Українські реферати

Управління асортиментом та номенклатурою
Сторінка: 16
Розділ: Маркетинг

За колесами до вантажних автомобілів та комбайнів сильну конкуренцію складають РУП “Бобруйський завод тракторних деталей і агрегатів” (колеса до тракторів “МТЗ”), “Кулебакський металургійний завод” (колеса типорозміром W8х32, 4,50Ех16, W9х28 та інші), ВАТ “Челябінський ковально-пресовий
завод” (колеса типорозміром 4,50Ех16, W8х16 та DW18х24), ВАТ “КамАЗ-Автоагрегат” та “Петропавловський машинобудівний завод” (колеса типорозміром 330-462 ) та інші.

Конкурентами ВАТ “Кременчуцький колісний завод” на ринках Європи є: за колесами до сільгосптехніки та їх компонентів – “GKN Wheels Nagbol” (Данія), “Mefro” (Німеччина) і “Pronor” (Польща); за колесами з 15-градусними посадочними поличками – “Pless” (Угорщина) і ряд фірм Італії.

Серед можливостей виходу на ринки інших країн слід виділити наступні перспективні напрямки: Іран та Північна Африка.

Прогнозується щорічне зростання поставок в країни Європи на 3-5%, в Російську Федерацію – на 5-7%, причому особливу увагу слід приділяти збільшенню продажу коліс до вантажних автомобілів, а також до сільгосптехніки.

РОЗДІЛ 3 ОСНОВНІ ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ВАТ “КрКЗ”

3.1 Розробка стратегії формування та управління асортиментом та номенклатурою продукції на ВАТ «Кременчуцький колісний завод»

Маркетингова стратегія зв'язана з діяльністю підприємства для досягнення ним у довгостроковому періоді ринкових переваг з погляду споживача та конкурентів. Маркетингова стратегія забезпечує план дій підприємства для досягнення ринкових цілей з ефективним використанням маркетингових ресурсів. Більш вузько маркетингова стратегія визначається як сформульована заява, що визначає напрямок діяльності підприємства при доборі цільових ринків, розробці і практичному втіленню комплексу маркетингу. Маркетингова стратегія підприємства покликана характеризувати довгострокові цілі підприємства, забезпечувати координацію маркетингової діяльності з іншими функціональними видами діяльності та нарешті, погоджувати різні види маркетингових рішень. Маркетингові стратегії базуються на оцінці стратегічних факторів, що впливають на підприємство, включаючи організаційні особливості самого підприємства, стан ринків, життєвий цикл товарів, конкурентну ситуацію, інші впливи зовнішнього середовища маркетингу. Маркетингові стратегії також зв'язані з проблемою їхньої реалізації й з факторами, що визначають успіх реалізації. Маркетингові стратегії припускають розробку тактики їхнього практичного втілення. Для реалізації дослідницької мети, необхідно дати характеристику теоретичної моделі дослідження, її основних перемінних, методів аналізу та результатів аналізу. Маркетинговий аналіз - це перший крок до пізнання зовнішнього середовища, в якому планує діяти підприємство. Метою проведення аналітичної роботи є вибір із багатьох потенційних ринків таких, які можуть бути найбільш цікавими та пріоритетними для підприємства з його номенклатурою товарів, на яких з найменшими зусиллями та витратами можна досягти комерційного успіху.

ВАТ "КрКЗ' зайняв свою долю ринку в Україні, країнах СНД, а також країнах близького зарубіжжя. Для подальшого розвитку підприємства потрібно орієнтуватися на Європу. Так як Україна планує вступити до Світової організації торгівлі, товариству пройшло сертифікацію систему якості ISO9001, це дасть змогу підприємству бути конкурентним на ринку Європи. Я пропоную для визначення привабливості, місткості, кон'юнктури ринку провести маркетинговий аналіз, який допоможе визначитися з тим яку виготовляти продукцію (за яким асортиментом та номенклатурою) і в якому обсязі.

Прогноз продажу - це ті обсяги товарів, які підприємство розраховує продати у конкретний проміжок часу, виходячи з існуючої кон'юнктури та місткості ринку.

Відомі два підходи до прогнозування обсягів продажу:

-всеосяжний - розподіл сукупної оцінки на її основні складові (за асортиментом, часом продажу та ін.);

-з нарощуванням - додаванням прогнозного значення обсягів продажу кожного товару, щоб отримати загальний прогноз.

