Українські реферати

Організація транспортного і складського господарства
Сторінка: 1
Розділ: Організація виробництва

План.

Організація транспортного і складського обслуговування в-ва.

Раціоналізація транспортного і складського господарства.

Організація транспортного і складського обслуговування в-ва.

Склад, значення і завдання транспортно-складського господарства.

Транспорт.

Безперебійна і добре організована робота транспортного господарства підприємства відіграє важливу роль у високопродуктивному функціонуванні основного в-ва.

По територіальному признаку транспорт на підприємстві поділябть на:

внутрішній

зовнішній

Внутрішній – призначений для перевезення вантажів між цехами і складами.

Зовнішній – призначений для доставки вантажів на підприємство та вивіз готової продукції і відходів.

Транспортне господарство складається з транспортних засобів – автомобілі, прицепи, локомотиву, вагон, трактори і обладнання загальнозаводзького призначення – гаражі, депо, ремонтні майстерні, рейсові шляхи.

Перевезення вантажів, навантажувально-розвантажувальні і експедиційні операції являються основними функціями транспорту і його робота впливає безпосередньо на хід в-ва і с/в продукції. Від роботитранспорту залежить випуск продукції.

Затрати на транспортно-складське господарство займають в деяких підприємствах в с/в 20-30 %. В зв’язку з цим основним завданням транспортного господарства є безперебійне транспортування вантажів при повному використанні транспортних засобів і мінімальній с/в транспортних операцій. Це можна досягнути шляхом правильної організації транспортного господарства, чіткого планування його роботи, підвищення рівня навантажувально-розвантажувальних робіт, впровадження ефективних форм господарювання.

Склад транспортного господарства підприємства залежить від характеру випускаючої продукції, виробничої структури, типу і масштабів в-ва.

Організація роботи транспорту.

Транспортні цехи підприємства маютьрізний вид рухомого складу. Для підвищення ефективності роботи і поліпшення технічного стану в цехах створюються виробничо-технічна база.

Потреба цехів в перевозках здійснюється по замовленню з вказанням роду вантажів, виду і об’єму перевозок, типу транспортного засобу, часу експлуатації. Така система не зацікавлює водіїв в кінцевих результатах роботи, нераціонально використовується рухомий склад, великі втрати при навантажувально-розвантажувальних операціях.

Підвищення ефективності використання транспортних засобів допомагає впровадити на міжцехових перевозках талонну систему. Суть її полягає в тому, що на перевезення конкретного вантажу визначені матеріальні і трудові затрати з врахуванням планових положень.

Кожен талон не тількивідповідає планово-розрахунковій ціні за виконану транспортну роботу, але і підтверджує який конкретний вантаж перевозився або яка виконувалась робота.

Для транспорту, який працює на відрядній системі встановлені талони в залежності від номенклатури перевозимих вантажів – вивіз одного виробу з складу в цех, або навпаки і т. д.

Для транспорту, який працює на почасовій оплаті встановлюють талони в залежності від виду послуг за час роботи. Розрахунки такими талонами проходять кожен день і це являється основою для нарахування зарплати.

Впровадження талонної системи дає можливість скоротити транспортні витрати по всіх статтях с/в перевезень, підвищити виробіток транспортних засобів і продуктивність транспортних засобів.

Безперервно ростучі масштаби промислового в-ва потребують нарощування темпів випуску і поліпшення структури підйомно-транспортної техніки.

Матеріальні і трудові затрати на погрузочно-розвантажувальні і транспортно-складські роботи істотно залежить від технічних засобів з допомогою яких вони виконуються, а точніше від парку підйомно-транспортного обладнання.

Найбільш широко застосовують:

мостові крани – підйомно-транспортні механізми і застосовують для піднімально-транспортних операцій

козлові крани – для тяжких і габаритних вантажів

легкі вантажо-підйомні звсоби – однобалкові крани, ручні мостові крани

крани облегшеного типу – для механізації робіт з незначною інтенсивністю

крани – штаблери, роликові конвеєри, поворотні столи і платформи, захвати різної форми, елеватори, ліфти

Ефективність використання такої техніки залежить від правильності вибору даної техніки і розподілу роботи. Це дає змогу економити робочу силу, інколи розрахунки показують, що на 100 т. грн. капітальних вкладень в механізацію і автоматизацію навантажувально-розвантажувальних робіт вивільняють до 50 робочих.

Тарно-складське господарство.

Тарно-складське господарство являється важливою і невід’ємною частиною кожного підприємства. Його завдання – це збереження запасів сировини і матеріалів, готової продукції. Воно відіграє важливу роль в процесі руху матеріальних цінностей.

