Українські реферати

Структура словосполучення у англомовному рекламному слогані
Сторінка: 2
Розділ: Іноземна мова

А ось приклад тексту анонсованого фільму “The computer for funerals” в якому функціонують лише субстантивні конструкції:

The employee of insurance company Fred Malon - boring, not very clever and quite unlucky person with a small income, close apartment and angry wife that considered him to be an idiot.

Компонентний склад субстантивної конструкції через приналежність її головного слова до лексико-граматичного розряду іменників надзвичайно різноманітний по своєму узагальненому, граматичному значенню, і тому ця конструкція дістає можливість ввібрати в себе зміст, який міг би бути виражений, по зауваженню В.Г. Адмоні, в поширеному або навіть складному реченні [15,с.211]. Ось приклад такої субстантивної конструкції, використаної знову ж таки в анонсі фільму «Outcasts»: The history of convict Jean Valzhana, who changed after a meeting with a kind bishop but who spent almost all his life to get away from the shadows of the past.

Виходячи з наведеного прикладу, навряд чи можемо протиставити цю субстантивну конструкцію пропозиції в їх загальномовних функціях: словосполучення виконує номiнативну функцію, пропозиція - комунікативну. І хоча це протиставлення загальновизнано та узаконено, але узаконено воно, доводиться визнати, тільки для самих елементарних ситуацій, коли ми мовний ланцюг типу An asphalted road twists like the gray ribbon кваліфікуємо як речення, а, скажемо, asphalted road, the gray ribbon, twists like ribbon - як словосполучення.

Очевидно, функціональна рухливість словосполучень, характер, що номінує, визначають їх прагматичну орієнтацію.

Неодноразово висловлювалася думка про абсолютну самостійність словосполучення. Н.Ю.Шведова прямо визначає словосполучення, як існуючу в мові незалежно від пропозиції синтаксичну одиницю некомунікативного плану [16,с.3]. Т.А. Туліна вважає, що слова в словосполученні об'єднуються перш за все як елементи лексики і носії морфологічних синтагматичних властивостей, а не як члени речення [17, с. 163]. Ці і подібні вислови передають основні принципи, на яких будується теорія малого синтаксису.

Е.Н. Смольянинова відзначає, що призначення словосполучення - своєю семантикою і структурою бути базою для створення комунікативної одиниці. Словосполучення співвідноситься з актом комунікації або через пропозицію або самостійно, одержуючи в мовному ланцюзі властиву пропозиції функцію повідомлення [18,с.16]. На думку автора, словосполучення слід вивчати як елемент системи в акті їх існування в умовах контекстуального оточення, при виконанні певного комунікативного призначення[18,с.19]. В роботах Е.Н. Смольяниновой розробляється теорія синтаксичної зв'язності, тобто словосполучення розглядається в аспекті власне синтаксичного критерію, що припускає обов'язкове співвідношення в словосполученні структурно-семантичної організації з комунікативною функцією. При вивченні характеру синтаксичної зв'язності у багатокомпонентних одиниць слід виходити з двокомпонентних і їх статусу, оскільки в будь-якій багатокомпонентній освіті співіснують два яруси - ярус двокомпонентних і багатокомпонентних утворень [18].

Е.Н. Смольянинова зв'язує бінарність не тільки з об'ємом, але і з сутнісними межами одиниці в синтаксичній системі, тобто бінарність признається формою існування одиниці, отже, опис словосполучення повинен бути адекватним і його статусу в комунікативному процесі. Така поіфункціональність словосполучення має потребу в найретельнішому вивченні і описі не тільки в структурному, семантичному, але і функціональному аспектах. Підкреслимо при цьому, що структурна сторона, конструктивна і інформативна специфіка конструкцій як компонентів пропозиції описана зі всією ретельністю в роботах Л.П. Столяровой, Л.А. Белоконенко та ін. Самостійне ж їх використовування, комунікативний ефект залишаються ще на периферії лінгвістичних інтересів [18].