Для прогнозування обсягів продажу можна використати такі методи:

1. Судження менеджера:

-прямий прогноз - визначення обсягів збуту без будь-якого попереднього аналізу;

-пошук "коня, який зник" - прогнозування, відштовхуючись від останньої відомої величини (ставлять себе на місце покупця розглядають фактори, що можуть вплинути на його поведінку, та намагаються прийняти таке ж рішення, яке міг би прийняти він).

2. Судження добре обізнаних з проблемою груп:

-потенційних покупців (чи є в них наміри щось купити у майбутньому);

-торговельних агентів (пропозиції, оцінювання обсягів продажу майбутніх періодів);

-виконавців (робітників і службовців підприємства);

-експертів;

-технічний прогноз (оцінка того, які наукові досягнення будуть використані у майбутньому).

3. Статистичні методи:

-метод напрямленої екстраполяції - перенесення тенденцій моделі збуту на майбутнє;

-метод стандартного розподілу ймовірностей: експертним шляхом визначаються три види прогнозів збуту:

О - оптимістичний;

Р - песимістичний;

М - найбільш ймовірний;

розраховується очікуване значення прогнозу збуту (П3)

Рис. 3.1 Фактичні та планові обсяги збуту

розраховується стандартне відхилення (Св):

Відповідно до загальної теорії статистики найвірогідніше П3 (з ймовірністю 95%) буде в межах:

-прогнозування збуту на базі минулих періодів:

де Зt - обсяг збуту поточного року;

Зt-1 — обсяг збуту минулого року.

де α — коригуючий коефіцієнт (0< α <1);

-кореляційний аналіз: визначення статистично значущих чинників впливу на збут продукції підприємства та ступеня їх впливу;

-прогнозування на основі вивчення частки ринку (обсяг збуту прогнозується як процент частки підприємства на ринку даній галузі бізнесу, тобто спочатку прогнозують збут галузі в цілому, а потім розраховують частку підприємства і прогнозні обсяги збуту);

-аналіз кінцевого використання (прогноз базується на основі аналізу збуту кінцевої продукції).

Суть пробного маркетингу полягає у здійсненні продажу партій товару окремим групам покупців. Так перевіряють настрої покупців, їхню заінтересованість у запропонованих товарах. Отримані результати за аналогією поширюються на весь ринок.

Економічну ефективність діяльності ВАТ "КрКЗ" можна досягти за рахунок впровадження заходів які будуть розглянуті в п.3.2 та 3.3. Основні аспекти та характеристики маркетингового аналізу ВАТ "КрКЗ" наведено у таблиці 3.1

Комплексне дослідження стратегічних ринків представляє собою збір, обробку і аналіз даних, метою якого с зменшення невизначеності, що супроводжує прийняттю маркетингових рішень. Дослідженню підлягає ринок вцілому, конкуренти, споживачі, ціни, внутрішній потенціал підприємства. Основою досліджень служать загальнонаукові і аналітико - прогнозні методи. Інформаційне забезпечення досліджень складається з кабінетних і польових досліджень а також із різних джерел інформації (внутрішніх, зовнішніх, власних і платних та ін.). Конкретним результатом комплексних маркетингових досліджень являються розробки, які використовуються при виборі і реалізації стратегії і тактики маркетингової діяльності підприємства.

Таблиця 3.1 - Основні аспекти маркетингового аналізу та їхні характеристики

Аспекти

Характеристики

1

2

Ринки підприємства

Кількість, кон'юнктура, місткість, ступінь важливості для підприємства, сегменти, перспективи розвитку, частка ринку фірми та перспективи її зміни, стан конкуренції.

Товари підприємства

Номенклатура, асортимент, стадії життєвого циклу, конкурентоспроможність, імідж, якість, рекламації споживачів.

Товари-новинки

Динаміка появи, можлива прибутковість (у перші роки продажу), витрати на виведення на ринок, ступінь захисту, ступінь ризику, конкурентоспроможність, імідж, реальність серійного випуску, час виходу на ринок, труднощі виробництва, достатність і доступність матеріальних, трудових чи фінансових ресурсів.Ця сторінка опублікована на сайті: http://www.refine.org.ua
Лінк на реферат: http://www.refine.org.ua/pageid-4753-16.html