Українські реферати

Аналіз та оцінка фінансової звітності суб’єктів господарювання
Сторінка: 1
Розділ: Економіка підприємства

Фінансова звітність - бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період.

Основною метою фінансової звітності е надання інформації, корисної для прийняття економічно правильних рішень.

Фінансова звітність складається з: балансу, звіту про фінансові результати, звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал і приміток до фінансової звітності.

БАЛАНС

Загальні положення

1. Це Положення (стандарт) визначає зміст і форму балансу та загальні вимоги до розкриття його статей.

2. Норми цього Положення (стандарту) застосовують до балансів підприємств, організацій та інших юридичних осіб (далі - підприємства) усіх форм власності (крім банків і бюджетних установ).

3. Особливості складання консолідованого балансу визначає окреме положення (стандарт).

4. Терміни, які використовують при цьому Положенні (стандарті), мають наступне значення.

Активи - контрольовані підприємством у результаті минулих подій ресурси, використання яких, як очікують, приведе до надходження економічних вигод у майбутньому.

Власний капітал - частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов'язань.

Довготермінові зобов'язання - всі зобов'язання, що не є поточними зобов'язаннями.

Пов'язані сторони - підприємства, відносини між якими обумовлюють можливість однієї сторони контролювати іншу або здійснювати суттєвий вплив на прийняття фінансових та оперативних рішень іншою стороною.

Зобов'язання — заборгованість підприємства, що виникла внаслідок минулих подій і погашення якої, як очікують, призведе до зменшення ресурсів підприємства, які втілюють у собі економічні вигоди.

Еквіваленти грошових коштів - короткотермінові високоліквідні фінансові інвестиції, що вільно конвертуються у певні суми грошових коштів і характеризуються незначним ризиком зміни вартості.

Фінансові інвестиції - активи, які утримує підприємство з метою збільшення прибутку (відсотків, дивідендів тощо), зростання вартості капіталу або інших вигод для інвестора.

Поточні зобов'язання - зобов'язання, які будуть погашені протягом операційного циклу підприємства або мають бути погашені протягом дванадцяти місяців, починаючи з дати балансу.

Необоротні активи - всі активи, що не є оборотними.

Оборотні активи - грошові кошти та їх еквіваленти, не обмежені у використанні, а також інші активи, призначені для реалізації чи споживання протягом операційного циклу чи протягом дванадцяти місяців з дати балансу.

Операційний цикл - проміжок часу між придбанням запасів для здійснення діяльності та отриманням коштів від реалізації виробленої з них продукції або товарів і послуг.

5. Метою складання балансу є надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан підприємства на звітну дату.

6. У балансі відображають активи, зобов'язання і власний капітал підприємства.

7. Згортання статей активів та зобов'язань є неприпустимим, крім випадків, передбачених відповідними положенням (стандартами).

8. Підсумок активів балансу мусить дорівнювати сумі зобов'язань і власного капіталу.

9. Форма балансу є додатком до цього Положення (стандарту). Для малих підприємств може передбачатися скорочена форма балансу.

Визнання статей балансу

10. Актив відображають у балансі за умови, що оцінка його може бути достовірно визначена й очікується отримання в майбутньому економічних вигод, пов'язаних з його викорис­танням.

11. Витрати на придбання та створення активу, що, відповідно до пункту 10 цього Положення (стандарту), не можуть бути відображені в балансі, включають до складу витрат звітного періоду в звіті про фінансові результати.

12. Зобов'язання відображають у балансі, якщо його оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому в результаті його погашення.

13. Власний капітал відображають у балансі одночасно з відображенням активів або зобов'язань, що призводять до його зміни.

Зміст статей балансу

14. У статті "Нематеріальні активи" відображається вартість об'єктів, віднесених до складу нематеріальних активів згідно з відповідними положеннями (стандартами). У цій статті наводяться окремо первісна та залишкова вартість немате­ріальних активів, а також нарахована у встановленому порядку сума зношення. Залишкову вартість визначають як різницю між первісною вартістю і сумою зношення.

15. У статті "Незавершене будівництво" показують вартість незавершеного будівництва (включаючи устаткування для монтажу), що здійснюється для власних потреб підприємства, а також авансові платежі для фінансування такого будівництва.

16. У статті "Основні засоби" наводять вартість власних та отриманих на умовах фінансового лізингу об'єктів й орендованих цілісних майнових комплексів, віднесених до складу основних засобів згідно з відповідними положеннями (стандартами). У цій статті також наводять вартість інших необоротних матеріальних активів.

