Українські реферати

Облік та контроль фінансових результатів в умовах ТОВ "Клімат Індустрії"
Сторінка: 23
Розділ: Бухгалтерський облік, оподаткування

∆Qв2.1 = Qвп ×Кнм , де (3.3)

Qвп - плановий обсяг випуску продукції, метрів;

Кнм - найбільший коефіцієнт незабезпеченості виробництва матеріалами;

Внаслідок недостатньої забезпеченості підприємства металевими листами обсяг випуску продукції в грудні 2000 року знизився на наступну величину:

∆Qв2.1 = 3800×0,0351=133,38 метрів

Величина зниження обсягу випуску продукції, викликана даною причиною становить близько 47,06% (133,38/283,4×100%) від загального зниження обсягу виробництва внаслідок внутрішнезмінних втрат робочого часу і 3,6% (133,38/3710×1005) від загального фактичного обсягу випуску продукції в періоді, що аналізується.

Таким чином, внутрішнезмінні втрати робочого часу, які сталися внаслідок недостатньої забезпеченості виробництва матеріалами (тобто з вини адміністрації підприємства), складають менше половини від загальної величини внутрішнезмінних втрат робочого часу. Отже, більшість внутрішнезмінних втрат часу сталося внаслідок недостатньо доброї організації праці та трудової дисципліни (тобто з вини працівників підприємства).

Величину зниження обсягу випуску, яке сталося внаслідок вищезазначених недоліків організації праці, можна визначити як різницю між загальним зменшенням обсягу виробництва, що викликані внутрішнезмінними втратами робочого часу, та зниженням обсягу виробництва, зумовленого недостатньою матеріальною забезпеченістю виробництва:

∆Qв2.2 = ∆Qв2 - ∆Qв2.1 = 283,4 - 133,38 =150,02 метрів.

Розраховане зниження обсягу випуску продукції становить 4,04% (150,02/3710×100%) від фактичного обсягу виробництва в періоді, який аналізується, що свідчить про необхідність розробки та застосування заходів щодо підвищення організації труда і поліпшення трудової дисципліни.

Недоліки трудової дисципліни також позначаються на кількості виходів працівників на роботу, що призводить до зниження явочної чисельності. Це викликає недостатню забезпеченість виробничих дільниць робітників і, таким чином, призводить до загального зменшення випуску продукції підприємством.

З метою визначення можливої недостатньої забезпеченості підприємства основними працівниками будемо використати планові показники облікової і явочної чисельності по кожній виробничій дільниці.

Відомості про забезпеченість підприємства основними робітниками приведені в таблиці 3.9.

Таблиця

3.9

Відомості про забезпеченість підприємства робітниками за грудень 2000 р.

Найменування цеха (дільниці)

Трудомісткість продукції, чол∙змін

Фатичні витрати труда, чол∙змін

Явочна чисельність

Облікова чисель-ність робітників

Коефіцієнт облікового складу

факт

план

факт

план

факт

план

∆Шя

факт

план

факт

план

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.

Цех № 1

928

950

966

1134

46

54

-8

63

63

1,3689

1,17

2.

Цех № 2

773

792

840

945

40

45

-5

53

53

1,3287

1,17

3.

Цех № 3

656

672

735

840

35

40

-5

47

47

1,3555

1,17

4.

Цех № 4

628

643

672

756

32

36

-4

42

42

1,3153

1,17

Разом

2985

3057

3213

3675

152

175

-22

205

205

   

Дані таблиці 3.9 свідчать про те, що протягом періоду, який аналізується, усі виробничі цехи підприємства (№1, №2, №3, №4) не були повністю забезпечені основними робітниками. Загальна нестача основних працівників становила 14,47% (22/152×100%) від фактичної явочної чисельності працівників і 13,9% (22/158×100%) від запланованої явочної чисельності. Отже, недостатньо повна забезпеченість основними робітниками стала істотною причиною додаткового зниження обсягу випуску продукції.

Величина зниження обсягу випуску продукції через недостатню забезпеченість виробничих дільниць робітниками розраховується по наступній формулі:

∆Qв3 = ∆Шя×Поп , де (3.4)

∆Шя - недоукомплектованість виробничих дільниць основними робітниками, чол.;

Поп - планова місячна продуктивність труда основного робочого явочного складу, метрів/чол.

Планова місячна продуктивність труда основного робочого явочного складу розраховується по формулі:

Поп = Qвп , де (3.5)

Шяп

Qвп - плановий обсяг випуску продукції, метрів;

Трп - планова явочна чисельність робітників, чол.

Величина планової місячної продуктивності труда основного робочого явочного складу у періоді, що аналізується, дорівнює:

Поп =3800/175=21,71 метрів/чол.

Таким чином, внаслідок недоукомплектованість виробничих дільниць основними робітниками обсяг випуску продукції знижується на:

∆Qв3 = 22×21,71 = 477,62 метрів.

Отримана величина зниження обсягу випуску продукції в періоді, що аналізується, становить відносно високий відсоток від фактичного (477,62/3710×100%=12,8%) і запланованого (477,62/3800×100%=12,6%) обсягів виробництва. Крім того, неповна укомплектованість робочих місць основними робітниками може призвести до істотних порушень у технологічному процесі виробництва, простоїв і аварій. Отже, проблема забезпечення повної укомплектованості робочих місць основними робітниками вимагає невідкладного вирішення.

Зниження обсягу випуску продукції також може бути спричинене погіршенням структури виробництва, яке призводить до збільшення трудомісткість виробництва продукції, відповідно, до зменшення нормативної продуктивності труда основних робітників. Однак, протягом періоду, що аналізується, на підприємстві не відбувалися будь-які істотні структурні зміни, що також підтверджується рівністю між нормативною плановою (Пн(п) = 3800/3058 = 1,243 метрів/чол∙зміну) і нормативною фактичною (Пн(ф) = 3710/2985 = 1,243 метрів/чол∙зміну) продуктивністю праці основних робітників підприємства (Див. таблиці 3.7 і 3.9).


Ця сторінка опублікована на сайті: http://www.refine.org.ua
Лінк на реферат: http://www.refine.org.ua/pageid-5064-23.html