Українські реферати

Облік та контроль фінансових результатів в умовах ТОВ "Клімат Індустрії"
Сторінка: 24
Розділ: Бухгалтерський облік, оподаткування

Отже, структурні зміни не могли впливати на обсяг випуску продукції в періоді, що аналізується.

Таким чином, підчас детального аналізу обсягу виробництва було встановлено, що протягом періоду, що аналізується на величину обсягу випуску продукції впливали внутрішнезмінні втрати робочого часу внаслідок яких обсяг виробництва знизився на 283,4 метрів (в тому числі зниження випуску з вини адміністрації становило 133,38 метрів, з вини робітників – 150,02 метрів), недоукомплектованість виробничих дільниць основними робітниками, що призвело до зниження обсягу випуску на 477,62 метрів. Розрахуємо загальну величину зниження обсягу випуску продукції, зумовлену впливом вищенаведених причин:

∆Qв = ∆Qв2.1 + ∆Qв2.2 + ∆Qв3 (3.6)

∆Qв = 133,38+150,02+477,62=761,02

Загальне зниження обсягу випуску продукції становило 20,51% (761,02/3710×100%) від фактичного обсягу випуску в грудні 2000 року і 20,03% (761,02/3800×100%) від запланованого обсягу виробництва на даний період.

Результати аналізу випуску продукції в періоді, що аналізується, доцільно представити у вигляді наступної таблиці:

Таблиця

3.10

Результати аналізу випуску продукції за грудень 2000 р.

з/п

Причини, що спричинили зниження обсягу випуску продукції

Величина зниження обсягу виробництва, м

% зниження від фактичного обсягу випуску

1

2

3

4

1.

Внутрішнезмінні втрати робочого часу:

283,43

7,64%

1.1

з вини адміністрації підприємства (незабезпеченість сировиною, матеріалами, комплектуючими виробами)

133,38

3,6%

1.2

організаційні недоліки, зумовлені низькою трудовою дисципліною, недостатньо висока матеріальна зацікавленість в результатах праці

150,02

4,04%

2.

Недостатня укомплектованість основними робітниками

477,62

12,87%

 

Разом

761,02

20,51%

Як бачимо, величина зниження обсягу виробництва у періоді, який аналізується досить істотна (20,51% від фактичного обсягу випуску продукції), отже, необхідно розробити та реалізувати заходи, які дозволили б усунути негативний вплив виявлених причин і сприяти зростанню обсягу випуску продукції.

Заходи щодо усунення негативного впливу причин, які були виявлені підчас аналізу, наведемо у вигляді наступної таблиці:

Таблиця

3.11

Заходи щодо збільшення обсягу випуску продукції

з/п

Заходи, що пропонуються

Величина резерву, м

1

2

3

1.

Ліквідація внутрішнезмінних втрат робочого часу шляхом реалізації наступних заходів:

283,43

1.1

Виключення недостачі матеріалів шляхом забезпечення адміністрацією підприємства своєчасної і повної закупівлі матеріалів та розподілу їх у необхідній кількості по виробничих цехах й дільницях. Уникнути дефіциту матеріалів також можливо завдяки застосуванню більш гнучких та добре налагоджених схем постачання й розподілу матеріалів, що дозволило б в повному обсязі покривати потребу виробничих цехів у матеріальних ресурсах підчас змін в умовах та обсягах виробництва

133,38

1.2

Усунути або звести до мінімуму внутрішнезмінні втрати робочого часу шляхом поліпшення організації та умов труда працівників, поліпшити трудову дисципліну шляхом застосування додаткових контрольних заходів щодо трудової дисципліни, а також введенням відповідної системи штрафів та премій. Підвищити матеріальну зацікавленість працівників підприємства щодо результатів своєї праці, для чого можна застосувати економічно обгрунтовану систему доплат за виконання й перевиконання плану.

150,05

2.

