Українські реферати

Уніфікація і стандартизація управлінських документів
Сторінка: 5
Розділ: Діловодство

Підвищення інформативності документа .Функції сучасного управління постійно розширюються.Передбачається,що вже найближчим часом обсяг інформаційних джерел,використовуваних суспільством,може подвоїтись.Опрацювання таких обсягів інформації вимагатиме збільшення в такій самій пропорції чисельності фахівців,що є економічно недоцільним.Хоча є інший,більш прийнятий шлях розв’язання даної проблеми,який полягає в усунені інформаційного перевантаження документів.Вміщена в них інформація повинна забезпечувати вирішення максимального числа завдань при мінімальному її обсязі,що може бути досягненням уникнення дублюванням інформації як у межах одного документа,так і у споріднених групах документів одного призначення.

Системність уніфікації. Уніфікація документів,що складають певну систему документації,вимагає попереднього визначення чітких меж даної системи як складової загальної системи документів.

Сиситемний піжхід до розробки уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації передбачає виявлення на початковому етапі роботи основних закономірностей формування окремих документів і структури системи.Для цього необхідно виявити основні класифікаційні ознаки організаційно-розпорядчих документів із їх наступним обгрунтуванням .Загальня класифікація схеми групування управлінських документів у відповідні системи закріплення Державним класифікатором управлінської документації(ДК 010-98).

Таким чином,ДКУД є одним із нормативних документів що складають державну систему красифікації і кодування техніко-економічної та соціальної інформації в Україні.

Комплексність уніфікації.при здійсненні уніфікації документів у межах конкретної системи всі обмеження і вимоги необхідно приводити у відповідністьіз вимогами і практикою оформленя документів в інших документаційних системах.Жодна з систем документів не може функціонувати ізольовано:вони тісно пов’язані між собою ,і в практиці менеджменту доводиться мати справу з великими обсягами документів ,що належать до різних систем документації .Ефективність управлінської діяльності відчутно знижується через відсутність єдиних форм і правил оформлень документів.

Стабільність вимог.Уніфікація окремих систем документації спрямована на зменшення витрат на допоміжні роботи,пов’язані з пошуком необхідної інформації на документних носіях на паперовій основі при підготовці,прийняті і виконання управлінських рішень .Реалізація такого цільового завдання вимагає державної підтримки,що полягає зокрема,у визначенні загальних методів уніфікації систем документації та їх закріпленні у вигляді основоположного стандарту.Практикою стандартизації встановлення порядок внесення змін у стандарти ,що забезпечує оперативність фіксування змін безпосередьо в уніфікованих формах документів.

Економічна доцільність.Економічність доцільність уніфікації документів визначається двома показниками:

-вартість витрат на розробку самої уніфікованої форми документа або системи;

-вартість витрат на використання цих уніфікованих форм або систем документації в

11

управлінській діяльності.

Розділ2

СТАНДАРТИЗАЦІЯ

N

Редакція, прийнята в попередньому читанні*

Зауваження та пропозиції

Висновки, обгр.

Редакція, запропонована головним комітетом

0.

Проект Закону України

Проект Закону України

1.

Про стандартизацію

Про стандартизацію

2.

Цей Закон установлює загальні правові та організаційні засади стандартизації в Україні і спрямований на забезпечення єдиної технічної політики у цій сфері.

-1- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Преамбула. Виключити слово "загальні"

Враховано

Цей Закон встановлює правові та організаційні засади стандартизації в Україні і спрямований на забезпечення єдиної технічної політики у цій сфері.

3.

РОЗДІЛ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

РОЗДІЛ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

4.

Стаття 1. Основні терміни та їх визначення

Стаття 1. Основні терміни та їх визначення

5.

У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

-2- Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
Стаття 1, частина 1. Слова "наведені нижче" вилучити.

Враховано

У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:

6.