Через склади підприємства проходить вся кількість сировини, матеріалів, топлива, інструментів,обладнання,запчпстин,спецодягу і інших виробів, а також готової продукції, напівфабрикатів, відходів в-ва.

Складське господарство – це сполучна ланка між службою МТЗ і виробничими підрозділами, між цехами, які випускають продукцію і збутовими органами, а також між підрозділами підприємства. Його діяльність впливаєна безперебійну і ефективну роботу основного в-ва, на ритмічний випуск і відгрузку товарної продукції.

Складське господарство виконує функції:

прийом матеріальних цінностей з їх кількісною і якісною перевіркою, включаючи перевірку тари і упаковки, облік і оформлення документів, створення необхідних умов для зберігання грузів, розвантаження, перетарювання, переміщення і розміщення на складах

підготовка і випуск матеріальних засобів в-ва і відправка за межі підприємства

підготовка складських приміщень і площадок, внутрішньоскладське переміщення вантажів з метою більш раціонального використання площ складів

прийом від виробничих підрозділів готової продукції по кількості, асортименту і сортах, оформлення документів, розміщення на складах продукції і забезпечення її збереження, підготовка продукції до відгрузки споживачам

відпуск продукції споживачам по номенклатурі, асортименту, якості і кількості з оформленням відповідної документації

розробка і реалізація міроприємств по вдосконаленню тарно-складського господарства, навантажувально-розвантажувальних робіт, по механізації і автоматизації складів.

Класифікація складів:

по призначенню зберігаючого вантажу, склади:

сировини і матеріалів

палива

напівфабрикатів

запчастин

інструментів і оснастки

готової продукції

відходів

по номенклатурі:

спеціалізовані (для одного виду)

універсальні

по ролі складів у виробничому процесі:

постачання

виробничі

збутові

по масштабу діяльності:

загальнозаводські

участкові

цехові

по типу приміщення:

відкриті (площадки)

напівзакриті (навіси, легкі побудови)

закриті

спеціальні (резервуари, бункери)

Організація складського господарства складається у виборі і обгрунтуванні виду і складу складів, їх розміщення, розміри, обладнання, а також у визначені порядку роботи складів в залежності від функцій, які вони виконують.

Склад і види складів залежать від виробничої потужності, спеціалізації підприємства, номенклатури випускаючої продукції, видів і об’ємів матеріальних запасів.

Раціоналізація транспортного і складського господарства.

Основними напрямками розвитку і вдосконалення транспортно-складського господарства на сучасному етапі являються:

централізація і спеціалізація

комплексна механізація навантажувально-розвантажувальних робіт

організація контейнерних перевозок

використання універсальної тари

впровадження нових форм внутрішньо-виробничого госпрозрахунку в усі ланки цього господарства

Централізовані перевезення вантажів обумовлюють централізацію внутрішніх і зовнішніх перевезень, що вимагає чіткої організації вантажопотоків на підприємстві, спеціалізація кожного виду транспорту і реалізації його використання в кожний визначений період часу.

Комплексна механізація навантажувально-розвантажувальних робіт – це організація безперервно-поточної механізованої переробки вантажів, а це досягається широкою конвеєризацією вантажних ліній і застосування різних підйомно-транспортних механізмів. Тому склади забезпечуються різного роду лінійними, ланцюговими транспортерами з дистанційним або програмним управлінням, іншими вантажо-погрузчиками.

Для зменшення затрат на утримання внутрішньозаводського транспорту, необхідно забезпечити повну комплексну механізацію і використовувати малогабаритні і маневренні засоби транспортування в конвеєрах, збільшувати оборотність тари, не допускати зустрічних перевезень, скорочувати порожні пробіги рухомого складу і покращувати показники роботи, впроваджувати нові методи наукової організації праці і в-ва.

Основним шляхом раціоналізації транспортно-складського господарства має стати комплексність розвитку всіх його складових:

транспортних засобів, навантажувально-розвантажувальних пристроїв

складських комплексів

багатообробної виробничої тари

внутрішніх транспортних шляхів

зв’язку

виробничо-технічної бази для технічного обслуговування і поточного ремонту транспорту і навантажувально-розвантажувальних пристроїв

На сучасних етапах розвитку економіки транспортно-складські господарства переходять на госпрозрахунок в формі колективного або орендного підряду, що забезпечує стійку систему поточного і оперативно-виробничого планування, наявністю необхідної нормативної бази, обліку, аналізу, самостійністю трудового колективу і розподілом госпрозрахункового доходу.


Ця сторінка опублікована на сайті: http://www.refine.org.ua
Лінк на реферат: http://www.refine.org.ua/pageid-3499-1.html