Українські реферати

Технології навчання
Сторінка: 1
Розділ: Педагогіка

1. Поняття педагогічних технологій

Поняття технології ввійшло в повсякденний педагогічний лексикон з початку 1990-х рр. Воно ввійшло в мову соціальних наук і практик, у тому числі і педагогічну, з наук і практик науково-технічних, виробничих. Такий перенос став можливим у рамках представлення про педагогічний процес (будь-якому іншому соціальному процесі) як штучно створеній керованій системі. З іншого боку, поняття технології в педагогіці стало вживатися в зв'язку зі зростаючою роллю інформаційних технологій у процесі утворення. Це редукувало визначення педагогічних технологій до застосування технічних засобів у педагогічному процесі.

Якщо звертатися до джерел поняття "технологія", то ми повинні зафіксувати, що воно походить із двох грецьких слів - мистецтво, майстерність і слово, навчання. Таким чином, технологію можна визначити як усвідомлене практичне мистецтво, усвідомлене майстерність. Технологія вказує на конкретні способи і засоби здійснення професійної діяльності, з іншої сторони на результати. Ступінь досягнення за допомогою зазначених засобів і дій характеризує майстерність педагога (будь-якого іншого професіонала). Крім цього, технологія містить у собі теоретичне обґрунтування пропонованих засобів і дій, їхня несуперечність один з одним і зазначеним результатом.

Поняття "технологія" у педагогіці може вживатися в чотирьох значеннєвих аспектах:

Педагогічна технологія. Цей термін містить у собі всі засоби педагогічної взаємодії. Ще на початку ХХ в. Г. Мюнстерберг у роботі "Психологія і вчитель" уводить поняття "психотехніки" і можливості її використання в педагогічному процесі.

Технології навчання - система методів, прийомів і дій вчителі й учнів у процесі навчання.

Технології виховання - система методів, прийомів і дій вихователя і вихованців у спільній діяльності, у зміст якої включене освоєння норм, цінностей, відносин.

Навчальні технології - інформаційні технології, які можна використовувати для організації процесу навчання.

У роботах В.П. Беспалько, Б.С. Блума, М.В. Кларина, М.А. Чошанова й ін. виділені наступні ознаки технології:

доцільність, тобто будь-яка технологія повинна містити опис цілей і задач, на рішення яких спрямовані проектовані способи і дії;

результативність - опис результатів;

алгоритмичноть - фіксація послідовності дій вчителі й учнів;

відтворюваність - систематичне використання алгоритму дій і засобів в організації педагогічного процесу;

керованість - можливість планування, організації, контролю і коректування дій;

проектруемость: технологія створюється і реалізується штучним способом, підлягає модернізації і коректуванню з урахуванням конкретних умов.

Масове поширення технологічного підходу до організації педагогічного процесу має визначені границі. Педагогічний процес включає у свій зміст ряд суб'єктивних моментів і місцевих особливостей. Питання полягає в тому, наскільки жорстко можуть бути реалізовані проектовані технологією засобу і дії по досягненню зазначених результатів. Осмислення границь технологічного підходу привело до необхідності розрізнення твердих і гнучких технологій. Приведемо розрізнення цих технологій у таблиці по підставах, що запропоновані М.В. Клариным:

Тверді технології

Гнучкі технології

Ступінь опису результату

Максимально повне, однозначне. Результати повинні бути очевидними, "прозорими" для спостереження.

Діагностичні, потребуючі більш складної діагностики. Свідомо неповне. Вимагає експертних суджень.

Характер мотивації учнів

Переважно зовнішня, стимулируемая.

Переважно внутрішня, деятельностная.

Предмет організуючих зусиль учителя

Дії учнів

Діяльність учнів із усіма її компонентами (мети, мотиви, вибір засобів, проектування дій і т.д.)

Введення в побут поняття "технологія навчання" припускає осмислення того, яким образом співвідноситься поняття "метод" і "технологія". Це розрізнення ми проводимо на основі наступного положення. Метод - шлях, спосіб містить у собі модельний опис організації педагогічного процесу, у якому вказує на тип діяльності вчителі й учнів. Технологія конкретизує цей модельний опис у контексті умов реалізації методу. Деякі технології можуть мати більш складний тип і містити опис декількох методів.

Тема технології навчання залишається на сьогоднішній день відкритої і практично не проробленої. Виходячи з цього, важко визначити класифікацію технологій. Держстандарт по професійному педагогічному утворенню виділяє наступні види технологій навчання: репродуктивної, продуктивної, програмованої, алгоритмічної, інформаційні і технології диференціації.

2. Розвиваюче навчання: генезис ідеї і сучасна практика

У сучасній літературі під розвиваючим навчанням розуміється "напрямок у теорії і практиці утворення, що орієнтує на розвиток фізичних, пізнавальних, моральних здібностей учнів шляхом використання їхніх потенційних можливостей".

Формування ідеї розвитку зв'язано з багатьма педагогічними концепціями минулого. Указівка на необхідність розвитку природних дарувань ми можемо зустріти в роботах М. Монтеня, Я.А. Коменского, Ж.Ж. Руссо й ін. Повною мірою ця ідея була втілена в XІ в. у теорії і методиці елементарного утворення И. Песталоцци, а потім одержала подальший розвиток у роботах А. Дистервега. У вітчизняній педагогіці розвиваючий характер носили педагогічні системи, розроблювальні Л.Н. Толстим, К.Д. Ушинским, С.Т. Шацким і ін.

Незважаючи на історико-педагогічні преценденты розвиваючого навчання, його цілісна теорія стала формуватися в ХХ в. У джерел вітчизняної теорії розвиваючого навчання стояв Л.С. Виготський. У 1920-30 р. у психолого-педагогічній літературі гостро обговорювалася проблема співвідношення розвитку і навчання. Ряд авторів доводили, що розвиток людини не залежить від навчання (А. Геззел, Ж. Пиаже, З. Фрейд і ін.). Навчання розглядався як процес, що інакше повинний бути погоджений з ходом розвитку, але сам по собі в розвитку не бере участь. Відповідно до такої теорії, розвиток "повинне робити визначені закінчені цикли, визначені функції повинні дозріти перш, ніж школа може приступити до навчання конкретним знанням і навичкам дитини. Цикли розвитку завжди передують циклам навчання. Таким чином, виключається всяка можливість порушити питання про ролі самого навчання в ході розвитку і дозрівання тих функцій, що активізуються навчанням. Їхній розвиток і дозрівання є скоріше передумовою, чим результатом навчання. Навчання надбудовується над розвитком, нічого не змінюючи власне кажучи".


Ця сторінка опублікована на сайті: http://www.refine.org.ua
Лінк на реферат: http://www.refine.org.ua/pageid-4882-1.html