Українські реферати

Пільги для працівників, які навчаються у професійно-технічних закладах освіти
Сторінка: 1
Розділ: Трудове право України

Професійно-технічна освіта — це система підготовки кваліфікованих робочих кадрів для галузей народного гос­подарства в професійно-технічних закладах освіти, тобто здо­буття громадянами професій відповідно до їх здібностей, інтересів. Основною ланкою системи професійно-технічної освіти є професійно-технічні училища. Уперше вони з'яви­лися в 1959 p. і ведуть підготовку кваліфікованих праців­ників для різних галузей народного господарства на базі повної загальної середньої освіти і базової загальної серед­ньої освіти. До професійно-технічних закладів освіти нале­жать: професійно-художні училища, вищі професійно-технічні училища та інші види закладів. На виконання ст. 26 Закону України "Про професійно-технічну освіту" Мінпраці з Мін­освіти України розроблено і затверджено спільним наказом від 31 грудня 1998 p. №201/469 Положення про поря­док кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації особам, які здобувають професійно-технічну освіту. Чинність Положення поширено на професійно-технічні та інші навчаль­ні заклади, підприємства, установи, організації незалежно від форм власності та підпорядкування і на фізичних осіб, які здобувають у них професійно-технічну освіту. Воно визначає єдиний порядок організації і проведення кваліфікаційної ате­стації та присвоєння кваліфікації особам, що запобігає появі на ринку праці робітників, підготовка яких не відповідає вимогам державних стандартів.

Особам, які завершили повний курс первинної професій­ної підготовки й успішно пройшли кваліфікаційну атеста­цію, за рішенням кваліфікаційної комісії присвоюється ква­ліфікація "кваліфікований робітник" з набутої професії, спе­ціальності, спеціалізації відповідного розряду (класу, кате­горії) і видається диплом встановленого зразка. Кваліфі­каційні розряди (класи, категорії) з набутих професій, що присвоєні особам за результатами кваліфікаційної атестації, є обов'язковими для всіх підприємств, установ, організацій.

Особам, які завершили повний курс навчання в акреди­тованому вищому професійному училищі, іншому професійно-навчальному закладі III атестаційного рівня й успішно пройшли кваліфікаційну атестацію, за рішенням кваліфіка­ційної комісії може присвоюватися кваліфікація "молодший спеціаліст" і видаватися диплом встановленого зразка (Поло­ження про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту), затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 20 січня 1998р. №65).

Наявність вечірніх відділень професійно-технічних закла­дів освіти дозволяє працівникам поєднувати роботу з на­вчанням.

1.1. Встановлення скороченого робочого часу Для даної категорії працівників встановлюється скоро­чений робочий тиждень або скорочена тривалість щоденної роботи зі збереженням заробітної плати у встановленому порядку.

1.2. Надання додаткової оплачуваної відпустки Працівникам, котрі успішно навчаються на вечірніх відділеннях професійно-технічних закладів освіти, надаєть­ся додаткова оплачувана відпустка для підготовки та складання іспитів загальною тривалістю 35 календарних днів про­тягом року. На час додаткової відпустки у зв'язку з навчан­ням, за працівником зберігається середня заробітна плата за основним місцем роботи. Необхідно підкреслити, що раніше така відпустка була тривалістю до 30 робочих днів протягом року зі збереженням за працівником 50% середньої заробіт­ної плати за основним місцем роботи, але не нижче встанов­леного мінімального розміру заробітної плати. Законом Украї­ни від 18 вересня 1998 p. кількість пільг збільшено.

1.3. Обмеження надурочних робіт

Надурочна робота — це робота понад установлену три­валість робочого часу. Забороняється залучати до надуроч­них робіт у дні занять працівників, що навчаються без відри­ву від виробництва в професійно-технічних закладах освіти. Стосовно працівників, які навчаються без відриву від вироб­ництва у вищих навчальних закладах, то правило про забо­рону залучати їх до надурочних робіт у дні занять може бути передбачено колективним договором.

1.4. Час надання щорічних відпусток

Працівникам, котрі навчаються без відриву від вироб­ництва в закладах освіти, щорічні відпустки можуть, за їх бажанням, приєднуватися до часу настановчих занять, вико­нання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів, часу підготовки та захисту дипломного проекту та інших робіт, передбачених навчальною програмою. Право вимагати при­єднання щорічної відпустки до сесії мають працівники і в тих випадках, коли вони не мають доказів про те, що успіш­но навчаються.

Крім того, право на щорічну відпустку, яка буде приєдна­на до часу настановчих занять, складання заліків та іспитів тощо, повною тривалістю за перший рік роботи виникає до настання 6-місячного терміну безперервної роботи на дано­му підприємстві, в установі, організації. У цьому випадку право на щорічну відпустку мають тільки ті працівники, котрі успішно навчаються, та тільки за умови її приєднання до часу проведення навчальних заходів.


Ця сторінка опублікована на сайті: http://www.refine.org.ua
Лінк на реферат: http://www.refine.org.ua/pageid-4309-1.html