Українські реферати

Управління асортиментом та номенклатурою
Сторінка: 7
Розділ: Маркетинг

Зміни

Необоротні активи, в тому числі:

59734

61312

1578

-основні засоби (остаточна вартість)

56063

53156

-2907

Оборотні активи, в тому числі:

45249

48472

3223

-запаси

29465

29397

-68

-грошові кошти та поточні фінансові інвестиції

1803

3056

1253

Всього:

104990

109796

4806

З даних таблиці 2.3 видно, що сума всіх джерел фінансових ресурсів за рік зросла на 4806 тис. грн. – з 104990 до 109796 тис. грн., у тому числі власні кошти на 4659 тис. грн. – з 93093 до 97752 тис. грн., залучені кошти зросли на 176 тис. грн. – з 104990 до 109796 тис. грн.

За звітний рік змінився склад джерел коштів: частка власних коштів збільшилась на 0,36% (з 88,67 до 89,03%), частка залучених коштів зменшилась на 0,34% (з 11,28 до 10,94%). Збільшення частки власних коштів позитивно характеризує роботу підприємства.

Для оцінки фінансової стабільності використовується коефіцієнт фінансової стабільності, який показує співвідношення власних та заємних коштів. Нормативне значення повинно бути більше 1. Отже, скористаємося формулою:

Кф.ст. = М/ К+З, де (2.1)

Кф.ст. – коефіцієнт фінансової стабільності;

М – власні кошти, тис. грн.;

К – заємні кошти, тис. грн.;

З – кредиторська заборгованість та інші пасиви, тис. грн.

Маємо: на початок року Кф.ст. = 93093/ 11839 = 7,86; на кінець року Кф.ст. = 97752/ 12015 = 8,14.

За звітний рік коефіцієнт фінансової стабільності збільшився на 0,28. Це вказує на те, що підприємство має достатній рівень фінансової стійкості і відносно незалежне від зовнішніх фінансових джерел.

Показники таблиці 2.3 свідчать, що активи підприємства зросли за рік на 4806 тис. грн. (з 104990 до 109796) або на 4,57%.

Проведемо аналіз руху кредиторської заборгованості (таблиця 2.4).

Таблиця 2.4 - Аналіз руху кредиторської заборгованості

Показник

На поч. року

(тис. грн.)

На кін. року

(тис. грн.)

Зміни

1. Кредити банків


Ця сторінка опублікована на сайті: http://www.refine.org.ua
Лінк на реферат: http://www.refine.org.ua/pageid-4753-7.html