Українські реферати

Управління асортиментом та номенклатурою
Сторінка: 9
Розділ: Маркетинг

408

+114

- із внутрішніх розрахунків

-

522

+522

5. Інші зобов’язання

10

27

+17

Всього:

11839

12015

+176

Загальна сума кредиторської заборгованості зросла за рік на 176 тис. грн. Це збільшення виникло в основному за рахунок кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги (1457 тис. грн.). В той же час по розрахунках з одержаних авансів та розрахунках з бюджетом заборгованість на кінець року зменшилась на 1900 тис. грн. (734 тис. грн. + 1166 тис. грн.).

Платоспроможність підприємства визначають його здатністю до швидкого погашення своїх зобов’язань по платежах. Найбільш мобільною частиною оборотних засобів є грошові кошти та короткострокові фінансові вкладення. Підвищення частки грошових коштів та короткострокових фінансових вкладень у загальній вартості оборотних засобів сприяє зростанню платоспроможності.

Загальний коефіцієнт ліквідності (коефіцієнт покриття) – відношення всіх мобільних засобів до короткотермінових зобов’язань по платежах. Підтверджує не тільки ступінь стійкості структури балансу, а й здатність підприємства швидко розраховуватись по своїх короткотермінових боргах.

Теоретично виправдана величина: 2,0 – 2,5. Маємо: на початок року – коефіцієнт ліквідності – 3,82; на кінець року – 4,0. Значення цього коефіцієнту на кінець року декілька збільшилося, але знаходиться в діапазоні теоретично виправданої величини.

З даних таблиці 2.5 видно, що загальна сума оборотних активів за рік зросла на 3223 тис. грн. Приріст виник за рахунок запасів – на 1136 тис. грн. за рахунок збільшення залишку грошових коштів – на 125 тис. грн. При цьому сума незавершеного виробництва знизилась на 1750 тис. грн. дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги зросла на 613 тис. грн. Дебіторська заборгованість по розрахунках з бюджетом знизилась на 175 тис. грн. Ця стаття

балансу – сума бюджетної заборгованості з відшкодування ПДВ та на 01.01.2005 року дорівнює 5463 тис. грн.

Досить велике значення дебіторської заборгованості за виданими авансами (5294 тис. грн.) обумовлене особливостями розрахунків з металургійними комбінатами Росії (менше монтажної норми металопрокату замовити та оплатити не можна).

Таблиця 2.5 - Аналіз динаміки оборотних активів

Вид оборотних

активів

На поч. року

(тис. грн.)

На кін. року

(тис. грн.)

Зміни

Запаси:

- виробничі запаси

18785

19921

+1136

- тварини на вирощуванні

204


Ця сторінка опублікована на сайті: http://www.refine.org.ua
Лінк на реферат: http://www.refine.org.ua/pageid-4753-9.html