Українські реферати

Облік та контроль фінансових результатів в умовах ТОВ "Клімат Індустрії"
Сторінка: 21
Розділ: Бухгалтерський облік, оподаткування

Аналіз динаміки базисних індексів зміни техніко-економічних показників, наведений в таблиці 3.5, дозволяє більш чітко визначити загальні тенденції основних показників і стану підприємства загалом.

Як бачимо, щорічне збільшення обсягу випуску протягом періоду, який аналізується, є свідченням доброго налагодження організації виробництва та збуту продукції. Поступове збільшення виробництва дозволило здебільшого за рахунок зменшення питомої ваги умовно-постійних витрат знизити в 2000 році собівартість одиниці на 12,41% у порівнянні з 1996 роком (див. таблицю 3.5).

Протягом періоду, що аналізується, також спостерігається зростання середнеоблікової та явочної чисельності працівників, при цьому показник продуктивності праці робочих зростає (у порівнянні з 1996 роком цей показник зріс у 2000 році на 1,48%). Це свідчить про задовільну кадрову політику підприємства відносно виробничих робітників. Але фактичний коефіцієнт облікового складу у періоді, що аналізується, здебільшого вищий від нормативного значення (у 2000 році коефіцієнт облікового складу перевищував на 14,71% ((1,3421/1,17-1)×100%) своє нормативне значення). Отже, це є свідченням того, що організація та дисципліна праці на підприємстві не є зразковою.

Крім того, на тлі збільшення продуктивності праці виробничих робітників в останні роки (особливо у 2000 році) спостерігається зниження продуктивності праці робітників загального персоналу підприємства (у 2000 році цей показник впав на 2,76% у порівнянні з 1996 роком). Таким чином, підвищення чисельності робітників (особливо позавиробничого персоналу) призвело до загального зниження продуктивності праці. Підчас вивчення кадрової структури підприємства було встановлено, що зазначене збільшення позавиробничого персоналу значною мірою є наслідком розширення маркетингової служби підприємства, але труднощі реалізації продукції у 2000 році, коли було реалізовано продукції на 20,5 тис. грн. менше ніж вироблено, свідчать про не дуже високу ефективність роботи цієї служби.

Аналіз структури собівартості продукції показав збільшення у періоді, що аналізується, питомої ваги витрат на оплату праці робітників й, відповідно, нарахувань на заробітну плату. Таке збільшення значною мірою є наслідком недоліків кадрової політики підприємства, які були зазначені вище.

Питома вага амортизаційних відрахувань у структурі собівартості продукції, яка у 2000 році дорівнювала 12,19%, у порівнянні з показниками інших підприємств цієї галузі є відносно високою. Це свідчить про не досить високу ефективність використання основних фондів підприємства, особливо на тлі того, що підприємство зараз працює лише на 74,33% ((44600/60000)×100%) від своєї проектної виробничої потужності (див. розділ 2.3).

Величина ж основних фондів підприємства, як бачимо з таблиці 3.4, має тенденцію до збільшення. Це збільшення відбувалося на протязі періоду, що аналізується, значною мірою завдяки надходження об'єктів активної частини основних засобів. Отже, прибутки підприємства дозволяють своєчасно поповнювати парк устаткування підприємства новими об'єктами.

Збільшення протягом періоду, що аналізується, загальної величини прибутків підприємства на 10,53%, а показника рентабельності на 1,18% (див. таблицю 3.1) є засвідчення позитивних тенденцій більшості техніко-економічних показників.

3.1.2 Аналіз обсягу випуску продукції

Обсяг випуску продукції є одним з найважливіших техніко-економічних показників роботи підприємства, який характеризує загальну ефективність виробничого процесу і є індикатором стану матеріально-технічної бази підприємства. Отже, аналіз обсягу випуску продукції виступає одним з найважливіших елементів управління і обліку на підприємстві.

Економічний аналіз обсягу виробництва, а також обсягу реалізації та фінансових результатів, який далі наводиться у цій роботі, був зроблений за грудень 2000 року.

На першому етапі аналізу обсягу випуску необхідно визначити загальну оцінку виконання плану загалом по підприємству, порівняти обсяг випуску з даними попереднього періоду і виявити загальні тенденції і перспективи.

Дані, які необхідні для загального аналізу випуску продукції підприємства наведені в таблиці 3.6.

Таблиця

3.6

Загальні відомості про випуск продукції за грудень 2000 р.

Найменування показника

одиниці виміру

попе-редній період

за планом

отримані замов-лення

фактич-ний по-казник

+ -,факт

до попе-реднього періоду

%, факт

до попе-реднього періоду

+ -,факт

до плану

%, факт

до плану

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Обсяг випуску продукції

м

3680

3800

3950

3710

30

100,82%

-90

97,63%

2.

Обсяг товарної продукції

тис. грн.

325,31

334,4

347,6

329,08

3,77

101,16%

-5,32

98,41%

3.

Середня ціна продукції

грн./м

88,4

88

88

88,7

0,3

100,34%

0,7

100,8%

В умовах ринкової економіки на обсяг випуску продукції можуть впливати як зовнішні причини (такі як зміни ринкової кон'юнктури, посилення конкуренції і т.д.), так і внутрішні чинники, які пов'язані з організацією і забезпеченням виробництва.

Як бачимо з даних, які наведені у таблиці 3.6, величина отриманих замовлень на продукцію підприємства у грудні 2000 року була менше за фактичну величину виробництва на 6,84% (100%-(3680/3950)×100%). Але слід взяти до уваги той факт, що частина замовлень була отримана від підприємств з низкою платоспроможністю та підприємств які вже мали значну кредиторську заборгованість перед ТОВ "Клімат Індустрії", тому частина замовлень цих підприємств не була врахована підчас планування обсягу виробництва.

Однак, виходячи з даних таблиці 3.6, можна визначити, що зниження обсягу випуску у періоді, що аналізується, є здебільшого наслідком впливу тільки внутрішніх чинників, оскільки планова величина виробництва продукції перевищує фактичний показник на 90 метрів (2,37%). Отже, виходячи з того, що у грудні 2000 року підприємством не був виконаний план виробництва, який складався на основі отриманих замовлень та інших можливостей з реалізації продукції, то можна вважати що зовнішні чинники не вплинули на обсяг випуску продукції у цей період.

Відносно попереднього періоду обсяг виробництва зріс на 0,82%, при цьому план на попередній період (листопад 2000 року) також не був повністю виконаний. Отже, для загального аналізу обсягу випуску доцільно використовувати планові показники.

Щодо товарної продукції, то у порівнянні з планом на цей період її обсяг знизився на 5,35 тис. грн. (1,59%), крім того, ціна у порівнянні з планом зросла на 0,7 грн./м (0,8%). Відносно попереднього періоду слід визначити збільшення товарної продукції на 3,77 тис. грн. (1,16%), а також зростання цін на продукцію на 0,3 грн. за метр (0,34%).


Ця сторінка опублікована на сайті: http://www.refine.org.ua
Лінк на реферат: http://www.refine.org.ua/pageid-5064-21.html