стандартизація - діяльність, що полягає у встановленні положень для загального і багаторазового застосування щодо наявних чи можливих завдань з метою досягнення оптимального ступеня впорядкування у певній сфері;

-3- Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
Абз.1 частин. 1 ст.1 вилучити. На заміну записати абзац в такій редакції: "стандартизація - це діяльність яка направлена на встановлення певних (обов"язкових та рекомендаційних) вимог, щодо продукції, процесів її виготовлення та надання окремих послуг"

Відхилено

стандартизація - діяльність, що полягає у встановленні положень для загального і багаторазового застосування щодо наявних чи можливих завдань з метою досягнення оптимального ступеня впорядкування у певній сфері, результатом якої є підвищення ступеню відповідності продукції, процесів та послуг їх функціональному призначенню, усуненню бар'єрів у торгівлі і сприянню науково-технічному співробітництву;

-4- Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
Стаття 1, у визначенні терміну "стандартизація" доповнити словами "результатом якої є підвищення ступеню відповідності продукції, процесів та послуг їх функціональному призначенню, усуненню бар'єрів у торгівлі і сприянню науково-технічному співробітництву"

Враховано

-5- Н.д.Сергієнко О.І. (Округ №101)
В статті 1 термін "стандартизація" викласти в наступній редакції: "стандартизація - це діяльність, що полягає у встановленні обов'язкових та рекомендованих вимог щодо продукції, процесів її виготовлення та надання будь яких послуг."

Відхилено

7.

міжнародна стандартизація - стандартизація, участь у якій відкрита для відповідних органів усіх країн;

-6- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 1, частина 1, пункт 2. Наприкінці слово "країн" замінити словом "держав".

Відхилено

міжнародна стандартизація - стандартизація, що проводиться на міжнародному рівні та участь у якій відкрита для відповідних органів усіх країн;

-7- Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
Стаття 1, частина 1, пункт 2. Після слова "- стандартизація" доповнити словами "що проводиться на міжнародному рівні та".

Враховано

8.

реґіональна стандартизація - стандартизація, участь у якій відкрита для відповідних органів країн певного географічного, політичного або економічного простору;

-8- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 1, частина 1, пункт 3. Наприкінці слово "країн" замінити словом "держав".

Відхилено

реґіональна стандартизація - стандартизація, що проводиться на відповідному реґіональному рівні та участь у якій відкрита для відповідних органів країн певного географічного або економічного простору;

-9- Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
Стаття 1, частина1, пункт 3. Слово "політичного" вилучити. А після слова "-стандартизація" доповнити словами "що проводиться на відповідному реґіональному рівні та"

Враховано

9.

національна стандартизація - стандартизація, що проводиться на рівні однієї країни;

-10- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 1, частина 1, пункт 4. Наприкінці слово "країн" замінити словом "держав".

Відхилено

національна стандартизація - стандартизація, що проводиться на рівні однієї країни;

10.

орган стандартизації - орган, що займається стандартизацією, визнаний на національному, реґіональному чи міжнародному рівні, основними функціями якого є розроблення, схвалення чи затвердження стандартів, доступних для широкого кола користувачів;

-11- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 1, частина 1, пункт 5. Виключити текст ", доступних для широкого кола користувачів"

Враховано

орган стандартизації - орган, що займається стандартизацією, визнаний на національному, реґіональному чи міжнародному рівні, основними функціями якого є розроблення, схвалення чи затвердження стандартів;

11.

нормативний документ - документ, який установлює правила, загальні принципи чи характеристики різних видів діяльності або їх результатів. Цей термін є родовим терміном, що охоплює такі поняття як "стандарт", "технічні умови", "кодекс усталеної практики" та "технічний реґламент";

-12- Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48)
Н.д.Синенко С.І. (Реєстр.картка №272)
Н.д.Григорович Л.С. (Реєстр.картка №320)
У статті 1 в терміні "нормативний документ" визначити яким поняттям відповідають нині чинні правила, норми, нормативи міжвідомчого характеру (наприклад, протипожежні, екологічні, ветеринарні, санітарні тощо), узгодити використання вказаних чинних правил, норм, нормативів і термінів "нормативний документ" та "нормативно-правовий акт" (ст. 13);

Враховано в прикінцевих положеннях

нормативний документ - документ, який установлює правила, загальні принципи чи характеристики різних видів діяльності або їх результатів. Цей термін охоплює такі поняття, як "стандарт", "кодекс усталеної практики", "технічні умови" та "технічний реґламент";

-13- Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
У статті 1 у терміні "нормативний документ" друге речення викласти у такій редакції: "Цей термін охоплює такі поняття, як "стандарт", "кодекс усталеної практики", "технічні умови" та "технічний реґламент";".

Враховано

-14- Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
У статті 1 визначити новий термін у такій редакції: "консенсус - загальна згода, яка характеризується відсутністю серйозних заперечень по суттєвих питаннях у більшості заінтересованих сторін та досягається в результаті процедури, спрямованої на врахування думки всіх сторін та зближення розбіжних точок зору".

