Українські реферати

Облік та контроль фінансових результатів в умовах ТОВ "Клімат Індустрії"
Сторінка: 25
Розділ: Бухгалтерський облік, оподаткування

Вивчення динаміки обсягів виробництва підприємства, яка представлена у вигляді вищенаведеній таблиці, відносно кожної доби показує, що максимальний обсяг випуску за грудень 2000 року склав:

по цеху № 1 - 55 метрів, 30% від потенційного максимального обсягу;

по цеху № 2 - 45,6 метрів, 25% від потенційного максимального обсягу;

по цеху № 3 - 42,2 метрів, 23% від потенційного максимального обсягу;

по цеху № 4 - 40,1 метрів, 22% від потенційного максимального обсягу;

разом по цехах - 182,9 метрів (100%).

Отже, як бачимо з таблиці 3.12, середньомісячні обсяги випуску продукції у грудні 2000 року по кожному виробничому цеху підприємства відрізняються від досягнутого за цей період максимально обсягу виробництва на відносно незначну величину, що є додатковим свідченням відносно стабільної роботи підприємства.

Таким чином, коли щодобовий обсяг випуску по кожній дільниці протягом всього місяця залишався на досягнутому максимальному рівні, то місячний обсяг виробництва продукції збільшився б на 130,83 метрів (див. таблицю 3.12). Дана величина і складає резерв підвищення обсягу впуску другого роду.

Як бачимо, величина резерву другого роду, згідно з результатами аналізу за грудень 2000 року, складає незначний відсоток у порівнянні з розрахованим резервом першого роду (761,02 метрів), її питома вага у загальному фактичному обсязі випуску продукції становить близько 3,53% (130,83/3710×100%), та 3,44% (130,83/3800×100%) у відношенні до запланованого на цей місяць обсягу випуску продукції.

Оскільки розрахований резерв другого роду значно менше раніше розрахованого загального резерву підвищення випуску продукції (він дорівнює лише 17,17% (130,83/761,02×100%) від загального резерву підвищення обсягу виробництва), то можна вважати, що усі основні внутрішні резерви підприємства щодо підвищення обсягу виробництва продукції у періоді, який аналізується, були виявлені підчас проведення детального аналізу.

3.1.3 Аналіз обсягу реалізації продукції

Реалізація є завершальною стадією всієї виробниче-господарської діяльності підприємства, в процесі якої підприємство отримує за вироблену продукцію (виконані роботи, послуги) грошові кошти, які повинні дозволити підприємству покрити його витрати й отримати прибуток. З урахуванням складної економічної ситуації, недосконалості податкового законодавства і кризи неплатежів аналіз реалізації продукції є однією з найважливіших задач керівництва підприємства.

Аналізу реалізації продукції доцільно розпочинати з загального аналізу, який передбачає визначення і оцінку абсолютного та відносного відхилення наведених фактичних показників від аналогічних показників попереднього періоду і показників реалізації, передбачених планом.

Дані про реалізацію продукції за листопад і грудень 2000 року підприємства і планові показники реалізації за цей період наведені в таблиці 3.13.

Таблиця

3.13

Загальні дані про реалізацію продукції за грудень2000 р.

Найменування показника

одиниці виміру

попе-редній період

за планом

фактич-ний по-казник

1

2

3

4

5

6

1.

Обсяг випуску продукції

м

3680

3800

3710

2.

Обсяг товарної продукції

тис. грн.

325,31

334,4

329,08

3.

Середня ціна одиниці продукції

грн./м

88,4

88

88,7

4.

Вартість реалізованої продукції по звичайним цінам

тис. грн.

315,85

334,4

319,05

5.

Обсяг реалізованої продукції по звичайним цінам

м

3573

3720

3597

6.

Залишки готової продукції на складі на кінець періоду

м

230

120

231

7.

Вартість залишків готової продукції на складі

тис. грн.

20,33

10,56

20,5

8.

Дебіторська заборгованість, термін оплати якої не наступив

тис. грн.

60,4

50

52,4

9.

Дебіторська заборгованість, термін оплати якої наступив

тис. грн.

34,2

32

36,2

10.

Обсяг продукції, реалізований по занижених цінах

м

96

80

104

11.

Дохід від продукції, реалізований по занижених цінах

тис. грн.

7,5

6,4

7,9

12.

Вартість продукції, реалізований по занижених цінах

тис. грн.

8,49

7,04

9,22

13.

Збитки від реалізації продукції по занижених цінах

тис. грн.

0,99

0,64

1,32

14.

Обсяг продукції, відпущеної безкоштовно працівникам

м

10

0

8

15.

Збитки від безкоштовного відпуску продукції

тис. грн.

0,884

0

0,71

16.

Загальна вартість реалізованої продукції

тис. грн.

323,35

340,8

326,95

17.

Загальна кількість реалізованої продукції

м

3679

3800

3709

Загальний аналіз даних, приведених в таблиці 3.13, показує загальне перевищення фактичних показників реалізації продукції за грудень 2000 року над показниками попереднього періоду (листопад 2000 року). Однак це не свідчить про збільшення ефективності роботи служби збуту, оскільки у порівнянні з планом на період, який аналізується, спостерігається зниження більшості показників, що характеризують реалізацію продукції.


Ця сторінка опублікована на сайті: http://www.refine.org.ua
Лінк на реферат: http://www.refine.org.ua/pageid-5064-25.html