Українські реферати

Визначення кредитоспроможності позичальника
Сторінка: 7
Розділ: Економіка підприємства

Розрахунок провадиться тільки для періоду в один рік, при цьому використовуються сумарний виторг від реалізації продукції (послуг) за поточний рік і середнє значення чистого робочого капіталу за поточний рік.

Оборотність основних коштів (FAT), раз

Характеризує ефективність використання підприємством наявних у його розпорядженні основних коштів. Чим вище значення коефіцієнта, тим більше ефективне підприємство використає основні кошти. Низький рівень фондовіддачі свідчить про недостатній обсяг продажів або про занадто високий рівень капітальних вкладень. Однак значення даного коефіцієнта сильно відрізняються друг від друга в різних галузях. Також значення даного коефіцієнта сильно залежить від способів нарахування амортизації й практики оцінки вартості активів. Таким чином, може зложитися така ситуація, коли показник оборотності основних коштів буде вище на підприємстві, що має зношені основні кошти.

Розрахунок провадиться тільки для періоду в один рік, при цьому використовуються сумарний виторг від реалізації продукції (послуг) за поточний рік і середнє значення суми позаоборотних активів за поточний рік.

Оборотність активів (TAT), раз

Характеризує ефективність використання компанією всіх наявних у її розпорядженні ресурсів, незалежно від джерел їхнього залучення. Даний коефіцієнт показує, скільки разів за рік відбувається повний цикл виробництва й обігу, що приносить відповідний ефект у вигляді прибутку. Цей коефіцієнт також сильно варіюється залежно від галузі.

Розрахунок провадиться тільки для періоду в один рік, при цьому використовуються сумарний виторг від реалізації продукції (послуг) за поточний рік і середнє значення суми всіх активів за поточний рік.

Оборотність запасів (ST), раз

Відображає швидкість реалізації запасів. Для розрахунку коефіцієнта в днях необхідно 365 днів розділити на значення коефіцієнта. У цілому, чим вище показник оборотності запасів, тим менше коштів зв'язано в цій найменш ліквідній групі активів. Особливо актуальне підвищення оборотності й зниження запасів при наявності значної заборгованості в пасивах компанії.

Оборотність дебіторської заборгованості (Період погашення дебіторської заборгованості (CP), дн

Показує середнє число днів, необхідне для стягнення заборгованості. Щоб одержати кількість днів, необхідно помножити значення коефіцієнта на 365. Чим менше це число, тим швидше дебіторська заборгованість звертається в кошти, і, отже, підвищується ліквідність оборотних коштів підприємства. Високе значення коефіцієнта може свідчити про труднощі зі стягненням коштів по рахунках дебіторів.

Розрахунок провадиться тільки для періоду в один рік, при цьому використовуються сумарний виторг за рік і середнє значення дебіторської заборгованості за поточний рік.

Досліджуючи показники оборотності, слід виходити з того, що чим швидше обертаються вкладені кошти, тим менше їх слід вилучати, а отже, тим меншою буде вартість капіталу, що позитивно впливає на рентабельність і платоспроможність підприємство. Фінансовий аналітик повинен орієнтуватися при цьому на середньогалузеві показники оборотності.

Підкреслимо, що, оцінюючи здатність позичальника виконати тої зобов'язання у майбутньому, працівники банку розраховують не всю сукупність показників, охарактеризованих вище. Для отри­мання об'єктивної картини достатньо проаналізувати по одному чи кілька показників з кожного блоку. Згідно із сучасними тенденція­ми оцінки кредитоспроможності увага насамперед акцентується на аналізі достатності та реальності прогнозних показників балансу та фінансових результатів. У разі, якщо на підприємстві відсутні фахівці з питань планування чи бюджетування, працівни­ки банку можуть розрахувати відповідні планові показники, вихо­дячи з наданої позичальником інформації.

Працівники фінансових служб перед тим, як звертатися до ба­нку із кредитною заявкою, повинні самі оцінити кредитоспромо­жність підприємства з тим, щоб у разі її недостатності провести роботу, спрямовану на її підвищення [2].

Визначення кредитоспроможності фізичних осіб. При зверненні фізичної особи в кредитну установу, важливо визначити, яке цільове призначення цього кредиту. Якщо це інвестиційний кредит, то кредитними експертами проводиться детальний аналіз діяльності суб’єкта підприємницької діяльності – фізичної особи. Розглядається детальний план розвитку бізнесу підприємця та реальна можливість повернення кредиту. Важливим у цьому плані є факт наявності застави, яка повинна у 2-3 рази перевищувати розмір суми кредиту.

Під час визначення кредитоспроможності позичальника для надання споживчого кредиту інформація про них акумулюється у банківських бюро кредитних історій, і тут дуже важливим для позичальника є наявність позитивної кредитної історії. Треба зазначити, що українські банки не мають спільних бюро, і тому кожен відслідковує клієнті лише по власних базах даних. При цьому в деяких з них, ці бази не пов’язані навіть між власними відділами, тобто, коли клієнт приходить за мікро кредитом, експерт може не дізнатися про те, що у цього клієнта вже є інший споживчий кредит у цьому ж банку. Загалом, систематизація бюро кредитних історій – важливе завдання, яке стоїть перед банківською системою України [4].


Висновки.

Виникнення і функціонування кредиту пов'язане з необхідністю забезпечення безперервного процесу відтворення, із тимчасовим вивільненням коштів у одних підприємствах і появою потреби в них у інших. При наданні кредитів будь-який банк стикається з необхідністю оцінки кредитоспроможності позичальників. Ця процедура є обов'язковою, і її результати істотно впливають як на результати конкретних кредитних угод, так і на ефективність кредитної діяльності банку в цілому. Для позичальника оцінка кредитоспроможності також важлива, оскільки від її результату залежить в якому обсязі буде наданий кредит і чи буде він наданий взагалі.

Отже, можна сказати, що кредитоспроможність [creditworthiness] – це система умов, що визначають спроможність підприємства залучати позиковий капітал і повертати його в повному обсязі у передбачені терміни

Між кредитоспроможністю і платоспроможністю існує істотна відмінність. Справа в тому, що кредитні зобов'язання позичальника перед банком, на відміну від інших зобов'язань, повинні бути погашені виключно грошовими коштами. Тому для банка, що надає кредит, недостатньо, щоб позичальник був платоспроможний, він повинен бути кредитоспроможний. У зв'язку з цим виникає необхідність використання поняття кредитоспроможності для характеристики спроможності позичальника погашати свої зобов'язання перед банком виключно грошовими коштами.


Ця сторінка опублікована на сайті: http://www.refine.org.ua
Лінк на реферат: http://www.refine.org.ua/pageid-4874-7.html