Українські реферати

Державне управління в умовах адміністративної реформи
Сторінка: 9
Розділ: Правознавство

Українські урядовці мають бути залучені до інституціалізованих міжнародних мереж державних службовців та радників з державної політики. Безперечно, це завдання є легшим для центральноєвропейських країн, де перспективи вступу до ЄС забезпечують природне інституційне середовище. Україна не має цього середовища, проте залишаються можливості, до яких вона не має доступу.

6.СПИСОК ВКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Виступ Президента України Віктора Ющенка у Верховній Раді перед голосуванням щодо затвердження Юлії Тимошенко на посту Прем'єр-міністра України 4 лютого 2005 р. // http://www.president.gov.ua/activity/322604235.html.

2. Європейські орієнтири адміністративного реформування в Україні: Моно­графія / За заг. ред. В.Д.Бакуменка, В.М.Князєва; Кол. авт.: В.Д.Бакуменко (кер. автор. кол.), Л.М.Гогіна, І.В.Козюра, С.О.Кравченко, Ю.Г.Кальниш, Л.Г.Штика. – К.: Вид-во НАДУ, 2005. – 172 с.

3. Журавський В.С. Джерело закладено в самій ідеї // Голос України. – 2005. – 1 берез.

4. Загальна оцінка країни. Україна / Агентства ООН в Україні. – К., 2004. – 136 с. // http://www.un.kiev.ua/ua/cca/.

5. Кількість державних службовців, які займають посади керівних працівників та спе­ціа­ліс­тів за категоріями станом на 31.12.2004 р. // http://www.guds.gov.ua/document/41923;/ds.htm.

6. Лісничий В.В. Політичні та адміністративні системи зарубіжних країн. – Х.: Торнадо, 2001. – 352 с.

7. Луговий В.І. Професійна підготовка державно-управлінських кадрів у кон­тексті сучас­них тенденцій // Вісн. НАДУ. – 2004. – № 3. – С. 11-20.

8. Парфенцева Н.О. Міжнародні статистичні класифікації діяльності та про­дук­ції: стан та перспективи розвитку // Наук. вісн. Держ. акад. статис­ти­ки, обліку та аудиту. – 2004. – Вип. 2.

9. Програма діяльності Кабінету Міністрів України "Назустріч людям" // Офі­­ц. вісн. України. – 2005. – № 6.

10. Само­вря­дування та тери­­то­ріальна організація влади в Польщі / Я.Гонцяж, Н.Гнидюк, В.Гуменюк, О.Куленкова – К.: Міленіум: Вид-во УАДУ, 2001. – 184 с.

11. Gajduschek G., Dethier J.-J. Hungary: overview, World Bank, 2002 // http://www1. worldbank.org/publicsector/civilservice/.

12. Реформа державного управління в Україні / Новозеландський Інститут Економічних Досліджень. 2000 р.


[1]International encyclopedia of public policy and administration / Editor in chief J. M. Shafritz. – Boulder: Westview, 1998. – 4 volumes. – 2504 p.

[2] Marini F. Public administration // International encyclopedia of public policy and administration / Editor in chief J. M. Shafritz. – Boulder: Westview, 1998. – Vol. 3. – Pp. 1782-1788.

[3] Авер'янов В. Ще раз про зміст і співвідношення понять «державне управління» і «виконавча влада»: полемічні нотатки : . Опубліковано: 28.11.04 . Джерело: LawSchool.lviv.ua

Авер'яновВ. Адміністративна реформа і правова наука // Право України. - 2002. - № 3. - С 24-25

[4] Дослідження здійснювали працівники Секретаріату Кабінету Міністрів під керівництвом Тетяни Болтівець. В межах проекту опитано державних службовців з таких органів виконавчої влади:

Міністерство аграрної політики. Міністерство культури та мистецтв. Міністерство освіти та науки.Міністерство праці та соціальної політики. Міністерство екології та природних ресурсів. Фонд державного майна. Антимонопольний Комітет. Державний комітет будівництва та архітектури. Державний комітет з питань регуляторної політики та підприємництва.

[5] Политологический словарь: В 2 ч. – Ч. 1- М.: Луч, 1994. – С. 208.

[6] Державне управління: теорія і практика / ред. В. Б. Авер’янова. – К.: Юрінком Інтер. 1998. С. 432.

[7] Ведель Ж. Адмынистративное право Франции: Пер. с фр. – М.: Прогресс, 1973. – С. 512.

[8] Старилов Ю. М. Служебное право. – М.:БЕК, 1996. – С. 698


Ця сторінка опублікована на сайті: http://www.refine.org.ua
Лінк на реферат: http://www.refine.org.ua/pageid-4812-9.html