Українські реферати

Управління асортиментом та номенклатурою
Сторінка: 25
Розділ: Маркетинг

5. Коефіцієнт віддзеркалення необхідно визначити для того щоб за наявною довідковою таблицею (додаток ) визначити необхідний для подальших розрахунків коефіцієнт використання світлового потоку (nn).

Коефіцієнт віддзеркалення від стін, стелі та робочої поверхні наявних приміщень оцінюються суб’ективно, приміщень що проектуються – з певною долею ймовірності, але в обох випадках точні значення їх невідомі, тому в довідкових таблицях приймається шкала середніх значень 70-50-30-10% для стін та стелі, для робочої поверхні – 30-10-0%

р стін = 30%

р стелі = 50%

р роб.поверхня = 10%

6.За таблицею (додаток ) визначаємо коефіцієнт використання світлового потоку - nn = 40%

7. Визначаємо необхідний світловий потік (Fл) всіх освітлювачів в приміщенні за формулою:

Fл =

EHmin * K * z * S

, лм

(4.6)

nсв * nn

де

-EHmin – мінімальна нормована освітленість – в нашому випадку (адміністративне приміщення) нормована освітленість EHmin = 300лк.

Освітленість робочої поверхні, яку дають освітлювачі загального призначення при комбінованій системі, повинна бути 10% від нормованої, але не менша за 150 лк для газорозрядних ламп та 50 лк для ламп розжарювання.

-К = 1,5 – коефіцієнт запасу (приймається виходячи з необхідності забезпечення нормованої освітлюваності за весь час експлуатації)

-z =1,1 – коефіцієнт нерівномірності освітлення (для люмінесцентних ламп)

-S – площа приміщення

Fл =

300*1,5*1,1*48

= 29700 лм

(4.7)

2*0,4

8.Якщо в освітлювачі встановлено по дві люмінесцентні лампи 40 Вт, з загальним світовим потоком 3000 лм, то необхідна кількість освітлювачів в приміщенні становить - 29700 : 3000 ≈ 10 штук, тобто та 5 штук освітлювачів в кожному ряді. При довжині одного освітлювача 1,24 м їх загальна довжина в ряду становить 6,2 метра. Звідси, між освітлювачами в кожному ряду можуть бути невеликі розриви загальною довжиною – 1,8 метра (8метрів – 6,2 метри).

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

Перехід економіки до ринкових відносин веде до створення нової системи управління формуванням асортименту товарів підприємств торгівлі, діяльність якої буде здійснюватись в умовах економічного коливання та зміцнення смаків клієнтів, дії конкурентів, зміні цін, попиту, змінення ділової активності на ринку. Це створює атмосферу потреби у розвитку товарного асортименту, росту ініціативи підприємства, передбачає пошук неординарних творчих рішень виникаючих проблем. Великі резерви підвищення ефективності управління формуванням асортименту товарів пов’язані з комплексним використанням маркетингу, впровадженням нових форм торгівлі, застосуванням сучасних методів господарювання. Саме таким цілям і відповідає діяльність ВАТ «Кременчуцький колісний завод».

Проведений аналіз процесу управління формуванням асортименту та номенклатури товарів у ВАТ «Кременчуцький колісний завод» дає можливість зробити висновки та внести наступні пропозиції.

Процес управління формуванням асортименту та номенклатури товарів підприємство здійснює самостійно, виходячи з реального попиту споживачів та в межах своїх виробничих можливостей.

Організація проведення асортиментної політики у фірмі сприяє кращому обслуговуванню покупців, створенню стійкого асортименту, підвищенню відповідальності робітників збуту за постійну наявність в продажі необхідної номенклатури товарів.

Орієнтуючись на певні спрогнозовані умови, підприємство зможе більш ефективно здійснювати прогноз своєї діяльності. Підприємство підтримує постійний контакт з потенційними споживачами, які дають їй виключно важливу інформацію про зміни в товарній, ціновій та збутовій політиці, дозволяють пристосувати комерційну діяльність до умов зовнішнього середовища, які постійно змінюються.

Організація просування та стимулювання збуту товарів дозволяє підприємству з однієї сторони краще пристосуватись до змін зовнішніх умов функціонування, а з другої – справляти необхідний вплив на ці умови з допомогою багаточислених каналів збуту.

Для підвищення ефективності управління формуванням асортименту товарів та номенклатурі ВАТ "КрКЗ" потрібно:

проводити цілеспрямовану асортиментну політику, яка допоможе підприємству визначити конкурентоздатність її товарів на даному ринку, дозволить уникнути значних фінансових, підприємницьких і організаційно-комерційних ризиків.

підтримувати постійний контакт з потенційними споживачами.

розширювати пошук можливих джерел закупки необхідних матеріалів та сировини, створювати додаткові джерела для поповнення товарних ресурсів;

налагодити на підприємстві використання більш прогресивних форм і методів вивчення попиту. Проводити різноманітні види виставок, купівельні конференції, тестування товарів, інтерактивне анкетування покупців з метою ознайомлення покупців з товарами-новинками, вияснення думки про них в потенційних покупців;

удосконалити роботу працівників підприємства з бухгалтерсько-статистичної звітності, запровадивши використання ПЕОМ, які дають змогу зменшити витрати на їх проведення, збільшить товарообіг та зменшить завантаженість роботи;

Грамотне управління формуванням асортименту та номенклатури на ВАТ «КрКЗ» дозволить вирішити керівництву проблеми покращення фінансового стану та активізувати свою діяльність на конкурентних ринках.


СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Конституція України –К.: Україна, 1996.

Про власність: Закон України // Урядовий кур’єр. -1991. -7 лютого.

Про підприємництво: Закон України // Урядовий кур’єр. -1991. -7 лютого.

Про підприємства в Україні: Закон України // Голос України. -1991.
-27 березня.

Про захист споживчого ринку в Україні: Закон України // Урядовий кур’єр. -1991. -16 квітня.

Про захист прав споживачів: Закон України // Урядовий кур’єр. -1994.
-27 січня.

Порядок заняття торговельною діяльністю і правила торговельного обслуговування населення: Постанова Кабінету Міністрів України// Урядовий кур’єр. -1995. -21 лютого.

Про рекламу: Закон України // Урядовий кур’єр. -1996. -26 липня.

Балабанов И.Т. Финансовый менеджмент. –М.: Финансы и статистика. 1994.


Ця сторінка опублікована на сайті: http://www.refine.org.ua
Лінк на реферат: http://www.refine.org.ua/pageid-4753-25.html