Українські реферати

Облік та контроль фінансових результатів в умовах ТОВ "Клімат Індустрії"
Сторінка: 28
Розділ: Бухгалтерський облік, оподаткування

Таким чином, у разі застосування заходів, що пропонуються у вищенаведеній таблиці, підприємство зможе підвищити місячний обсяг реалізації на 69,705 тис. грн.

3.1.4 Аналіз фінансових результатів

Фінансовий результат є одним з найважливіших економічних показників, який узагальнює усі результати виробниче-господарської діяльності підприємства та визначає її ефективність. Саме за рахунок позитивного фінансового результату створюється економічна база для самофінансування, розширеного відтворення та розвитку виробничої і соціальної сфери підприємства. Отже, аналіз фінансових результатів є одною з найважливіших задач керівництва підприємства.

Аналіз фінансових результатів доцільно розпочинати з загального аналізу, який передбачає виявлення загальних тенденцій та змін фінансових результатів періоду, що аналізується, у порівнянні з планом та показниками попереднього періоду. Методикою економічного аналізу, яка застосовується у цій роботі [17], передбачена класифікація фінансових результатів, згідно з якою прибуток (збиток) поділяється на: балансовий прибуток (збиток), прибуток який оподатковується, і госпрозрахунковий прибуток.

Балансовий прибуток являє собою загальний фінансовий з урахуванням всіх прибутків і збитків, тобто різниця між чистим прибутком, який був отримана від всіх видів діяльності і збитками.

Прибуток, який оподатковується, є різницю між скоригованими валовими прибутками та валовими витратами, згідно з Законом України "Про оподаткування прибутку" [2].

Госпрозрахунковий прибуток являє собою чистий прибуток, який залишається в розпорядженні підприємства після вирахування з неї всіх відповідних сум податків, відрахувань і інших платежів, а також покриття збитків.

Відомості про фінансові результати наведені у наступній таблиці.

Таблиця

3.17

Відомості про валовий дохід та валові витрати за грудень 2000 р., тис. грн.

Найменування показника

попе-редній період

за планом

фактич-ний по-казник

% факт

до плану

+,- факт

до плану

%, факт

до попе-реднього періоду

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Валові доходи за бухгалтерськім обліком

323,35

340,8

326,95

95,94%

-13,85

101,11%

2.

Валові витрати за бухгалтерськім обліком

293,9

303,3

295,7

97,49%

-7,6

100,61%

3.

Балансовий прибуток (збиток )

29,45

37,5

31,25

83,33%

-6,25

106,11%

4.

Валові доходи за податковим обліком

323,35

340,8

326,95

95,94%

-13,85

101,11%

5.

Валові витрати за податковим обліком

287,96

303,3

288,4

95,09%

-14,9

100,15%

6.

Прибуток, що оподатковується

35,39

37,5

38,55

102,8%

1,05

108,93%

7.

Податок на прибуток

10,62

11,25

11,56

102,76%

0,31

108,85%

8.

Госпрозрахунковий прибуток (збиток)

18,83

26,25

19,69

75,01%

-6,56

104,57%

Дані та розрахунки, які наведені у таблиці 3.17, свідчать про те, що відносно попереднього періоду (листопад 2000 року) підприємству вдалося покращити свої фінансові результати. Так, балансовий прибуток у порівнянні з попереднім періодом зріс на 6,11%, а госпрозрахунковий (чистий) прибуток - на 4,57%. Зростання прибутків у періоді, що аналізується, було досягнуто за рахунок більшого темпу приросту валового доходу ніж валових витрат (у порівнянні з попереднім періодом валовий дохід зріс на 1,11%, а валові витрати - лише на 0,61%). Але слід зазначити, що при зростанні балансового прибутку підприємства у періоді, який аналізується, на лише 6,11%, податок на прибуток у порівнянні з попереднім періодом зріс на 8,85%, що значною мірою й призвело до вищезазначеного низького відсотку зростання госпрозрахункового прибутку.

Відносно планових показників на цей період спостерігається загальне відставання практично за всіма показникам щодо фінансових результатів (див. таблицю 3.17). Балансовий прибуток нижчий від планового показника на 16,67%, а госпрозрахунковий прибуток - на 24,09%. Таким чином, величина рентабельності відносно витрат за бухгалтерським обліком та балансового прибутку фактично становила 10,57% (31,25/295,7×100%) при запланованій рентабельності 11,71% (35,5/303,3×100%). Крім того, як бачимо з таблиці 3.17, податок на прибуток перевищує заплановану величину на 7,76%.

Отже, величина госпрозрахункового (чистого) прибутку у періоді, що аналізується, була знижена за рахунок розбіжностей даних про фінансові результати між бухгалтерським та податковим обліком.

Як бачимо з таблиці 3.17, ці розбіжності насамперед виникнули за рахунок різниці величини валових витрат за бухгалтерським та податковим обліком. Так, величина валових витрат за бухгалтерським обліком дорівнює 295,7 тис. грн., а за податковим обліком ця величина становить 288,4 тис. грн. Отже, валові витрати за бухгалтерським обліком перевищують аналогічний показник за податковим обліком на 7,3 тис. грн. (295,7-288,4), тобто на 2,4% (7,3/295,7×100%) від загальної величини валових витрат за бухгалтерським обліком. Ця розбіжність у даних про валові витрати спричинила збільшення на 7,3 тис. грн. (18,94% (7,3/38,55×100%)) величини прибутку, що оподатковується, у порівнянні з балансовим прибутком, та, відповідно, зростання податку на прибуток на 2,19 (7,3×30%) тис. грн., що становить близько 18,9% (2,19/11,56×100%) від фактичної величини податку на прибуток.

Отже, необхідно визначити, що саме призвело до вищезазначеної розбіжності у валових витратах за податковим та бухгалтерським обліком.

Згідно даними бухгалтерського обліку (див. Журнал господарських операцій) до витрат на збут (тобто й до валових витрат звітного періоду) були віднесені послуги щодо реклами продукції підприємства, сума яких за вирахуванням ПДВ становила 6,4 тис. грн. Відповідно до пункту 5.4.4 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" [2] витрати на рекламу включаються у валові витрати підприємства на суму, не більшу ніж 2% від бази оподаткування (тобто прибутку, що оподатковується) попереднього звітного періоду. Згідно з даними декларації про податок на прибуток підприємства величина прибутку, що оподатковується , у попередньому звітному періоді (ІІІ квартал 2000 року) становила 110,2 тис. грн. Отже, у декларації про податок на прибуток за звітний період до складу валових витрат було віднесено лише 2,21 тис. грн. (110,5×2%) витрат на рекламу. Таким чином, розбіжність між бухгалтерським та податковим облікам за цією статтею валових витрат становила 4,19 (6,4-2,21) тис. грн, тобто близько 1,5% (4,19/288,4×100%) від величини валових витрат за податковим обліком.


Ця сторінка опублікована на сайті: http://www.refine.org.ua
Лінк на реферат: http://www.refine.org.ua/pageid-5064-28.html