Українські реферати

Фінансова звітність малого підприємства та використання її даних для управління
Сторінка: 2
Розділ: Фінанси


Таблиця 1 Порівняльний аналітичний баланс ПП за 2002-2003 рр.

На основі проведеного горизонтального та вертикального аналізу Балансу підприємства видно, що підприємство має у своєму активі 24,9 тис.грн необоротних активів, динаміка в їх структурі має тенденцію до зниження за рахунок нарахування зносу і на кінець 2003 р. становить 18 тис. грн. Структура оборотних активів, в свою чергу, відображає, що підприємство досить активно здійснює господарську діяльність. Про це свідчить те, що за аналізований період часу вони збільшились на 30%, але той факт, що основу оборотних активів становить дебіторська заборгованість є несприятливим для підприємства, але не кінець 2003 р. дебіторська заборгованість по: заборгованості за товари, роботи, послуги та заборгованості за розрахунками з бюджетом – має тенденцію до зменшення, що і сприяє надходженню коштів на підприємство на 50,5 тис. грн., також цьому сприяло зменшення залишків готової продукції на 94,5%, а інша поточна дебіторська заборгованість зросла на 44,2% та становила 54,8 тис. грн. що є несприятливим явищем для підприємства та свідчить про негативні тенденції в господарській діяльності підприємства. Більш наглядно динаміку структури активу балансу показано на рис 3.


Рис. 3 Динаміка структури актив Балансу.

В структурі пасиву балансу відбулися зміни щодо збільшення непокритого збитку на 51,2 тис. грн. і він на кінець 2003 р. склав 61,2 тис. грн. Також збільшилась і поточна заборгованість з 4,2 до 7,7 тис. грн. Особливої уваги заслуговує довгострокові зобов'язання, так як вони складають основу пасиву балансу та мають тенденцію до зростання за аналізований період на 56,3% або на 65,1 тис. грн. та в 2003 р. становлять 180,8 тис. грн.

Дана ситуація є несприятливою для досягнення основної цілі підприємства – отримання прибутку, так як на основі наведених розрахунків видно що підприємство є збитковим. При цьому збільшуються коротко та довгострокові зобов’язання, хоча підприємство і збільшує обсяги реалізації, та це не дає бажаних результатів.

Показники що характеризують фінансово-господарську діяльність наведені у таблиці 2.

Таблиця 2. Показники фінансово-господарської діяльності ПП за 2002-2003 рр.

Показник

2002 р.

2003 р.

Відхилення 2003 від 2002 р.

абсолютне

у %

1 Капітал (станом на кінець періоду), тис.грн

109,90

127,30

17,40

115,83%

1,1 Власний капітал: у тому числі:

-10,00

-61,20

-51,20

612,00%

1,2 Позиковий капітал

119,90

188,50

68,60

157,21%

у тому числі поточні зобов'язання за розрахунками

2,50

15,20

12,70

608,00%

2. Економічні показники:

2,1 Товарооборот, тис.грн

164,20

940,00

775,80

572,47%

2,2 Чистий прибуток.

-10

-51,2

-41,2

512%

2,3. Витрати, тис.грн

146,90

835,10

688,20

568,48%

рівень % до обороту

89,46

88,84

-0,62

99,30%

2,4. Рентабельність основних засобів

1,00

0,97

-0,03

97,59%

3. Фінансові показники:

коефіцієнти:

фінансової залежності

0,89

0,98

0,09

109,99%

коефіцієнт абсолютної ліквідності

0,02

6,57

6,55

27379,17%


Ця сторінка опублікована на сайті: http://www.refine.org.ua
Лінк на реферат: http://www.refine.org.ua/pageid-4554-2.html