Досягти максимально повної забезпеченості виробничих цехів основними робітниками, шляхом підвищення трудової дисципліни, що дозволило б збільшити кількість виходів працівників й, відповідно, підвищити явочну чисельність на виробничих дільницях. Встановити жорсткий контроль за кількістю виходів працівників, ввести економічні санкції щодо порушників трудової дисципліни. Підвищення забезпеченості виробництва основними робітниками також можна досягнути шляхом поліпшення системи плануванні чисельності працівників та їх розподілу по виробничих цехах, а також при здійсненні відповідної кадрової політики.

477,62

 

Разом

761,05

Таким чином, реалізація наведених в таблиці 3.11 заходів щодо усунення виявлених негативних причин дозволила б досягти підвищення випуску продукції в межах розрахованого у цій таблиці резерву (761,02 метрів).

Крім того, укрупнено резерви зростання обсягу випуску продукції можна визначити на основі аналізу ритмічності роботи окремих цехів, учасників і підприємства загалом. Для цього аналізу обсягу виробництва будемо використати дані про випуск продукції за кожну робочу добу (див. таблицю 3.12), на основі яких розрахуємо середньодобову величину обсягу випуску і визначимо максимально досягнутий обсяг виробництва щодо окремої робочої доби відносно кожного виробничого цеху підприємства.

Якщо розглядати досягнутий максимальний обсяг виробництва за конкретну добу, як потенційний резерв збільшення виробництва, то можливий найближчий резерв зростання випуску продукції можна визначити по наступній формулі:

∆Qв2.1 = (Qвmax- Q‾ в)×Nдф , де (3.7)

Qвmax - максимальний обсяг випуску продукції за окрему добу, метрів;

Q‾ в - фактичний середньодобовий обсяг випуску продукції, метрів;

Nдф - кількість днів роботи підприємства по випуску продукції;

Відомості про ритмічність роботи підприємства в грудні 2000 року наведені в таблиці 3.12.

Таблиця

3.12

Відомості про ритмічність роботи підприємства за грудень 2000 р., метрів

Дата

Цех №1

Цех №2

Цех №3

Цех №4

Разом

1

2

3

4

5

6

01.12.2000

54,5

45,6

42,2

38,9

181,2

04.12.2000

53,6

44,1

41

39,4

178,1

05.12.2000

52,7

42,9

42,1

37,7

175,4

06.12.2000

52,8

43,2

40,6

38,8

175,4

07.12.2000

54,8

44,9

40,9

39,8

180,4

08.12.2000

53,9

45,4

39,8

40,1

179,2

11.12.2000

51,2

44

39,5

40,1

174,8

12.12.2000

51,7

44,1

39,8

39,1

174,7

13.12.2000

54,1

43,8

41,9

39,6

179,4

14.12.2000

52,2

44,2

40,6

37,9

174,9

15.12.2000

51,2

44,6

39,6

38,7

174,1

18.12.2000

52,2

45,5

40,4

37,7

175,8

19.12.2000

52

44,8

42,2

39,1

178,1

20.12.2000

52,6

43,8

41,1

39,9

177,4

21.12.2000

55

43,9

39,3

37,7

175,9

22.12.2000

51,7

43,7

41,3

38,4

175,1

25.12.2000

52,1

45,4

41,5

38,2

177,2

26.12.2000

53,1

43,1

41,2

39,7

177,1

27.12.2000

53

44,7

40,5

38,3

176,5

28.12.2000

54,4

43,7

39,2

39,7

177

29.12.2000

54,2

42,1

38,6

37,4

172,3

Разом

1113

927,5

853,3

816,2

3710

¯ Q¯

53

44,17

40,63

38,87

176,67

Qmax

55

45,6

42,2

40,1

182,9

Qmax- ¯ Q¯

2

1,43

1,57

1,23

6,23

∆Qп(р)

42

30,03

32,97

25,83

130,83


Ця сторінка опублікована на сайті: http://www.refine.org.ua
Лінк на реферат: http://www.refine.org.ua/pageid-5064-24.html