Українські реферати

Розробка технологічного процесу розкрою заготовок з масивної деревини по виготовленню деталей тумби кухонної
Сторінка: 3
Розділ: Технічні науки

Для окремих верстатів, що застосовуються для розкроювання пиломатеріалів на заготовки, створені потокові лінії, які працюють на виробництвах. Такі лінії широко впроваджені на підприємствах з організацією централізованого розкроювання матеріалів.

Дільниця для розкроювання дощок на заготовки може працювати в потоці, а також з використанням окремих верстатів і пристроїв. Вона забезпечує високу продуктивність при належній якості виконуваних робіт.

На підприємствах використовується окремі потокові лінії для розкроювання дощок на заготовки, які обслуговуються одним робітником. Продуктивність таких потокових ліній приблизно така сама, як продуктивність верстата, що обслуговується трьома робітниками.

Основна проблема автоматизації розкроювання дощок зумовлена певними труднощами візуального оцінювання якості матеріалів, що розкроюються і узгодженістю цього оцінювання з вимогами, які висуваються до якості заготовок. Водночас застосування принципів силового сортування пиломатеріалів з урахуванням призначення заготовок дозволяє вирішити цю проблему. На цій створені системи з мікропроцесором, який враховує різні фактори і дозволяє автоматизувати розкроювальні операції. Створені оптичні системи, які можуть фіксувати природні вади деревини і практично управляти торцювальним верстатом при розкроюванні, забезпечуючи вирізування дефектів.


ЗАХОДИ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

Охорона праці – це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження здоров’я і працездатності людини в процесі праці.

Законодавство про охорону праці складається з кодексу законів про працю України та ін. нормативних актів.

У разі, коли міжнародними договорами. Або угодами, в яких участь України встановлено більш високі вимоги до хорони праці, ніж передбачені законодавством України, застосовують правила міжнародного договору або угоди.

Знання основ охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії і протипожежних заходів є одним із важливих факторів запобігання виробничим травмам, професійним захворюванням і ліквідації їх на підприємстві адміністрація зобов’язана створити такі умови праці, які б виключали можливість виникнення травм та профзахворювань і сприяли підвищенню продуктивності праці. Незалежно від ступеня небезпеки виробництва на всіх підприємствах і в організаціях проводиться навчання з правил техніки безпеки прийнятих на роботу працівників, які не мають професії або міняють її, а також інструктаж при підвищенні кваліфікації робітників.

Загальне керівництво й організація навчання на підприємстві накладається на керівника підприємства, а в цехах – на начальників цехів. Контроль за своєчасним і якісним навчанням працюючих в цехах підприємства здійснює відділ (інженер охорони праці (техніки безпеки) або інженерно-технічний працівник, на якого покладено ці обов’язки наказом керівника.

Навчання в професійно-технічних навчальних закладах включає теоретичний курс, а також практичні заняття в навчальних майстернях під керівництвом майстра виробничого навчання або на робочих місцях базового підприємства під керівництвом висококваліфікованого робітника бригади.

Проходження кожним учнем теми з охорони праці реєструється в журналі обліку навчальної роботи. Перевіряються знання під час здачі кваліфікаційного екзамену.

За характером і часом проведення інструктаж поділяють на вступний і первинний (на робочому місці), повторний, позаплановий, поточний.

Вступний інструктаж – проводить інженер з охорони праці з усіма прийнятими на роботу працівниками незалежно від освіти, стажу роботи їх за даною професією, а також з прикомандированими, з учнями і студентам, які прибули на виробниче навчання або практику.

Про проведення вступного інструктажу і перевірки знань роблять запис у журналі реєстрації з обов’язковим підписом інструктованого й інструктую чого.

Первинний інструктаж – на робочому місці проводять з усіма прийнятими на підприємство, проведеними з одного підрозділу в інший, учнями і студентами. Після первинного інструктажу і перевірки знань усі робітники протягом перших 2-5 змін працюють під наглядом майстра або бригадира, після чого оформляється допуск їх самостійної роботи, який фіксується, датою і підписом інструктуючого в журналі реєстрації.

Повторний інструктаж проводять з усіма працюючими незалежно від кваліфікації, освіти і стажу роботи.

Позаплановий інструктаж проводить при зміні правил з охорони праці і тех. процесу, заміні або модернізації обладнання, пристроїв інструменту, вихідної сировини, порушенні робітниками вимог безпеки праці, які можуть призвести до правил, аварії, вибуху або пожежі.

Всі опоряджувальні дільниці і цехи мають відповідати будівельним, протипожежним і санітарним нормам. Покривати деталі і вироби методом розпилення і сушити їх треба у спец камерах і сушарках, які не допускають виділення у робочих приміщеннях вибухонебезпечних і токсичних парів понад гранично допустимі концентрації.

Інструменти і пристрої, якими користуються в опоряджувальних цехах при ремонтних і налагоджувальних роботах, мають бути виготовлені з матеріалу, що не дає іскор при ударах.


Ця сторінка опублікована на сайті: http://www.refine.org.ua
Лінк на реферат: http://www.refine.org.ua/pageid-4274-3.html