Враховано

консенсус - загальна згода, яка характеризується відсутністю серйозних заперечень по суттєвих питаннях у більшості заінтересованих сторін та досягається в результаті процедури, спрямованої на врахування думки всіх сторін та зближення розбіжних точок зору;

12.

стандарт - документ, що встановлює для загального і багаторазового застосування правила, загальні принципи або характеристики, які стосуються діяльності чи її результатів, з метою досягнення оптимального ступеня впорядкованості у певній галузі, розроблений на основі консенсусу та схвалений визнаним органом стандартизації;

-15- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
Стаття 1, частина 1, пункт 7. Виключити текст "розроблений на основі консенсусу та"

Відхилено

стандарт - документ, що встановлює для загального і багаторазового застосування правила, загальні принципи або характеристики, які стосуються діяльності чи її результатів, з метою досягнення оптимального ступеня впорядкованості у певній галузі, розроблений у встановленому порядку на основі консенсусу;

-16- Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
У статті 1, термін "стандарт" після слова "розроблений" викласти у такій редакції "у встановленому порядку на основі консенсусу".

Враховано

-17- Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48)
Н.д.Синенко С.І. (Реєстр.картка №272)
Н.д.Григорович Л.С. (Реєстр.картка №320)
У статті 1 визначення терміну стандарт доцільно доповнити вичерпним переліком їх видів (чи рівнів?), узгодивши його з положеннями ст. 11. У тексті законопроекту зустрічаються: міжнародні, міждержавні, державні, національні, реґіональні, галузеві, професійні, власні - (див. ст. 10) стандарти.

Враховано частково

-18- Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
У статті 1 доповнити визначенням:
"міжнародний та реґіональний - стандарти, прийнятті відповідно міжнародним та реґіональним органом стандартизації;"
"національні стандарти - державні стандарти України, прийняті центральним органом виконавчої влади у сфері стандартизації та доступні для широкого кола користувачів;"

Враховано


міжнародний та реґіональний стандарти - стандарти, прийнятті відповідно міжнародним та реґіональним органом стандартизації;
національні стандарти - державні стандарти України, прийняті центральним органом виконавчої влади у сфері стандартизації та доступні для широкого кола користувачів;

13.

кодекс усталеної практики (звід правил) - документ, що містить практичні правила чи процедури проектування, виготовлення, монтажу, технічного обслуговування, експлуатації обладнання, конструкцій чи виробів. Кодекс усталеної практики може бути стандартом, частиною стандарту або окремим документом;

кодекс усталеної практики (звід правил) - документ, що містить практичні правила чи процедури проектування, виготовлення, монтажу, технічного обслуговування, експлуатації обладнання, конструкцій чи виробів. Кодекс усталеної практики може бути стандартом, частиною стандарту або окремим документом;

14.

технічні умови - документ, що встановлює технічні вимоги, яким повинні відповідати продукція, процеси чи послуги. Технічні умови можуть бути стандартом, частиною стандарту або окремим документом;

-19- Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48)
Н.д.Синенко С.І. (Реєстр.картка №272)
Н.д.Григорович Л.С. (Реєстр.картка №320)
Узгодити використання термінів "технічні умови" (ст. 11) та "технічні реґламенти" (ст. 13).

Враховано

технічні умови - документ, що встановлює технічні вимоги, яким повинні відповідати продукція, процеси чи послуги. Технічні умови можуть бути стандартом, частиною стандарту або окремим документом;

15.

технічний реґламент - документ, прийнятий органом влади, що встановлює технічні вимоги до продукції, процесів чи послуг безпосередньо або через посилання на стандарти чи відтворює їхній зміст. Технічний реґламент є нормативно-правовим актом;

-20- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 1, частина 1. Пункт 10 після тексту "прийнятим органом" доповнити словом "виконавчої"

Враховано частково

технічний реґламент - нормативно-правовий акт, прийнятий органом державної влади, що встановлює технічні вимоги до продукції, процесів чи послуг безпосередньо або через посилання на стандарти чи відтворює їх зміст.

-21- Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
Стаття 1, частина 1. Пункт 10 викласти у такій редакції: "технічний реґламент - нормативно-правовий акт, прийнятий органом державної влади, що встановлює технічні вимоги до продукції, процесів чи послуг безпосередньо або через посилання на стандарти чи відтворює їхній зміст. ".

Враховано

16.