2. Функціонування словосполучень в англ. мові

Сфера функціонування словосполучень - це літературно-художня, публіцистична і наукова діяльність людини, при якій вона звертається до письмової мови, вимагаючої систематизації, класифікації, рубрикації. Про змістовний ефект, в інформаційній специфіці словосполучень, свідчить сам факт ізольованого вживання їх у позиції назв книг, монографій, глав, статтей, рубрик, всіляких брошур, допомог, інструкцій і т.п., наприклад: “In quest of oneself” (I. Kon); “The power of thought in business and daily life” (V. Atkinson); “Vanity Fair” (W. Thackeray).

Субстантивна конструкція займає пріоритетну позицію і в назвах фільмів: “Space wars”, “Final destination”, “Night watch”, “Matchstick man”, “Man on fire”, “Mona Lisa smile”, “Requiem for a dream”, “Hijacking by French”. Можна помітити, що в структурному плані - це прості конструкції, але з різним в категоріальному відношенні набором залежних компонентів, що становлять повну їх парадигму.

Переважне вживання в більшості терміносистем в ролі термінів імен іменників зумовило той факт, що система складових термінів, є системою субстантивних (термінологічних) конструкцій. Наприклад: sentence analysis, correlative parts of language and speech, railway mounting, kit for building a radio, sale price; donation duty; gross value etc.

При цьому терміни-словосполучення, позначаючі властивості або ознаки економічних об'єктів, вимагають свого додаткового розповсюдження. Наприклад термін-словосполучення “retail price” сам по собі (з погляду функціональної характеристики), не володіє смисловою завершеністю, оскільки позначає властивість всіх об'єктів роздрібної купівлі-продажу. Таким чином, контекст, в якому вживається термін-словосполучення «retail price» обов'язково повинен містити вказівку на об'єкт купівлі-продажу (high retail price of the car Mazda etc.). Так утворюються і починають функціонувати ускладнені субстантивні терміни-словосполучення.

Слід зазначити також, що останніми роками багато економічних термінів-словосполучення, як, втім, і терміни-слова, стали широко вживатися не тільки в наукових, але і в газетно-публіцистичних текстах, в мові дикторів радіо і телебачення і ведучих різних передач, в повсякденній розмовній мові. Ці терміни-словосполучення, вийшовши за межі традиційної сфери свого функціонування, значно розширили свою лексичну сполучуваність за рахунок слів загальнолітературної мови, що не вживаються в науковому стилі мови. При цьому, у багатьох термінів-словосполучень актуалізувалися семантичні компоненти, не запитані в науковій мові, наприклад, емоційно-оцінний і метафоричний (empyreal retail price, funny wholesale prices etc.).

За допомогою словосполучень реалізується комунікативна потреба людини в найменуваннях різних явищ і дій повсякденного життя, при цьому такі найменування буквально увірвалися в наше життя, і супроводжують нас всюди: “Express delivery at door”; “Refill of fuel”; “Carrying trade”; “Tutoring in all general educational subjects” etc.

Словосполучення переважають і в довідковій літературі, скажімо, в тлумачних, фразеологічних, термінологічних, енциклопедичних словниках, в телефонних довідниках, в довідниках для вступаючих до вузів і т.п. Певні тлумачення, роз'яснення оформляються не як пропозиції, а як субстантивні конструкції, як певний відрізок комунікації. Проте якщо як дефініція виступає і дієслівне словосполучення, то в ньому залежними компонентами є знову-таки або іменник, або субстантивна конструкція. Так, в “Collins’Graphic English Dictionary” тлумачення того або іншого слова синтаксично оформляється за допомогою синтаксичних конструкцій:

The nounpang. A momentary and violent pain; driblet. A small sum;

frow. A tool for splitting slaves;

The verb to write. 1. To depict some graphic symbols on smth. 2. To make a text etc. to muddify. To make muddy; Випадки тлумачення дієслів через субстантивні конструкції трапляются рідко.

The adjective nonalcoholic. Containing no alcohol; drawable. A capable of being drawn; landless. Having no property in land;


Ця сторінка опублікована на сайті: http://www.refine.org.ua
Лінк на реферат: http://www.refine.org.ua/pageid-4988-2.html