Українські реферати

Управління асортиментом та номенклатурою
Сторінка: 4
Розділ: Маркетинг

Процес реалізації сучасної концепції маркетингу на підприємствах України необхідно здійснювати поступово. Можна уявити схему процесу у вигляді “маркетингової драбини”, піднімаючись сходинками якої організації (підприємства) відчують досить глибокі еволюційні зміни. “Маркетингова драбина” містить 8 етапів.

Перший етап – це досить добре продумана політика цін. Значення ціни як одного з економічних інструментів управління виробництвом, матеріальної зацікавленості та відповідальності сьогодні особливо зростає.

Другим обов’язковим етапом має бути вивчення управлінським персоналом організації теорії та практики маркетингу, а також можливість звернутися до консультаційних фірм з метою адаптації світового досвіду у сфері бізнесу до умов нашої економіки.

Наступним етапом є удосконалення умов ринкової реалізації продукції завдяки інформації потенційних споживачів про можливості задоволення їх потреб (створення мережі фірмової торгівлі, розподільчої системи, широка реклама тощо).

Важливий етап “маркетингової драбини” – виробництво якісного товару, що задовольняв би споживача. На жаль, сьогодні наше господарство перебуває у стані деформованого “ринку продавця” (пріоритетне становище виробника відносно споживача), ускладненого хронічним дефіцитом та безправністю споживачів.

Далі підприємству необхідно посісти вигідне місце на ринку. Для досягнення цієї мети слід вивчити ринкові можливості, тобто зробити спробу виділення на фоні аналогічної продукції інших підприємств і заповнити конкретні сегменти ринку. Практично це є найважливішим етапом “маркетингової драбини”, зміст якого – дослідження ринків та аналіз конкурентної боротьби.

Останні сходинки “маркетингової драбини” мають на меті збільшення обсягів виробництва необхідної споживачеві продукції та забезпечення на цій базі довготривалого доходу та стійкого стабільного становища підприємства на ринку. Досягнення таких результатів позитивно вплине на “ринок продавця”, який сьогодні в Україні є однією з головних перешкод на шляху науково-технічного прогресу, оновлення виробництва та виникнення принципово нових, високоякісних товарів та послуг.

Діяльність підприємства за схемою “маркетингової драбини” створив змогу всі технічні, комерційні та збутові операції розглядати комплексно, систематично, враховуючи зворотній зв’язок зі споживачем, надає можливість регулювати якість і кількість виробленої продукції за мінімальних витрат.

Роль сучасної концепції маркетингу в сучасній економіці є подвійною. З одного боку, маркетинг, як елемент ринку є необхідним для здійснення економічних реформ в країні. Створити ефективно працююче підприємство всередині країни чи успішно вийти на зовнішній світовий ринок в умовах сучасності неможливо без використання маркетингу. Крім того, він сприяє не тільки розв’язанню економічних проблем перехідного періоду, але й поліпшенню соціально-політичної обстановки у нашому суспільстві.

З іншого боку, об’єктивною основою розвитку сучасної концепції маркетингу є реформування економіки, переведення її на ринкові відносини. Тільки ринкове середовище і вільна конкуренція здатні створювати нову мотивацію підприємництва та спонукати підприємців до впровадження принципів маркетингу. Тому держава повинна створювати відповідні економічні та інституційні умови для переведення економіки на ринкові відносини та розвитку маркетингової діяльності.

Становлення ринкових відносин та розвиток маркетингу є неможливим без глибинних змін у зовнішньоекономічній політиці держави, суттєвого підвищення її ефективності, якісної перебудови на принципах демократизації, демонополізації та деідеологізації.

Особливості зовнішньоекономічної політики в умовах ринку полягають у забезпеченні переходу до активної експортноорієнтованої стратегії економічного розвитку на базі цілеспрямованого формування та ефективної реалізації експортного потенціалу України у пріоритетних галузях економіки та в органічному поєднанні заходів щодо послідовної лібералізації сфери зовнішньоекономічних зв’язків, створення справді рівних можливостей для суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності різних форм власності. Такий підхід передбачає активне використання валютних, податкових, кредитних, страхових та інших ринкових важелів регулювання зовнішньоекономічних зв’язків України в умовах ринку.