прийняття міжнародного (реґіонального) стандарту - опублікування національного стандарту, що ґрунтується на відповідному міжнародному (реґіональному) стандарті, чи підтвердження того, що міжнародний (реґіональний) стандарт має той самий статус, що і національний стандарт, із зазначенням будь-яких відхилень від міжнародного (реґіонального) стандарту.

-22- Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
Стаття 1, частина 1. Пункт 11 перенести до статті 11.

Враховано

17.

Стаття 2. Сфера дії Закону

Стаття 2. Сфера дії Закону

18.

Цей Закон регулює відносини, пов'язані з діяльністю у сфері стандартизації та застосуванням її результатів, і поширюється на суб'єкти господарювання незалежно від форми власності та видів діяльності, органи виконавчої влади, а також на громадські організації і спілки.

-23- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 2. Частину 1 після тексту "громадські організації і" доповнити словом "їх"

Відхилено

Цей Закон регулює відносини, пов'язані з діяльністю у сфері стандартизації та застосуванням її результатів і поширюється на суб'єкти господарювання незалежно від форми власності та видів діяльності, органи державної влади, а також на відповідні громадські організації.

-24- Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
Стаття 2. В частині 1 слова "виконавчої влади, а також на громадські організації і спілки" замінити на слова "державної влади, а також на відповідні громадські організації".

Враховано

19.

Дія цього Закону не поширюється на фармацевтичну продукцію, ядерні матеріали, стандарти медичного обслуговування, освіти, бухгалтерського обліку та інші соціальні стандарти, сфера дії яких встановлюється іншими законами.

-25- Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
Стаття 2, частина 2. Викласти у такій редакції: " Дія цього Закону не поширюється на ядерні матеріали, фармацевтичну продукцію, стандарти медичного обслуговування, бухгалтерського обліку, освіти, а також інші соціальні стандарти, сфера дії яких встановлюється відповідними законами".

Враховано

Дія цього Закону не поширюється на ядерні матеріали, фармацевтичну продукцію, стандарти медичного обслуговування, бухгалтерського обліку, освіти, а також інші соціальні стандарти, сфера дії яких встановлюється відповідними законами.

-26- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 2, частина 2.Після тексту "обліку та інші" виключити слово "соціальні"

Відхилено

-27- Н.д.Пинзеник В.М. (Округ №117)
Н.д.Танюк Л.С. (Округ №166)
Доповнити частину 2 статті 2 після слів "на фармацевтичну продукцію" словами "на харчові продукти і продовольчу сировину", далі за текстом.

Відхилено

20.

Стаття 3. Законодавство України у сфері стандартизації

Стаття 3. Законодавство України у сфері стандартизації

21.

Законодавство України у сфері стандартизації складається з цього Закону та інших нормативно-правових актів, які не суперечать цьому Закону.

-28- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 3. Текст ", які не суперечать цьому Закону" замінити текстом "у цій сфері, які не повинні суперечити цьому Закону"

Враховано частково

Законодавство України у сфері стандартизації складається з цього Закону та інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини у цій сфері.

-29- Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
У статті 3 слова "які не суперечать цьому Закону" замінити словами "що регулюють відносини у цій сфері".

Враховано

22.

Стаття 4. Об'єкти стандартизації

Стаття 4. Об'єкти стандартизації

23.

Об'єктами стандартизації є продукція, процеси та послуги (далі - продукція), зокрема матеріали, складники, обладнання, системи, їх сумісність, правила, процедури, функції, методи чи діяльність.

Об'єктами стандартизації є продукція, процеси та послуги (далі - продукція), зокрема матеріали, складники, обладнання, системи, їх сумісність, правила, процедури, функції, методи чи діяльність.

24.

Стаття 5. Мета та основні принципи державної політики у сфері стандартизації

Стаття 5. Мета та основні принципи державної політики у сфері стандартизації

25.

Метою стандартизації в Україні є забезпечення безпеки для здоров'я та життя людини, охорони навколишнього природного середовища, створення умов для раціонального використання всіх видів національних ресурсів та відповідності об'єктів стандартизації своєму призначенню, сприяння усуненню технічних бар'єрів у торгівлі.

-30- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 5.Частину 1 після тексту "та життя людини," доповнити текстом "свійських тварин,"

Враховано частково

Метою стандартизації в Україні є забезпечення безпеки для життя та здоров'я людини, тварин, рослин, а також майна та охорони довкілля, створення умов для раціонального використання всіх видів національних ресурсів та відповідності об'єктів стандартизації своєму призначенню, сприяння усуненню технічних бар'єрів у торгівлі.

