Українські реферати

Управління асортиментом та номенклатурою
Сторінка: 2
Розділ: Маркетинг

4.4 Розрахунок штучного освітлення адміністративного приміщення

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

В С Т У П

Для вирішення багатьох економічних та соціальних завдань, що стоять перед будь-яким підприємством необхідною є організація найефективнішого збуту товарів та послуг, що може виставити підприємство на ринок.

У зв’язку з переходом господарства України до ринкової економіки та переглядом поглядів у цій сфері на теоретичні принципи та методологію економіки стало ясно, що облікові методи та прийоми які використовувались раніше, в нових умовах нецілеспрямовані.

Тепер від робітників економічних служб потребують знань інструментів спостереження та опису господарського життя не тільки дійсних на Україні, але й володіння міжнародним досвідом і нормами.

Необхідність вивчати та залучати результати досліджень та досвід в області маркетингу для детального відображення трансформації взаємовідносин та взаємодії виробництва та ринка - найактуальніша потреба сучасного життя кожного підприємства.

У сучасній економічній теорії та практиці розвинутих країн світу вже звичним стало поняття маркетинг (від англ. market— ринок, про­даж, торгівля). Все більш зрозумілим та вживаним воно стає і в Ук­раїні. При цьому, якщо раніше це явище економічного життя було своєрідною екзотикою, то тепер його розвиток - головна умова вихо­ду підприємств із кризи, досягнення поставлених ринкових цілей.

Ефективне використання маркетингу на підприємствах України потребує насамперед правильного розуміння його суті. Маркетинг являє собою процес планування та управління розробкою товарів та послуг, їх асортиментом та номенклатурою, ціновою політикою, збутом й просуванням товарів до покупців.

Асортимент продукції – це сукупність її видів, різноманітність та сортамент, які об’єднані конкретною ознакою.

Управління асортиментом та номенклатурою - це управлінський процес створення та підтримування відповідності між цілями фірми та її потенційними можливостями у процесах ринкової діяльності. Планування асортименту та номенклатури на підприємстві зв’язано з маркетинговою політикою підприємства, але на Україні маркетинг орієнтується більш на збут продукції, тому для підприємств необхідно визначити завдання та мету цієї політики, щоб потім застосовувати її на практиці. Формування асортименту продукції на підприємстві є складним процесом, який здійснюється з урахуванням дії цілого ряду факторів. Споживчий попит є основним фактором, який впливає на формування асортименту, і направлений на максимальне задоволення попиту споживача і разом з цим – на активний вплив на попит в сторону його розширення. Формування асортименту та споживчий попит в своєму розвитку взаємозв’язані. Суттєві зміни в попиті повинні відбиватися в сформованому асортименті.

В першому розділі дипломної роботи викладені теоретичні основи з управління асортиментом та номенклатурою продукції, визначена її сутність та значення в маркетинговій діяльності підприємства. У другому розділі дипломної роботи здійснено аналіз фінансово-господарської діяльності, обсягів випуску та реалізації продукції, структури товарного асортименту, структури збуту, виведено основні техніко-економічні показники, наведена характеристика продукції підприємства. В третьому розділі окреслені подальші перспективи формування та управління асортиментом та номенклатурою продукції, запропоновано технологічні та маркетингові заходи, що мають позитивно вплинути на ефективність роботи підприємства, проведено розрахунок економічної ефективності. В четвертому розділі визначено задачі охорони праці, проведено аналіз умов праці ВАТ "КрКЗ", наведено пропозиції щодо забезпечення профілактики виробничого травматизму та профзахворювань, безпечних та комфортних умов праці.

РОЗДІЛ І

МІСЦЕ ТА РОЛЬ МАРКЕТИНГУ В УПРАВЛІННІ АСОРТИМЕНТОМ ТА НОМЕНКЛАТУРОЮ ПРОДУКЦІЇ

1.1 Значення та цілі маркетингу в діяльності підприємств

Необхідність в елементарному вивченні ринку виникла з переходом до серійного, масового виробництва продукції, коли виникли питання: де, кому і як продавати створене без замовлення? Однак, перші цілеспрямовані кроки в області маркетингу були зроблені тільки на початку 20 століття.

Вони зводились до часткових коректувань виробництва та збуту в міру змін ринкової ситуації. Потім до складу маркетингу стали входити прогнозування та планування довготермінових змін об’єму продажів, рівня витрат та інш. І тільки в 70-ті роки сформувалася завершена система стратегічного управління виробництвом та збутом орієнтованого на ринок. Маркетинг перетворився в активний комплексний засіб вирішення довготермінових задач.

Призначення сучасної концепції маркетингу – пов’язати наукові, дослідно-конструкторські, фінансові, виробничі, сировинні та наукові ресурси, а також потенційні можливості організації збуту в чітко скоординовану та керовану систему. Використання у нашому економічному житті принципів маркетингу допоможе використати вирішення таких серйозних проблем, як монополізація виробництва, старіння технології, низький рівень продуктивності праці, відсутність мотивації праці, допоможе подолати консервативне економічне мислення тощо.

Сьогодні концепцію маркетингу в Україні можна подати у такому вигляді:

розробка та виготовлення продукції, першою чергою необхідної споживачеві;

встановлення на товари та послуги цін, вигідних як для покупців, так і для підприємств, аби забезпечити їм достатній рівень прибутку;

налагодження виробництва необхідної кількості товарів та надання послуг на базі їх якісного використання;

широкий розвиток оптової та роздрібної торгівлі;

активне розповсюдження різних товарів та послуг на відділені регіональні ринки;

залучення іноземного капіталу, перш за все у вигляді новітніх технологій та сучасних виробництв;

створення продукції, конкурентноспроможної на світовому ринку.

Теорія та особливо практика маркетингу в Україні розвинуті недостатньо. Враховуючи певні особливості, притаманні українській економіці, навряд можна очікувати, що просте копіювання світового досвіду науки про створення ринку матиме успіх. Найкращі досягнення у цій сфері необхідно принципово обмірковувати, пристосовувати до нашої господарської ситуації, доповнити їх якісно новими положеннями, сформулювати власні цільові функції.


Ця сторінка опублікована на сайті: http://www.refine.org.ua
Лінк на реферат: http://www.refine.org.ua/pageid-4753-2.html