Українські реферати

Податкова система України
Сторінка: 1
Розділ: Фінанси
Зміст

Автор: Муравйов Олег

Зміст

Вступ..........................................................................................................................3
1. СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ ........................................................................6
2. СТАН ЧИННОЇ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ ...................................................10
3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ........21
Структура податкової системи.............................................................................................................................. 22
Податок на додану вартість ................................................................................................................................... 23
Податок на прибуток підприємств........................................................................................................................ 24
Єдиний соціальний податок .................................................................................................................................. 25
Оподаткування дивідендів, процентного доходу, доходу від зміни вартості капіталу..................................... 26
Впровадження податку на нерухомість/будівлі та споруди ................................................................................ 26
Збільшення податку на землю та плати за використання природних ресурсів ................................................. 28
Збереження спрощеного оподаткування малих підприємств.............................................................................. 28
Податкові стимули (звільнення від сплати податків) .......................................................................................... 29
Середньостроковий вплив реформ ........................................................................................................................ 30
Сценарій № 1: Базовий сценарій розвитку української економіки 2005-2010 р.р............................................. 30
Сценарій № 2: Зниження податкового навантаження (CASE Україна).............................................................. 33
Сценарій № 3: Зниження податкового навантаження (Концепція реформування податкової системи України). 35
Ціна реформ ............................................................................................................................................................ 37
Заключні висновки ..................................................................................................39
Література ................................................................................................................40
Додаток 1. Податок на майно................................................................................42
Додаток 2. ЗАКОН УКРАЇНИ "Про систему оподаткування”...........................44

Вступ

Актуальність теми дослідження визначається тим, що податки є не обхідною ланкою економічних відносин в суспільстві з моменту виникнення держави. Розвиток і зміна форм державного устрою завжди супроводжують ся вдосконаленням системи податків, адже вони є платою суспільства за ви конання державою її функцій.

Питання вдосконалення оподаткування знаходяться в центрі уваги нау кової і громадської думки з отримання незалежності України. Особливо сьогодні, в пошуках шляхів виходу з економічної кризи, назріла необхідність податково-бюджетного регулювання в Україні замість проведення суто фіс кальної податкової політики. Крім цього, сьогодні на державному рівні ви знано гостроту проблеми оподаткування, пов’язаної з надмірністю податко вого тягаря. Останній і є однією з причин фінансової нестабільності підпри ємств, зменшення сукупного попиту і економічної кризи.

Чинна податкова система зазнає нищівної критики як у наукових колах, так і з боку підприємців, політичних діячів, депутатського корпусу. Однак стає дедалі очевиднішим, що ця критика багато в чому базується на емоцій них, поверхневих чинниках економічної дійсності. Відсутній глибокий аналіз фінансових зв’язків в економіці, потреб держави у фінансових ресурсах для виконання нею функцій регулювання темпів і пропорцій розвитку економіки, підтримання на належному рівні суспільного добробуту, обороноздатності, систем державного управління.

Отже, нині існує необхідність всебічного дослідження питань, пов’язаних із впливом системи оподаткування на економічні процеси. Украї нські вчені мають певні здобутки в дослідженні теоретичних і практичних аспектів оподаткування.

Віддаючи належне напрацюванням українських вчених, слід відзначи ти, що багато проблем оподаткування ще не знайшли однозначного тракту вання. Залишаються дискусійними питання щодо принципів побудови і на прямів реформування податкової системи з урахуванням особливостей трансформаційного періоду. Значні розбіжності спостерігаються у поглядах вчених-економістів на структуру податкової системи; параметри податкового навантаження на економіку; необхідність диференціації ставок податків; сферу використання податкових пільг, які породжують негативні наслідки в практиці оподаткування. При реформуванні національної податкової системи не в повній мірі враховується досвід реформування податкових систем в роз винутих і постсоціалістичних країнах. У зв’язку з розробкою в деяких пост соціалістичних країнах податкових кодексів центральною проблемою обго ворення стали напрями вдосконалення оподаткування, насамперед, кількісні параметри податкових ставок, пільгове та спрощене оподаткування, загаль ний рівень податкового тягаря.

Актуальність зазначених проблем, їхня практична значимість і недо статня наукова розробленість визначили вибір теми курсової роботи та обу мовили постановку мети та завдання даного дослідження.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Наукові результати, теоретичні положення та висновки проведеного дослідження бу ли використані при виконанні науково-дослідної роботи, здійсненій в Націо нальній академії управління, а саме, “Розроблення економічних та правових засад формування єдиної державної бюджетної політики, її планування і про гнозування (номер державної реєстрації 0101U009197)”. До звіту з цієї теми включено розробки автора щодо більш чіткого визначення місця податків і видатків у формуванні бюджетної політики держави, результати аналізу опо даткування в Україні та деяких зарубіжних країнах, пропозиції щодо покра щання податкової системи в Україні.

Мета і завдання дослідження. Метою роботи є теоретичне обґрунту вання необхідності і розробка основних напрямів реформування національної податкової системи в трансформаційний період.

Для реалізації зазначеної мети були поставлені такі завдання: - дослідити еволюцію теорій оподаткування та їх ролі в механізмі ре гулювання економіки; - узагальнити теоретичні основи формування податкової політики та впливу податків на макро- і мікропроцеси в економіці; - проаналізувати стан та тенденції розвитку податкової системи в Україні й оцінити їхню ефективність і визначити недоліки; - визначити ключові загальноприйняті принципи проведення податко вих реформ у зарубіжних країнах і обґрунтувати, які з них доцільно запрова дити при проведенні податкової реформи в Україні; - розробити і обґрунтувати концептуальні засади вдосконалення наці ональної податкової системи; - розробити практичні рекомендації щодо основних напрямів рефор мування податкової системи України з урахуванням світового досвіду.

Об’єктом дослідження є процес функціонування податкової системи України.

Предмет дослідження складають теоретичні й практичні проблеми реформування податкових відносин у трансформаційний період.

Інформаційною базою дослідження є основні положення законів України, указів і послань Президента України, постанов Верховної Ради України, постанов Кабінету Міністрів України з питань оподаткування. Ви користано статистичні і аналітичні матеріали Державного комітету статисти ки України, Міністерства фінансів України, Державної податкової адмініст рації України. Інформаційним забезпеченням дослідження стали також моно графічні дослідження і наукові статті вітчизняних і зарубіжних авторів.


Ця сторінка опублікована на сайті: http://www.refine.org.ua
Лінк на реферат: http://www.refine.org.ua/pageid-4631-1.html