-31- Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
Стаття 5, частина 1. Після слів "життя людини" доповнити словами "тварин, рослин, а також майна та ". Слова "охорони навколишнього природного середовища" замінити на слова "охорони довкілля".

Враховано

-32- Н.д.Марковська Н.С. (Реєстр.картка №347)
Статтю 5 доповнити абзацом такого змісту; "пріоритетність життя і здоров'я людини відносно до результатів виробничої та інших видів діяльності, повної відповідальності суб'єктів господарювання виробників і постачальників продукції за дотримання вимог відповідних стандартів, технічних реґламентів або інших нормативно-правових актів";

Враховано частково

-33- Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48)
Н.д.Синенко С.І. (Реєстр.картка №272)
Н.д.Григорович Л.С. (Реєстр.картка №320)
У статті 5 у частині першій слова: "забезпечення безпеки для здоров'я та життя людини, охорони навколишнього природного середовища" перенести в кінець речення (після слів "у торгівлі"), що більш об'єктивно відповідатиме меті стандартизації в контексті цього законопроекту;

Відхилено

26.

Державна політика у сфері стандартизації базується на таких принципах:

Державна політика у сфері стандартизації базується на таких принципах:

27.

добровільність участі усіх заінтересованих сторін у розробленні та застосуванні стандартів;

-34- Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48)
Н.д.Синенко С.І. (Реєстр.картка №272)
Н.д.Григорович Л.С. (Реєстр.картка №320)
У статті 5 абзац другий частини другої викласти в такій редакції: "забезпечення права участі юридичних і фізичних осіб, суб'єктів господарювання в розробленні стандартів та права вільного вибору суб'єктами господарювання видів стандартів при виробництві чи постачанні продукції".

Враховано частково

забезпеченні участі фізичних і юридичних осіб в розробленні стандартів та вільного вибору ними видів стандартів при виробництві чи постачанні продукції, якщо інше не передбачено законом;

28.

відкритість та прозорість процедур розроблення і прийняття стандартів на основі консенсусу;

-35- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 5, частина 2, пункт 2. Виключити текст "на основі консенсусу"

Враховано

відкритості та прозорості процедур розроблення і прийняття стандартів із урахуванням інтересів всіх заінтересованих сторін, підвищення конкурентоспроможності продукції вітчизняних виробників;

-36- Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
Стаття 5, частина 2, пункт 2 викласти у такій редакції: "відкритості та прозорості процедур розроблення і прийняття стандартів із урахуванням інтересів всіх заінтересованих сторін, підвищення конкурентоспроможності продукції вітчизняних виробників;"

Враховано

-37- Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
Абз.2 ч.2 ст.5 викласти в такій редакції: "відкритість та прозорість процедур розробки та прийняття стандартів враховуючи інтереси всіх суб'єктів стандартизації."

Враховано частково

-38- Н.д.Сергієнко О.І. (Округ №101)
В статті 5: другий абзац пп. 2 слова "на основі консенсусу" замінити такою фразою: "з урахуванням інтересів суб'єктів стандартизації"; додати пп. наступного змісту: підвищення конкурентоспроможності продукції вітчизняних виробників.

Враховано

29.

доступність стандартів та інформації щодо них для користувачів;

доступності стандартів та інформації щодо них для користувачів;

30.

відповідність стандартів законодавству;

відповідності стандартів законодавству;

31.

адаптація до сучасних досягнень науки й техніки з урахуванням стану національної економіки;

адаптації до сучасних досягнень науки і техніки з урахуванням стану національної економіки;

32.

пріоритетність прямого впровадження в Україні міжнародних та реґіональних стандартів;

пріоритетності прямого впровадження в Україні міжнародних та реґіональних стандартів;

33.

дотримання міжнародних та європейських правил і процедур стандартизації;

-39- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 5, частина 2, пункт 7. Після тексту "міжнародних" слово "та" замінити словом "зокрема"

Відхилено

дотриманні міжнародних та європейських правил і процедур стандартизації;

34.

участь у міжнародній (реґіональній) стандартизації.

участі у міжнародній (реґіональній) стандартизації;

35.

РОЗДІЛ II ОРГАНІЗАЦІЯ СТАНДАРТИЗАЦІЇ

РОЗДІЛ II
ОРГАНІЗАЦІЯ СТАНДАРТИЗАЦІЇ

36.

