Українські реферати

Планування, стадії, процедури аудиту та складові аудиторського ризику
Сторінка: 1
Розділ: Економічні теми

Зміст

Вступ...................................................................................

Планування, стадії і процедури аудиту.........................................

Процедури перевірки на суттєвість..............................................

Складові та суть аудиторського ризику.........................

Висновок.......................................................

Лутература....................................................................

Вступ

Контроль є функцією управління тому призначення контролю відповідає меті управління.

Перехід економіки на ринкові відносини пов'язаний з розширенням прав підприємців, демократизацією управління і використанням економічних важелів і стимулів, спрямованих на підвищення ефективності праці та її оцінки за економічним результатом. У зв'язку з цим визначається новий напрямок розвитку економічного контролю фінансово-господарської діяльності підприємств - незалежний аудиторський контроль. Виникнення аудиторського контролю в Україні обумовлено проведенням приватизації державного майна, управління яким приводив власник адміністративними методами, використовуючи для цього різні державні структури. Створення спільних підприємств з іноземним капіталом, орендних комерціалізованих, кооперативів, приватних та інших суб'єктів підприємницької діяльності з різними формами власності і господарювання, керуючись законами України про власність, підприємницьку діяльність, власник набув право обирати незалежний контроль своєї фінансово-господарської діяльності. Таке право власника закріплено Законом України "Про аудиторську діяльність", який передбачає організаційне і методичне забезпечення виконання контрольних функцій - аудиту на договірних засадах з власником, передбачає відповідальність сторін за об'єктивну, неупереджену перевірку фінансової діяльності підприємства, відображення результатів її у публічній звітності та правильність розрахунків з державою по сплаті податків, нарахування дивідендів акціонерам і володарів цінних паперів тощо.

Планування, стадії та прцедури аудиту

Найважливіша складова частина аудиту це планування.

Характер планування в значній ступені залежить від організаційної форми,розміру і виду діяльності підприємства..

Основна складова частина планування аудиту - отримання аудитором уявлення про стан справ на підприємстві. Це допоможе визначити події, операції та заходи, які могли суттєво вплинути на звітність підприємства і зменшити загалий ризику в аудиті. Загальний ризик в аудиті - це небезпека того, що аудитор допустить неправильний висновок по виконаних ним аудиторських процедурах.

Аудитор обговорює з керівництвом та фахівцями підприємства елементи загального аудиторського плану і аудиторські процедури для досягнення ефективності та результативності аудиту, а також для узгодження порядку проведення аудиторських процедур з внутрішнім розкладом роботи фахівців підприємства.

У процесі планування створюються два основних документи: загальний план і програма перевірки. План, як правило, складається з переліку робіт на основних етапах аудиту, а програма містить конкретні завдання і процедури перевірки кожного циклу господарських операцій, рахунки бухгалтерського обліку.

Під час планування необхідно брати таку інформацію:

- умови конкретного договору (строки, порядок звітування перед клієнтом і т.д.

- останні нормативні документи, що регулюють здійснення аудиту;

- визначені найбільш важливі питання аудиту;

- рівень довіри до системи внутрішнього контролю;

- зміст облікової політики замовника та її зміни;

- розрахований чи просто оцінений рівень суттєвості ( допустимої помилки);

- умови, що потребують особливої ретельності ( наявність пов'язаних сторін, можливість зловживань, судова справа тощо);

- необхідність залучення експертів, співпраці з іншими аудиторами та можливості залучення працівників замовника;

- зміст і обсяг необхідних аудиторських свідчень.

Загальний план аудиту розробляється настільки детально, щоб аудитор мав можливість, керуючись ним, підготувати програму аудиту, в свою чергу, програма аудиту і її зміст та розмір значно залежать від розміру, виду і специфіки підприємства, яке перевіряється, умов договору на проведення аудиту, а також особливостей методики та техніки, яку використовує аудитор під час перевірки. Під час розробки загального плану аудиту аудитор аналізує наступні питання, тобто розуміння аудитором стану справ на підприємстві:

Таким чином, планування аудиту фактично розпочинається на етапі вибору замовника чи вирішенні питання щодо продовження співпраці. Його часто ще називають попереднім плануванням.

Після укладення договору розпочинаються роботи першого рівня планування. Призначаються конкретні виконавці. Під час їх призначення слід врахувати:

- кількісний склад;

- якісний склад;

- терміни і види робіт.

На цьому етапі також готується попередній бюджет витрат часу.

Програма аудиту - це документ, що містить: завдання аудиту для конкретного об'єкту ( системи контролю певних господарських операцій, залишків на рахунках бухгалтерського обліку, циклу господарських операцій тощо); процедури, необхідні для виконання поставлених завдань; обсяги і терміни їх виконання. В програмі аудиту види, зміст та час проведення запланованих аудиторських процедур повинні співпадати з прийнятими до роботи показниками загального плану аудиту. Аудиторська програма допомагає керувати виконавцями аудиту та контролювати їх роботу. В аудиторську програму включається також перелік об'єктів аудиту по його напрямках, а також час, який необхідно витратити на кожен напрямок аудиту або аудиторську процедуру. Преференційні стандарти вимагають, щоб програма була достатньо детальною і могла бути використана як інструкція для асистентів та контролю правильності виконаних робіт. Для підвищення якості планування, скорочення витрат часу, як правило, використовують заздалегідь розроблені стандартні програми перевірки, які аудитор повинен уважно відкоригувати з врахуванням особливостей їх застосування в умовах конкретного підприємства, оцінки системи внутрішнього контролю. Зміни у план і програму можуть вноситись навіть під час здійснення процедур підтвердження. Усі зміни обов'язково документуються з висвітленням причин.

Відразу після закінчення звітного року аудитор, як правило, проводить тести " відсічення", перевіряючи правильність віднесення господарських операцій до звітного періоду.

Узагальнення результатів планування аудиту оформлюється меморандумом ( доповідною запискою), у якому розглядаються наступні питання: короткий огляд напрямків діяльності замовника з виділенням основних партнерів ( постачальників, замовників, банків тощо); оцінка властивого ризику у галузі і безпосередньо на підприємстві; оцінка ефективності внутрішнього контролю та ризику контролю; проблеми пов'язані з нетиповими господарськими операціями; призначення аудиторської групи, графік виконання робіт, використання внутрішніх аудиторів, комп'ютерів у процесі аудиту; загальні терміни виконання аудиту, строки зустрічей з керівництвом замовника, дата завершення аудиту.

Після внесення необхідних коригувань план і програма приймаються до прийняття.

Фінансово-господарський контроль і аудит в усіх ланках народного господарства, насамперед у його основній ланці - підприємстві, здійснюється проведенням ревізій тематичних, вибіркових, суцільних, аудиту та інших контрольних перевірок за допомогою певних прийомів. Сукупність організаційних, методичних і технічних прийомів, здійснюється за допомогою певних аудиторських процедур, становить контрольно-аудиторський процес. В цьому процесі виділять такі стадії: організаційна, дослідницька, узагальнення та реалізації результатів контролю і заключна. Організовують і безпосередньо здійснюють цей процес контрольно-аудиторські підрозділи, які є в структурі органів управління, на які покладено контрольні функції управління.


Ця сторінка опублікована на сайті: http://www.refine.org.ua
Лінк на реферат: http://www.refine.org.ua/pageid-4776-1.html