протягом циклу проекту;

• частка продажу продукту в обсязі виручки не змінюється;

• незмінні витрати вважаються постійними.

Точка беззбитковості = Постійні витрати

(в натуральних одиницях) Маржинальний доход

Маржинальний доход на одиницю продукції — це різниця між ціною одиниці продукції та середніми змінними витратами.

Коефіцієнт маржинального доходу – це відношення маржинального доходу від реалізації продукції до її ціни.

Для визначення впливу на прибуток зниження обсягу реалізації продукції використовують:

запас міцності – це величина, на яку фактичний обсяг реалізації перевищує критичний обсяг реалізації.

Приклад.

Фірма виробляє один вид продукції, яку реалізує за ціною 50 грн.

змінні витрати на одиницю – 20 грн.

загальні постійні витрати – 2400 грн.

Визначити точку беззбитковості у грошовому і натуральному показниках.

Рішення: маржинальний доход на одиницю: 50-20=30 грн.

Точка беззбитковості у натуральних одиницях: 2400:30=800 (одиниць).

Коефіцієнт маржинального доходу: 30:50=0,6

Точка беззбитковості у грошових одиницях: 2400:0,6=4000 грн.


3.

Вибір кон­кретного критерію для висновку про ефек­тивність проекту залежить від певних чинників — наявної рин­кової перспективи, існування обмежень на ресурси для фінансування проекту, коливань грошових потоків та можливості одержання прибутку.

Чиста теперішня вартість – NPV - поточна вартість доходів або вигід від зроблених інвестицій).

NPV = (майбутня вартість очікуваних вигід – поточна вартість нинішніх і наступних витрат).

Для розрахунку NPV проекту необхідно визначити ставку дисконту,

Ставка дисконту являє собою закладену вартість ка­піталу, тобто прибуток, який міг би бути одержаний при інвес­туванні найприбутко­віших альтернативних проектів.

Розрахунок NPV робиться за такими формулами:

NPV =,

NPV =

де Вt — вигоди проекту в рік t,

Сt — витрати на проект у рік t,

і — ставка дисконту;

n — тривалість (строк життя) проекту.

NPV

+

рекомендовано до фінансування

0

лише відновиться вкладений капітал

-

проект не приймається

NPV

переваги

- всі розрахунки проводяться на основі грошових потоків, а не чистих доходів;

- ефективність головного проекту можна оцінити шляхом підсумування.

вади

- розрахунок вимагає детального прогнозу грошових потоків на строк життя проекту;

- робиться припущення про постійність ставки дисконту.

Правила роботи з критерієм NPV

- проекти приймаються коли NPV більша нуля;

- за наявності бюджетних обмежень обирається такий проект, який максимізує NPV.

Внутрішня норма рентабельності (IRR)

IRR є ставкою дисконту, при якій NPV проекту дорівнює нулю.

ІRR дорівнює максимальному проценту за позиками, який можна платити за використання необхідних ресурсів, залиша­ючись при цьому на беззбитковому рівні.

Розрахунок IRR проводиться за формулою: = 0

На практиці визначення IRR проводиться за допомогою такої

формули: ,

де А — величина ставки дисконту, при якій NPV позитивна;

В — величина ставки дисконту, при якій NPV негативна;

а — величина позитивної NPV, при ставці А;

в — величина негативної NPV, при ставці В.Ця сторінка опублікована на сайті: http://www.refine.org.ua
Лінк на реферат: http://www.refine.org.ua/pageid-1256-1.html