Стаття 6. Суб'єкти стандартизації

Стаття 6. Суб'єкти стандартизації

37.

Суб'єктами стандартизації є:

Суб'єктами стандартизації є:

38.

національний орган стандартизації України;

-40- Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
Стаття 6, частина 1, пункт1. По тексту законопроекту слова "національний орган стандартизації" замінити на слова "центральний орган виконавчої влади у сфері стандартизації".

Враховано

центральний орган виконавчої влади у сфері стандартизації;

39.

рада стандартизації;

рада стандартизації;

40.

технічні комітети стандартизації;

технічні комітети стандартизації;

41.

інші суб'єкти, що займаються стандартизацією.

інші суб'єкти, що займаються стандартизацією.

42.

Стаття 7. Національний орган стандартизації

Стаття 7. Центральний орган виконавчої влади у сфері стандартизації

43.

Національним органом стандартизації є спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади, який організовує, координує та провадить діяльність щодо розроблення, схвалення, прийняття, перегляду та скасування національних стандартів відповідно до сфери дії цього Закону.

-41- Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
Стаття 7, частина 1. Викласти у такій редакції: "Центральний орган виконавчої влади у сфері стандартизації організовує, координує та провадить діяльність щодо розроблення, схвалення, прийняття, перегляду, зміни, скасування, розповсюдження національних стандартів відповідно до цього Закону і як національний орган стандартизації представляє Україну в міжнародних та реґіональних організаціях із стандартизації.".

Враховано

Центральний орган виконавчої влади у сфері стандартизації організовує, координує та провадить діяльність щодо розроблення, схвалення, прийняття, перегляду, зміни, скасування, розповсюдження національних стандартів відповідно до цього Закону і як національний орган стандартизації представляє Україну в міжнародних та реґіональних організаціях із стандартизації.

-42- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 7, частина 1. Виключити текст "спеціально уповноважений", текст ", схвалення", слово "перегляду" замінити словом "зміни"

Враховано частково

44.

Національний орган стандартизації виконує такі основні функції:

-43- Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
По тексту законопроекту слова "національний орган стандартизації" замінити на слова "центральний орган виконавчої влади у сфері стандартизації".

Враховано

Центральний орган виконавчої влади у сфері стандартизації виконує такі основні функції:

45.

забезпечує реалізацію державної політики у сфері стандартизації;

забезпечує реалізацію державної політики у сфері стандартизації;

46.

вживає заходи щодо гармонізації розроблюваних національних стандартів з відповідними міжнародними (реґіональними) стандартами;

вживає заходів щодо гармонізації розроблюваних національних стандартів з відповідними міжнародними (реґіональними) стандартами;

47.

у межах своєї компетенції бере участь у розробленні і узгодженні технічних реґламентів та інших нормативно-правових актів;

-44- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 7, частина 2, пункт 3. Виключити текст "у межах своєї компетенції"

Враховано

бере участь у розробленні і узгодженні технічних реґламентів та інших нормативно-правових актів з питань стандартизації;

48.

встановлює правила розроблення, перегляду і скасування національних стандартів, їх позначення, класифікації за видами та іншими ознаками, кодування та реєстрації;

-45- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 7, частина 2, пункт 4. Слово "перегляду" замінити текстом "затвердження, зміни"

Враховано частково

встановлює правила розроблення, схвалення, прийняття, перегляду, зміни та скасування національних стандартів, їх позначення, класифікації за видами та іншими ознаками, кодування та реєстрації;

-46- Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
Стаття 7, частина 2, пункт 4. Після слова "розроблення " додати слово " схвалення".

Враховано

49.

представляє Україну в міжнародних (реґіональних) організаціях стандартизації та вживає заходи щодо виконання зобов'язань, зумовлених участю в цих організаціях;

-47- Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
Стаття 7, частина 2, пункт 5. Викласти у такій редакції: "вживає заходів щодо виконання зобов'язань, зумовлених участю в міжнародних (реґіональних) організаціях стандартизації;"

Враховано

вживає заходів щодо виконання зобов'язань, зумовлених участю в міжнародних (реґіональних) організаціях стандартизації;

50.

співпрацює у сфері стандартизації з відповідними органами інших держав;

співпрацює у сфері стандартизації з відповідними органами інших держав;Ця сторінка опублікована на сайті: http://www.refine.org.ua
Лінк на реферат: http://www.refine.org.ua/pageid-4734-5.html