У даній статті наводять окремо первісну (переоцінену) вартість, суму зношення основних засобів та їх залишкова вартість. До підсумку балансу включають залишкову вартість, яку визначають як різницю між первісною (переоціненою) вартістю основних засобів і сумою їх зношення на дату балансу.

17. У статті "Довгострокові фінансові інвестиції" відобража­ють фінансові інвестиції на період більше одного року, а також усі інвестиції, що не можуть бути вільно реалізовані у будь-який момент. У цій статті виділяють фінансові інвестиції, які згідно з відповідними положеннями (стандартами) обліковують методом участі в капіталі.

18. У статті "Довгострокова дебіторська заборгованість" показують заборгованість фізичних та юридичних осіб, що не виникає в ході нормального операційного циклу та буде погашена після дванадцяти місяців з дати балансу.

19. У статті "Відстрочені податкові активи" відображають суму податку на прибуток, що підлягає відшкодуванню у наступних періодах через тимчасову різницю між обліковою та податковою базами оцінювання.

20. У статті "Інші необоротні активи" наводять суми необоротних активів, що не можуть бути внесені до наведених статей розділу "Необоротні активи".

21. У статті "Виробничі запаси" показують вартість запасів сировини, основних і допоміжних матеріалів, палива, купованих напівфабрикатів і комплектуючих виробів, запасних частин, тари, будівельних та Інших матеріалів, призначених для споживання у ході нормального операційного циклу.

22. У статті "Тварини на вирощуванні та відгодівлі" відображають вартість: дорослих тварин на відгодівлі й у нагулі, птиці, звірів, дорослих тварин, вибракуваних із основного стада для реалізації, та молодняку тварин.

23. У статті "Незавершене виробництво" показують втрати на незавершене виробництво і незавершені роботи (послуги),

24. У статті "Готова продукція" показують запаси виробів на складі, обробка яких закінчена та які пройшли випробування, приймання, укомплектовані згідно з умовами договорів із замовниками і відповідають технічним умовам та стандартам. Продукція, що не відповідає наведеним вимогам (крім браку), та роботи, не прийняті замовником, показують у складі незавершеного виробництва.

25. У статті "Товари" показують вартість товарів, придбаних підприємствами для подальшого продажу.

26. У статті "Векселі одержані" показують заборгованість покупців, замовників та інших дебіторів за відвантажену продукцію (товари), виконані роботи та надані послуги, забезпечену векселями.

27. У статті "Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги" відображають заборгованість покупців або замовників за надані їм продукцію, товари, роботи або послуги (крім заборгованості, забезпеченої векселем). У підсумок балансу включають чисту реалізаційну вартість, яку визначають шляхом вирахування з дебіторської заборгованості резерву сумнівних боргів.

28. У статті "Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом" показують дебіторську заборгованість фінансових і податкових органів, а також переплату за податками, зборами та іншими платежами до бюджету.

29. У статті "Дебіторська заборгованість за виданими авансами" показують суму авансів, наданих іншим підпри­ємствам у рахунок наступних платежів.

30. У статті "Дебіторська заборгованість з нарахованих доходів" показується сума нарахованих дивідендів, процентів, роялті тощо, що підлягають надходженню.

31. У статті "Дебіторська заборгованість із внутрішніх розрахунків" показують заборгованість пов'язаних сторін та дебіторську заборгованість із внутрішньовідомчих розрахунків.

32. У статті "Інша дебіторська заборгованість" показують заборгованість дебіторів, яка не може бути внесена до інших статей дебіторської заборгованості та яка відображається у складі оборотних активів.

33. У статті "Поточні фінансові інвестиції"" відображають фінансові інвестиції на термін, що не перевищує один рік, які можуть бути вільно реалізовані у будь-який момент (крім інвестицій, які є еквівалентами грошових коштів).

34. У статті "Грошові кошти та їх еквіваленти" відображають кошти в касі, на поточних та інших рахунках у банках, що можуть бути використані для поточних операцій, а також еквіваленти грошових коштів. У цій статті окремо наводять кошти у національній та іноземній валютах. Кошти, що не можна використати для операцій протягом одного року, починаючи з дати балансу, або протягом операційного циклу внаслідок обмежень, слід виключати зі складу оборотних активів і відображати як необоротні активи.


Ця сторінка опублікована на сайті: http://www.refine.org.ua
Лінк на реферат: http://www.refine.org.ua/pageid-1266-1.html