Українські реферати

Методи соціально-педагогічних досліджень
Сторінка: 6
Розділ: Педагогіка

Проведення експериментального навчання в колективах (групах, класах або їхніх комплексах) забезпечує регулярність, систематичність і наступність необхідних навчальних впливів, а також дає різноманітний масовий матеріал для подальшої статистичної обробки. Власне експериментальне навчання повинне задовольняти деяким специфічним вимогам, що випливають з необхідності дотримувати основні життєві інтереси випробуваних. Ці дослідження не повинні шкодити духовному і моральному здоров'ю людей, що беруть участь у них. В експериментальних групах, класах і школах створюються і підтримуються найбільш сприятливі умови для навчальної діяльності.

Методика експериментального навчання має наступні основні риси:

його зміст і способи проведення ретельно плануються заздалегідь;

докладно і вчасно фіксуються особливості процесу і результати навчання;

за допомогою особливих систем завдань регулярно визначається як рівень засвоєння навчального матеріалу, так і рівень психічного розвитку випробуваних на різних етапах експериментального навчання;

ці дані зіставляються з отриманими при обстеженні контрольних груп і класів ( щозаймаються в умовах, що приймаються за звичайні).

У сполученні з індивідуальним навчальним експериментом колективне експериментальне навчання усе ширше використовується в психології і дидактику як особливий метод дослідження складних процесів психічного розвитку людини.

Достоїнства формуючого експерименту:

орієнтація на розвиток учня в освітньому процесі;

теоретична обґрунтованість експериментальної моделі організації цього процесу;

тривалість дослідження, що гарантує обґрунтованість і надійність одержуваних даних, і ін.

Серед основних результатів застосування формуючого експерименту в педагогічній психології можна назвати наступні:

Були встановлені закономірності розвитку в дошкільників пізнавальних здібностей (дослідження П.Я. Гальперина, Л.Ф. Обуховой, Г.И. Мінської, Н.Н. Поддъякова, Л.А. Венгера, А.В. Запорожця й ін.).

Встановлено особливості й умови переходу від дошкільного періоду до шкільного навчання (дослідження Е.Е. Шулешко й ін.).

Доведено можливість і доцільність формування в молодших школярів основ науково-теоретичного мислення і визначальне значення в цьому змісту і методів навчання (дослідження В.В. Давыдова, Д.Б. Эльконина й ін.).

Висновок

У педагогічній психології використовуються всі ті методи, що є в загальних, віковий і багатьох інших галузях психології: спостереження, усний і письмове опитування, метод аналізу продуктів діяльності, контент-анализ, експеримент і ін., але тільки тут вони застосовуються з урахуванням віку дітей і тих психолого-педагогічних проблем, у контексті яких виникає необхідність звертання до них.

Методологія – система принципів і способів організації, побудови теоретичної і практичної діяльності, а також навчання про цю систему. Поняття "методологія" має два основних значення: а) система визначених способів і прийомів, застосовуваних у тій або іншій сфері діяльності (у науці, політику, мистецтві і т.п.); б) навчання про цю систему, загальна теорія методу, теорія в дії.

У загальнонауковому плані, метод (від греч. methodos - шлях дослідження, теорія, навчання) – "спосіб досягнення якої-небудь мети, рішення конкретної задачі; сукупність прийомів або операцій практичного і теоретичного освоєння (пізнання) дійсності".

Методика відповідає конкретним цілям і задачам психолого-педагогічного дослідження, містить у собі опис об'єкта і процедур вивчення, способів фіксації й обробки отриманих даних. На основі визначеного методу може бути створена безліч методик.

У сучасній методології і логіку науки виділяється наступна загальна схема рівнів методології: рівень філософської методології; рівень методології загальнонаукових принципів дослідження; рівень конкретно-наукової методології; рівень методик і технік дослідження.

Однієї з найбільш визнаних і відомих класифікацій методів психолого-педагогічного дослідження є класифікація, запропонована Б.Г. Ананьевым. Усі методи він розділив на чотири групи: організаційні; емпіричні; по способі обробки даних; інтерпретаційні.

Спостереження – основний, найбільш розповсюджений у педагогічній психології (і в педагогічній практиці в цілому) емпіричний метод вивчення людини. Під спостереженням розуміється цілеспрямоване, організоване і певним чином фиксируемое сприйняття досліджуваного об'єкта. Результати фіксації дані спостереження називаються описом поводження об'єкта.

Бесіда – широко розповсюджений у педагогічній психології емпіричний метод одержання зведень (інформації) про учня в спілкуванні з ним, у результаті його відповідей на цілеспрямовані питання. Це специфічний для педагогічної психології метод дослідження поводження учня. Діалог між двома людьми, у ході якого одна людина виявляє психологічні особливості іншого, називається методом бесіди.

Тест (англ. test - проба, іспит, перевірка) – у психології - "фіксоване в часі іспит, призначений для встановлення кількісних (і якісних) індивідуально-психологічних розходжень". Тест – основний інструмент психодиагностического обстеження, за допомогою якого здійснюється психологічний діагноз.

Експеримент – один з основних (поряд зі спостереженням) методів наукового пізнання взагалі, психологічного дослідження зокрема . Він відрізняється від спостереження активним втручанням у ситуацію з боку дослідника, що здійснює планомірне маніпулювання однієї або декількома перемінними (факторами) і реєстрацію супровідних змін у поводженні досліджуваного об'єкта.

Формуючий експеримент – застосовуваний у віковій і педагогічній психології метод простежування змін психіки дитини в процесі активного впливу дослідника на випробуваного. Синоніми формуючого експерименту: перетворюючий; творчий; що виховує; навчальний; метод активного формування психіки.

Експериментальне навчання – один із сучасних методів дослідження психолого-дидактичних проблем. Розрізняють два види експериментального навчання: індивідуальний навчальний експеримент, що вже міцно ввійшов у науку; колективне експериментальне навчання, що широко стало використовуватися в психології і педагогіці лише в 60-х рр. XX в.

СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

Сутність наукового дослідження. Задачі наукового дослідження в соціальній педагогіці. Етапи і методи соціально-педагогічного дослідження.

Сутність наукового дослідження

У назві лекції три слова: дослідження, соціально-педагогічне дослідження і методи. У такій послідовності ми і розкриємо зміст лекції. Насамперед з'ясуємо, яку роль грає дослідження в будь-якій науці.

Науковий статус і соціальний престиж будь-якої науки багато в чому залежить від рівня розробленості її теорії як вищої форми організації наукового знання, що дає цілісне представлення про закономірності й істотні зв'язки визначеної області дійсності. Наукове знання необхідне для розвитку будь-якої науки, у тому числі і для соціальної педагогіки.

Наукове дослідження – це процес вироблення наукових знань, один з видів пізнавальної діяльності вченого. Будь-яке наукове дослідження характеризується визначеними якостями: об'єктивністю, відтворюваністю, доказовістю і точністю.

Займаються науковими дослідженнями, як правило, учені, що професійно до цього підготовлені; працюють вони в наукових установах, що мають експериментальне і лабораторне устаткування. Кожна наука для добування нових знань використовує свої методи і засоби. Для побудови наукових теорій учені використовують понятійний і категоріальний апарат науки, володіють системою наукової інформації. Знання в процесі дослідження можуть виступати або як передумова, або як засіб, або як результат наукового дослідження.


Ця сторінка опублікована на сайті: http://www.refine.org.ua
Лінк на реферат: http://www.refine.org.ua/pageid-4881-6.html