Українські реферати

Управління асортиментом та номенклатурою
Сторінка: 11
Розділ: Маркетинг

+435

Грошові кошти

1803

3056

+1253

Інші оборотні активи

840

1948

+1108

Всього:

45249

48472

+3223

Платоспроможність підприємства визначається величиною його робочого капіталу. Робочий капітал (Рк) – це різниця між оборотними активами підприємства та його короткостроковими зобов’язаннями. Тобто, робочий капітал є тією частиною оборотних активів, яка фінансується за рахунок власних коштів. Для визначення величини Рк слід від підсумка розділу ІІ активу балансу відняти підсумок розділу І пасиву балансу.

Оптимальний розмір Рк залежить від сфери діяльності, обсягу реалізації, кон’юнктури ринку тощо. На ВАТ “КрКЗ” оптимальний розмір Рк принятий на рівні нормативу власних обігових коштів, який дорівнює 36366 тис. грн.

Якщо врахувати, що за рахунок вилучення оборотних активів у дебіторську заборгованість з бюджетом в сумі 5463 тис. грн., оборотні активи складають 43009 тис. грн., а короткострокові зобов’язання 12015 тис. грн., то робочий капітал становить: Рк = 43009 тис. грн. – 12015 тис. грн. = 30994 тис. грн. Таким чином, нестача робочого капіталу на 01.01.2005 року становить 5372 тис. грн. (36366 – 30994 тис. грн.).

Ефективність використання обігових коштів характеризується перш за все їх оборотністю.

Оборотність обігових коштів вимірюється терміном одного оброту в днях (оборотність обігових коштів в днях) або кількістю оборотів за звітний період (коефіцієнт оборотності). Термін обороту в днях являє собою відношення суми середнього залишку обігових коштів до суми одноденної виручки за період, що аналізується.

Zo = O x t/ T, де (2.2)

Zo – оборотність обігових коштів, в днях;

О – середній залишок обігових коштів, тис. грн.;

t – число днів періоду, що аналізується;

Т – виручка від реалізації продукції за рік, тис. грн.

Збільшення швидкості обороту обігових коштів стало результатом впливу двох факторів: збільшення обсягу виручки на 22998 тис. грн. та збільшення середнього залишку обігових коштів на 6265 тис. грн.

Вплив кожного з цих двох факторів на загальне збільшення швидкості обіговиз коштів характеризується наступним: збільшення обсягу виручки прискорило оборотність коштів на 22,79 днів (40595/ 370,73 – 132,3); зростання середнього залишку обігових коштів на 6265 тис. грн. спинило оборотність обігових коштів на 16,89 днів (6265/ 370,73). Всього: 22,79 – 16,89 = 5,9 дня.

Економічний ефект, отриманий від прискорення швидкості оборотності обігових коштів складає: 2187,3 тис. грн. (5,9 х 370,73).

Важливими показниками ефективності використання активів є оборотність запасів та тривалість одного обороту запасів.

Коефіцієнт оборотності запасів визначається як відношення собівартості реалізованої продукції до середньої вартості запасів:

Ко.з. = С/ Оз, де (2.3)

Ко.з. – коефіцієнт оборотності запасів;

С – собівартість реалізованої продукції;

Оз – середній залишок запасів.

Маємо: коефіцієнт оборотності запасів за 2003 рік – 82976/ 24316 = 3,41; за 2004 рік – 108080/ 29431 = 3,67.

Значення Ко.з. вказує, скільки разів у середньому поповнювались запаси протягом звітного року.

Тривалість одного обороту запасів визначається аналогічно показнику Zo:

Zз = Oз t/ С, де (2.4)

Zз – оборотність запасів в днях;

Оз – середній залишок запасів, тис. грн.;

t – число днів аналізуємого періоду;

С – собівартість реалізованої продукції.

Маємо: тривалість одного обороту запасів за 2003 рік – 24316 х 360/ 82976 = 105,5 днів; за 2004 рік – 29431 х 360/ 108080 = 98,0 днів.

Таким чином, тривалість одного обороту запасів за рік знизилась на 7,5 днів.

По значенню коефіцієнта оборотності запасів можна визначити середню норму запасів у днях. Якщо коефіцієнт оборотності запасів за 2004 рік дорівнює 3,67,то це означає, що підприємство для забезпечення своєї діяльності тримає запасів на 3,2 місяця наперед (12/ 3,67 = 3,2) і запаси протягом року поповнювались 3,67 рази.

Середній залишок коштів визначається як середня арифметична величина залишків оборотних коштів на початок і кінець звітного періоду.

Отож: О = 46860 тис. грн.

Маємо: Z = 46860 тис. грн. х 360/ 133462 тис. грн. = 126 дні.

Коефіцієнт оборотності коштів характеризує розмір обсягу виручки від реалізації в розрахунку на 1 гривню обігових коштів. Він визначається як співвідношення суми виручки від реалізації продукції до середнього залишку обігових коштів за формулою:

Ко = Т/ О, де (2.5)

Ко – коефіцієнт оборотності коштів;

Т – виручка від реалізації за рік, тис. грн.;

О – середній залишок обігових коштів, тис. грн.

Цей коефіцієнт показує число оборотів обігових коштів за звітний рік. Його зростання свідчить про більш ефективне використання обігових коштів.

Таблиця 2.6 - Аналіз оборотності обігових коштів

Показники


Ця сторінка опублікована на сайті: http://www.refine.org.ua
Лінк на реферат: http://www.refine.org.ua/pageid-4753-11.html