Українські реферати

Облік та контроль фінансових результатів в умовах ТОВ "Клімат Індустрії"
Сторінка: 22
Розділ: Бухгалтерський облік, оподаткування

Дані для виявлення і аналізу значної групи внутрішніх причин, які спричинили зниження обсягу випуску продукції підприємства в грудні 2000 року наведені у наступній таблиці.

Таблиця

3.7

Відомості про обсяги і трудомісткість випущеної продукції за грудень 2000 р.

Найменування цеха (дільниці)

Вироблено продукції, м

Норма виробітку, м/чол∙змін

Трудоміст-кість про-дукції, чол∙змін

Фатичні витрати труда, чол∙змін

Внутрішне-змінні втра-ти часу, чол∙змін

Кількість днів роботи

Фактична явочна чи-сельність

згідно з планом

фактично

+ -, факт

до плану

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Цех № 1

1140

1113

-27

1,2

928

966

-38

21

46

2.

Цех № 2

950

927,5

-22,5

1,2

773

840

-67

21

40

3.

Цех № 3

874

853,3

-20,7

1,3

656

735

-79

21

35

4.

Цех № 4

836

816,2

-19,8

1,3

628

672

-44

21

32

Разом

3800

3710

-90

 

2985

3213

-228

21

152

Дані, наведені в таблиці 3.7 свідчать, що на підприємстві на протязі періоду, який аналізується, мали місце внутрішнезмінні втрати робочого часу, загальна величина яких дорівнює 228 чол∙змін. Питома вага визначених внутрішнезмінних втрат робочого часу складає 7,1% (228/3213×100%) від трудомісткості продукції й 7,64% (228/2985×100%) від величини фактичних витрат труда. Внутрішнезмінні втрати робочого призводять до зниження обсягу виробництва продукції, тому що втрачений робочий час можна було б використати для виробництва продукції.

Величина зниження обсягу випуску продукції під впливом внутрішнезмінних втрат робочого часу визначається по наступній формулі:

∆Qв2 = (Трф – Тф)×Пн , де (3.1)

Трф - фактична технологічна трудомісткість продукції, що випускається, чол∙змін;

Тф - фактичні витрати труда на випуск того ж фактичного обсягу продукції, чол∙змін;

Пн - нормативна змінна продуктивність основного робітника по випуску продукції, метрів/чол∙зміну.

Фактична технологічна трудомісткість визначається шляхом ділення обсягу випущеної продукції на норму вироблення. Результати розрахунку фактичної технологічної трудомісткості для кожного з виробничих дільниць підприємства наведені в таблиці 3.7.

Нормативна змінна продуктивність основного робітника по випуску продукції визначається по формулі:

Пн = Qвп , де (3.2)

Трп

Qвп - плановий обсяг випуску продукції, метрів;

Трп - планова трудомісткість продукції, що випускається, чол∙змін.

Використовуючи дані таблиць 3.7 і 3.9 обчислимо нормативну змінну продуктивність основного робітника по випуску продукції:

Пн = 3800/3057= 1,243 метрів/чол∙зміну

Таким чином, величина зниження обсягу випуску продукції під впливом внутрішнезмінних втрат робочого часу становить:

∆Qв2 = 228×1,243=283,4 метрів

Величина зниження обсягу виробництва продукції внаслідок внутрішнезмінних втрат робочого часу становить 7,64% (283,4/3710) від загального обсягу випуску в грудні 2000 року, що свідчить про існування де-яких недоліків в області організації виробництва та дисципліни труда на підприємстві.

Оскільки внутрішнезмінні втрати робочого часу можуть виникати через недостатню забезпеченість виробництва необхідними матеріалами, то треба встановити, чи були своєчасно і в повному обсязі здійснені постачання матеріалів по заявлених потребах.

Дані, необхідні для аналізу забезпеченості виробництва продукції матеріалами, наведені в таблиці 3.8.

Таблиця

3.8

Дані про забезпеченість підприємства матеріалами за грудень 2000 р.

Найменування матеріалів

Одиниці виміру

Постачання за місяць

Заявлена потреба

Коефіцієнт за-безпеченості матеріалами

Коефіцієнт не-забезпеченості матеріалами

1

2

3

4

5

6

7

1.

Металеві листи

м²

2200

2280

0,9649

0,0351

2.

Карбід кальцію

кг

126

128

0,9844

0,0166

3.

Кисень

л

134000

134400

0,997

0,003

4.

Електроди

штук

538

540

0,9963

0,0037

Дані таблиці 3.8 свідчать, що в грудні 2000 року мало місце недостатнє забезпечення виробництва металевими листами, карбідом кальцію, киснем й електродами. Найбільший вплив на випуск продукції мало недостатнє забезпечення підприємства металевими листами, про що свідчить найбільший коефіцієнт незабезпеченості щодо цього виду матеріалів. Розмір недопостачання становив 80 м², що становить близько 3,51% (80/2280×100%) від загальної заявленої потреби даних матеріалів.

Величина зниження обсягу випуску продукції підприємства через незабезпеченість виробництва матеріалами визначається по наступній формулі:


Ця сторінка опублікована на сайті: http://www.refine.org.ua
Лінк на реферат: http://www.refine.org.ua/pageid-5064-22.html