Важливою умовою впровадження і розвитку маркетингової діяльності є перетворення психології та господарського мислення вітчизняних підприємців. Непідготовленість їх до підприємницької діяльності внаслідок несприймання у минулому товарно-грошових відносин знижувала результативність їхньої праці та негативно впливала на ефективність суспільного виробництва.

Усвідомлення об’єктивної необхідності становлення ринкових відносин зумовлює й необхідність навчання керівників і фахівців усіх галузей головним принципам та методам сучасного маркетингу, глибокому знанню законів маркетингу, економічної кон’юнктури, основ стратегічного тестування, комплексу заходів щодо вивчення поведінки споживачів, ефективного впливу на позиції конкурентів та інших проблем в умовах ринку.

Сучасна концепція маркетингу – це філософія бізнесу, котра сьогодні визначає всю стратегію і тактику підприємця в умовах ринкових відносин.

Маркетинг широко використовується підприємцями, насамперед тому, що надає їм змогу реалізувати найбільш раціональним способом свої можливості та досягати своєї кінцевої мети в умовах жорсткої ринкової конкуренції. І якщо ми хочемо створити в країні цивілізований, а не “дикий” ринок, то без маркетингу це зробити неможливо, бо це – перевірений людством шлях до вдосконалення економіки.


1.3 Вивчення сегментів ринку – визначення необхідної номенклатури продукції

Західнонімецький маркетолог Г.-Г.Леттау розробив сукупність критеріїв для проведення сегментації ринку, яка представлена на рисунку 1.2.

Серед критеріїв групи "А" прикладом географічної сегментації може бути експорт в тропічні країни, країни скандинавського ринку, в країни ЄЕС. Зрозуміло, що тут важливо враховувати не тільки національні традиції і переваги, але і особливості економічної ситуації (фінансовий стан, податки, форми контролю експорту та інші), кліматичні і інші особливості. Серед фірмово-демографічних характеристик особливе місце займають виробничо-економічні параметри підприємства-споживача, специфіка його приналежності до того чи іншого сектора економіки, використовувані форми господарювання, традиції та імідж підприємства. Галузева сегментація ринку виробничих підприємств виражена. Що стосується техніко-прикладних сегментів ринку, то вони визначаються сукупністю технічних прийомів, використовуваних виробником.

Сегменти ринку, які орієнтовані на продаж індивідуальним споживачам (група "Б"), найбільш різноманітні. Серед соціально-демографічних характеристик у відповідності, наприклад, ринку приладдя для гоління – інформація про кількість чоловіків та жінок, яким за 16; для визначення тиражу вузівського підручника – інформація про кількість студентів відповідного профілю підготовки; скільки та яких колес треба в даній місцевості – інформація про кількість автотехніки та її спеціалізацію.

Соціально-економічні сегменти ринку споріднені з соціально-демографічними, але пов’язані з рівнем життя конкретних соціальних груп, які володіють дорогими предметами довготривалого користування.


С е г м е н т и р и н к у

А. Сегменти ринку, орієнтовані на продаж підприємствам

Географічні (регіональні)

Фірмово-демографічні, орієнтовані на галузь

Техніко-прикладні

Б. Сегменти ринку, орієнтовані на продаж споживачам

Географічні (регіональні)

Соціально-демографічні

Соціально-економічні

Орієнтовані на споживання певного типу

Орієнтовані на засоби

масової комунікації

Орієнтовані

на життєвий стиль

Психологічні

В. Сегменти ринку, які випливають з вибраної ринкової стратегії

Визначені продуктом

Орієнтовані на ціни

Орієнтовані на якість

Визначені

стратегією збуту

Рис.1.2 - Сукупність критеріїв для проведення сегментації ринкуЦя сторінка опублікована на сайті: http://www.refine.org.ua
Лінк на реферат: http://www.refine.org.ua/pageid-4753-4.html